]]>
close

Szukaj w:

Starostwo Powiatowe w Garwolinie

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Starostwo Powiatowe w Garwolinie

ul. Staszica 15
08-400 Garwolin

telefon: +48 25 684 30 10
fax: +48 25 684 30 10

http://www.garwolin-starostwo.pl

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Nadawanie uprawnień diagnosty

 • Ogólny opis
  Nadawanie uprawnień diagnosty
 • Opis skrócony
  Osoba wnioskująca o wydanie imiennych uprawnień diagnosty powinna spełniać niżej wymienione warunki:
  1. posiadać wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej i udokumentowane 6 miesięcy praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów albo;
  2. posiadać średnie wykształcenie techniczne o specjalności samochodowej i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo;
  3. posiadać wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo;
  4. posiadać średnie wykształcenie techniczne o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 2 lata praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów. W związku z tym należy przedstawić świadectwo pracy lub zaświadczenie o odbytej praktyce zawodowej oraz świadectwo szkolne lub dyplom ukończenia wyższej uczelni o kierunku technicznym;
  5. odbyć wymagane szkolenie w jednostce wyznaczonej przez ministra właściwego do spraw transportu i przedstawić zaświadczenie o odbyciu tego szkolenia;
  6. zdać egzamin kwalifikacyjny z wynikiem pozytywnym, który przeprowadza za opłatą komisja powołana przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego i przedstawić zaświadczenie o zaliczeniu egzaminu.
 • Wymagane dokumenty
  1. Wniosek o nadanie uprawnień diagnosty.
  2. Dokumenty potwierdzające spełnianie wymogów jakie powinien spełniać kandydat na diagnostę, w tym dokument potwierdzający zdanie egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją powołaną przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego
 • Odbiorca usługi
  Obywatel, Przedsiębiorca
 • Termin załatwienia sprawy:
  Sprawa załatwiana jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku (do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu).
  W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.
 • Informacja:
  PODSTAWA PRAWNA 
  1. ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z późn. zm.), 
  2. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.), 
  3. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów (Dz.U. Nr 246, poz. 2469). 

  WYMAGANE DOKUMENTY: 
  1. wniosek o wydanie uprawnienia diagnosty, 
  2. dokument potwierdzający posiadanie: 
  a. wyższego wykształcenia technicznego o specjalności samochodowej i udokumentowane 2 lata praktyki w stacji obsługi pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów, albo 
  b. średniego wykształcenia technicznego o specjalności samochodowej i udokumentowane 4 lata praktyki w stacji obsługi pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów, albo 
  c. wyższego wykształcenia technicznego o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 4 lata praktyki w stacji obsługi pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów, albo 
  d. średniego wykształcenia technicznego o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 8 lat praktyki w stacji obsługi pojazdów lub zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów, 
  3. zaświadczenie o ukończeniu w jednostce wyznaczonej przez Ministra Infrastruktury szkolenia podstawowego zakończonego egzaminem z wynikiem pozytywnym przed komisją powołaną przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego. 
  4. dowód osobisty lub inny dokument z fotografią wraz z potwierdzeniem zameldowania.

  WYSOKOŚĆ OPŁAT: 
  Opłata skarbowa za wydanie uprawnienia diagnosty – 40zł 
  Wpłat można dokonać: 
  -w kasie Wydziału Komunikacji w Garwolinie przy ul. Warszawskiej 3 

  JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 
  Wydział Komunikacji, mający swoją siedzibę w budynku przy ul. Warszawskiej 3, pokój nr 14 
  (I piętro) tel. 682 48 41 w. 26 oraz 682 01 11 w. 26 
  Interesanci przyjmowani są w poniedziałki w godz. 8-17, od wtorku do piątku w godz. 8-16 . 

  TERMIN ODPOWIEDZI: 
  1. Bez zbędnej zwłoki, pod warunkiem przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów. 
  2. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. 

  TRYB ODWOŁAWCZY: 
  Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Starosty Powiatu Garwolińskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 


  UWAGI: 
  Uprawnienie diagnosty wydawane jest po sprawdzeniu złożonych dokumentów. Jeżeli są niejasno sformułowane lub niekompletne wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków w terminie 7 dni. 
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  • 48 zł opłata skarbowa za wydanie uprawnienia.
  • 24 zł opłata skarbowa za rozszerzenie uprawnień.

   Tryb odwoławczy

   Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

   Skargi i wnioski

   Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
   Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
   Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

   Informacje dodatkowe

   1. Diagnosta może wystąpić o rozszerzenie uprawnienia. Wymagane są do tego następujące dokumenty:
    • wniosek o rozszerzenie uprawnień diagnosty;
    • dotychczasowy dokument nadający uprawnienia diagnosty z określonym zakresem uprawnień;
    • dokument potwierdzający ukończenie szkolenia specjalistycznego w zakresie o jaki ubiega się diagnosta.

   Podstawa prawna

   1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
   2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.)
   3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.)
   4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1836)

   Ochrona danych osobowych

   Klasyfikacje usługi

   1. Usługi dla obywateli - Sprawy komunikacyjne - Działalność regulowana
   2. Usługi dla przedsiębiorców - Sprawy komunikacyjne - Działalność regulowana

   Kategorie życiowe

   1. Działalność gospodarcza
   2. Komunikacja

   Słowa kluczowe

   uprawnienia, diagnosta

   Miejsce składania dokumentów

   STAROSTWO POWIATOWE W GARWOLINIE 
   ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin 
   Wydział Komunikacji 
   ul. Warszawska 3, 08-400 Garwolin 
   tel./fax (25) 682 48 41 lub (25) 682 01 11 
   e-mail: wydz.komunikacji@garwolin-starostwo.pl

   Uwagi

   brak

  Zrealizuj usługę przez Internet:

  visitstats.counter 654731