]]>
close

Szukaj w:

Urząd Miejski w Radomiu

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Miejski w Radomiu

ul. Jana Kilińskiego 30
26-600 Radom

telefon: tel.: (+48) 48 362 04 19, 48 362 04 24

http://www.bip.radom.pl

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Nadawanie uprawnień diagnosty

 • Ogólny opis
  Nadawanie uprawnień diagnosty
 • Opis skrócony
  Osoba wnioskująca o wydanie imiennych uprawnień diagnosty powinna spełniać niżej wymienione warunki:
  1. posiadać wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej i udokumentowane 6 miesięcy praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów albo;
  2. posiadać średnie wykształcenie techniczne o specjalności samochodowej i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo;
  3. posiadać wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo;
  4. posiadać średnie wykształcenie techniczne o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 2 lata praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów. W związku z tym należy przedstawić świadectwo pracy lub zaświadczenie o odbytej praktyce zawodowej oraz świadectwo szkolne lub dyplom ukończenia wyższej uczelni o kierunku technicznym;
  5. odbyć wymagane szkolenie w jednostce wyznaczonej przez ministra właściwego do spraw transportu i przedstawić zaświadczenie o odbyciu tego szkolenia;
  6. zdać egzamin kwalifikacyjny z wynikiem pozytywnym, który przeprowadza za opłatą komisja powołana przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego i przedstawić zaświadczenie o zaliczeniu egzaminu.
 • Wymagane dokumenty
  1. Wniosek o nadanie uprawnień diagnosty.
  2. Dokumenty potwierdzające spełnianie wymogów jakie powinien spełniać kandydat na diagnostę, w tym dokument potwierdzający zdanie egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją powołaną przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego
 • Odbiorca usługi
  Obywatel, Przedsiębiorca
 • Termin załatwienia sprawy:
  Sprawa załatwiana jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku (do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu).
  W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.
 • Informacja:
  Wpłat z tytułu ww. opłat można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Radomiu (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach Banku Pekao S.A. (np. punkt bankowy - pok. 3, parter Urzędu) i w kasie Urzędu Miejskiego ( pok. 335, III piętro ).
  Numer konta: 52 1240 3259 1111 0010 1340 6544
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  • 48 zł opłata skarbowa za wydanie uprawnienia.
  • 24 zł opłata skarbowa za rozszerzenie uprawnień.

   Tryb odwoławczy

   Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

   Skargi i wnioski

   Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
   Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
   Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

   Informacje dodatkowe

   1. Diagnosta może wystąpić o rozszerzenie uprawnienia. Wymagane są do tego następujące dokumenty:
    • wniosek o rozszerzenie uprawnień diagnosty;
    • dotychczasowy dokument nadający uprawnienia diagnosty z określonym zakresem uprawnień;
    • dokument potwierdzający ukończenie szkolenia specjalistycznego w zakresie o jaki ubiega się diagnosta.

   Podstawa prawna

   1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
   2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.)
   3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.)
   4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1836)

   Klasyfikacje usługi

   1. Usługi dla obywateli - Sprawy komunikacyjne - Działalność regulowana
   2. Usługi dla przedsiębiorców - Sprawy komunikacyjne - Działalność regulowana

   Kategorie życiowe

   1. Działalność gospodarcza
   2. Komunikacja

   Słowa kluczowe

   uprawnienia, diagnosta

   Miejsce składania dokumentów

   Biuro Kontroli Urzędu Miejskiego w Radomiu
   ul. Jana Kilińskiego 30 - pokój 218 26-600 Radom

   Uwagi

   Biuro Kontroli; wieloosobowe stanowisko do spraw ewidencji, nadzoru i kontroli nad stacjami kontroli pojazdów i ośrodkami szkolenia kierowców. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Radomiu, ul. Kilińskiego 30, pokój 218, tel. 48 36 20 359 i 48 36 20 656

  Zrealizuj usługę przez Internet:

  Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie:

  visitstats.counter 210669