]]>
close

Szukaj w:

Starostwo Powiatowe w Garwolinie

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Starostwo Powiatowe w Garwolinie

ul. Mazowiecka 26
08-400 Garwolin

telefon: +48 25 684 30 10
fax: +48 25 684 30 10

http://www.garwolin-starostwo.pl

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Wniosek o nadanie uprawnień diagnosty

 • Ogólny opis
  Wniosek o nadanie uprawnień diagnosty
 • Opis skrócony
  1. Osoba wnioskująca o wydanie imiennych uprawnień diagnosty powinna posiadać wykształcenie techniczne i praktykę oraz odbyć wymagane szkolenie i zdać egzamin kwalifikacyjny.
  2. Egzamin przeprowadza za opłatą komisja powołana przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego.
  3. Przez wymagane wykształcenie techniczne i praktykę, o których mowa w ust. 2, rozumie się:
   • wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej i udokumentowane 6 miesięcy praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów albo
   • średnie wykształcenie techniczne lub wykształcenie średnie branżowe, o specjalności samochodowej i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo
   • wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo
   • średnie wykształcenie techniczne lub wykształcenie średnie branżowe, o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 2 lata praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów.
  4. Z obowiązku odbycia szkolenia jest zwolniona osoba ubiegająca się o wydanie uprawnienia do wykonywania badań technicznych, która ukończyła studia wyższe na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych obejmującym wiedzę i umiejętności w zakresie diagnostyki samochodowej. Zwolnienie następuje na podstawie dołączonych do wniosku dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych.
  5. Do okresu praktyki wlicza się praktykę objętą programem kształcenia na studiach, pod warunkiem że praktyka jest odbywana na podstawie umowy zawartej między uczelnią a stacją kontroli pojazdów lub podmiotem, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym.
 • Wymagane dokumenty
  1. Wniosek o nadanie uprawnień diagnosty.
  2. Dokument potwierdzający wykształcenie techniczne i praktykę.
  3. Dokument potwierdzający odbycie wymaganego szkolenia w zakresie podstawowym i specjalistycznym lub zaświadczenie uzasadniający zwolnienie z obowiązku odbycia szkolenia.
  4. Zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją powołaną przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego.
 • Odbiorca usługi
  Obywatel, Przedsiębiorca
 • Termin załatwienia sprawy:
  Sprawa załatwiana jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku (do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu).
  W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.
 • Informacja:
  PODSTAWA PRAWNA 
  1. ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z późn. zm.), 
  2. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.), 
  3. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów (Dz.U. Nr 246, poz. 2469). 

  WYMAGANE DOKUMENTY: 
  1. wniosek o wydanie uprawnienia diagnosty, 
  2. dokument potwierdzający posiadanie: 
  a. wyższego wykształcenia technicznego o specjalności samochodowej i udokumentowane 2 lata praktyki w stacji obsługi pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów, albo 
  b. średniego wykształcenia technicznego o specjalności samochodowej i udokumentowane 4 lata praktyki w stacji obsługi pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów, albo 
  c. wyższego wykształcenia technicznego o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 4 lata praktyki w stacji obsługi pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów, albo 
  d. średniego wykształcenia technicznego o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 8 lat praktyki w stacji obsługi pojazdów lub zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów, 
  3. zaświadczenie o ukończeniu w jednostce wyznaczonej przez Ministra Infrastruktury szkolenia podstawowego zakończonego egzaminem z wynikiem pozytywnym przed komisją powołaną przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego. 
  4. dowód osobisty lub inny dokument z fotografią wraz z potwierdzeniem zameldowania.

  WYSOKOŚĆ OPŁAT: 
  Opłata skarbowa za wydanie uprawnienia diagnosty – 40zł 
  Wpłat można dokonać: 
  -w kasie Wydziału Komunikacji w Garwolinie przy ul. Warszawskiej 3 

  JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 
  Wydział Komunikacji, mający swoją siedzibę w budynku przy ul. Warszawskiej 3, pokój nr 14 
  (I piętro) tel. 682 48 41 w. 26 oraz 682 01 11 w. 26 
  Interesanci przyjmowani są w poniedziałki w godz. 8-17, od wtorku do piątku w godz. 8-16 . 

  TERMIN ODPOWIEDZI: 
  1. Bez zbędnej zwłoki, pod warunkiem przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów. 
  2. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. 

  TRYB ODWOŁAWCZY: 
  Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Starosty Powiatu Garwolińskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 


  UWAGI: 
  Uprawnienie diagnosty wydawane jest po sprawdzeniu złożonych dokumentów. Jeżeli są niejasno sformułowane lub niekompletne wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków w terminie 7 dni.
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  • 48 zł opłata skarbowa za wydanie uprawnienia.
  • 24 zł opłata skarbowa za uzupełnienie uprawnień.

  Tryb odwoławczy

  Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

  Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

  Informacje dodatkowe

  Diagnosta może wystąpić o uzupełnienie uprawnienia. Wymagane są do tego następujące dokumenty:
  • wniosek o uzupełnienie uprawnień diagnosty;
  • dotychczasowy dokument nadający uprawnienia diagnosty z określonym zakresem uprawnień;
  • dokument potwierdzający ukończenie szkolenia specjalistycznego w zakresie o jaki ubiega się diagnosta i zdanie stosownego egzaminu kwalifikacyjnego, którego koszt określony został w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych.

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 z późn. zm.)
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2010 r., poz. 1044 z późn. zm.)
  4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1836)

  Ochrona danych osobowych

  1. KLAUZULA INFORMACYJNA

   Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, informujemy, że:

   1.        Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Powiatu Garwolińskiego.
    adres: Starostwo Powiatowe w Garwolinie, ul. Mazowiecka 26, 08 – 400 Garwolin.
   2.        Starosta Powiatu Garwolińskiego wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo kontaktować się w sprawach ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw za pośrednictwem poczty elektronicznej starostwo@garwolin-starostwo.pl,  osobiście w siedzibie administratora p. nr 218 ( II piętro), tel. (0 – 25) 684 25 21.
   3.        Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.  – Prawo o ruchu drogowym, Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym wraz z przepisami wykonawczymi.
   4.        Państwa dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym organom administracji publicznej upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
   5.        Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania zadań administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa.
   6.        Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   7.        W przypadku realizacji zadań ustawowych podanie danych jest obowiązkowe.

    

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym danych kontaktowych. Podaje dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Sprawy komunikacyjne - Działalność regulowana
  2. Usługi dla przedsiębiorców - Sprawy komunikacyjne - Działalność regulowana

  Kategorie życiowe

  1. Działalność gospodarcza
  2. Komunikacja

  Słowa kluczowe

  uprawnienia, diagnosta

  Miejsce składania dokumentów

  STAROSTWO POWIATOWE W GARWOLINIE 
  ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin 
  Wydział Komunikacji 
   
  tel.(25) 684 28 50 
  e-mail: wydz.komunikacji@garwolin-starostwo.pl

  Uwagi

  brak

Zrealizuj usługę przez Internet:

visitstats.counter 976692