]]>
close

Szukaj w:

Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim

ul. Kościuszki 3
05-300 Mińsk Mazowiecki

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

 • Ogólny opis
  Dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
 • Opis skrócony
  1. Ośrodek szkolenia kierowców może prowadzić przedsiębiorca, który:
   • posiada infrastrukturę odpowiednią do zakresu prowadzonego szkolenia (salę wykładową, pomieszczenie biurowe, plac manewrowy oraz pojazd przeznaczony do nauki jazdy);
   • zatrudnia w ośrodku szkolenia kierowców co najmniej jednego instruktora posiadającego uprawnienia oraz udokumentowaną 3-letnią praktykę w szkoleniu kandydatów na kierowców pozwalającą na prowadzenie szkolenia w zakresie uzyskiwania uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi kategorii prawa jazdy określonej we wniosku lub sam jest instruktorem spełniającym te wymagania;
   • posiada w ośrodku szkolenia kierowców zbiory przepisów ruchu drogowego oraz pomoce dydaktyczne właściwe ze względu na rodzaj prowadzonego szkolenia;
   • nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów – dotyczy to osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej.
 • Wymagane dokumenty
  1. Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.
  2. Oświadczenie.
 • Odbiorca usługi
  Przedsiębiorca
 • Termin załatwienia sprawy:
  W terminie do 7 dni od złożenia kompletnego wniosku wydawane jest zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.
  W przypadku odmowy dokonania wpisu w terminie do 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku wydawana jest decyzja administracyjna o odmowie dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.
 • Informacja:
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  • 500 zł opłata skarbowa za dokonanie wpisu do rejestru.
  • 17 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

  Tryb odwoławczy

  Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

  Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

  Informacje dodatkowe

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r., poz. 155)
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.)
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)

  Ochrona danych osobowych

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla przedsiębiorców - Sprawy komunikacyjne - Działalność regulowana

  Kategorie życiowe

  1. Działalność gospodarcza
  2. Komunikacja

  Słowa kluczowe

  wpis, rejestr przedsiębiorców, ośrodek, szkolenie, kierowcy

  Miejsce składania dokumentów

  STAROSTWO POWIATOWE W MIŃSKU MAZOWIECKIM
  05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 3
  Tel.: (25) 759 87 00, fax: (25) 759 87 02
  http://www.powiatminski.pl,
  BIP: http://www.powiatminski.pl/bip/
  e-mail: starostwo@powiatminski.pl
  Wydział Komunikacji i Transportu Drogowego, pok. 23a parter, tel. (25) 759 87 53 lub 759 87 54 lub 759 87 00 wew. 753 lub 754,  e-mail: prawajazdy@powiatminski.pl  
  Godziny przyjęć: poniedziałki 8.00-17.00, od wtorku do czwartku  8.00-16.00, piątki 8.00-15.00

  Uwagi

  brak

Zrealizuj usługę przez Internet:

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie:

visitstats.counter 611098