]]>
close

Szukaj w:

Starostwo Powiatowe w Garwolinie

Starostwo Powiatowe w Garwolinie

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

Ogólny opis

Dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

Opis skrócony

 1. Ośrodek szkolenia kierowców może prowadzić przedsiębiorca, który:
  • posiada infrastrukturę odpowiednią do zakresu prowadzonego szkolenia (salę wykładową, pomieszczenie biurowe, plac manewrowy oraz pojazd przeznaczony do nauki jazdy);
  • zatrudnia w ośrodku szkolenia kierowców co najmniej jednego instruktora posiadającego uprawnienia oraz udokumentowaną 3-letnią praktykę w szkoleniu kandydatów na kierowców pozwalającą na prowadzenie szkolenia w zakresie uzyskiwania uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi kategorii prawa jazdy określonej we wniosku o wpis do rejestru lub sam jest instruktorem spełniającym te wymagania;
  • posiada w ośrodku szkolenia kierowców zbiory przepisów ruchu drogowego oraz pomoce dydaktyczne właściwe ze względu na rodzaj prowadzonego szkolenia;
  • nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów – dotyczy to osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.
 2. Oświadczenie.

Odbiorca usługi

 • Przedsiębiorca

Termin załatwienia sprawy

 • W terminie do 7 dni od złożenia kompletnego wniosku wydawane jest zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.
 • W przypadku odmowy dokonania wpisu w terminie do 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku wydawana jest decyzja administracyjna o odmowie dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

Informacja

PODSTAWA PRAWNA: 
1. ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 
z późn.zm.), 
2. ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1807 
z późn. zm.), 
3. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.), 
4. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 września 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz wzoru zaświadczeń potwierdzającego wpis przedsiębiorcy do tego rejestru (Dz.U. Nr 205, poz. 2097 z późn. zm.), 
5. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów 
i egzaminatorów (Dz. U. Nr 217, poz. 1834). 


WYMAGANE DOKUMENTY: 
- wniosek o wydanie/zmianę zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorcę OSK szkolenia kandydatów na kierowców lub motorniczych, 
- dokument określający status jednostki będącej osobą prawną lub nie posiadającą osobowości prawnej jednostką organizacyjną, albo dokument stwierdzający tożsamość osoby w przypadku osoby fizycznej, 
- zaświadczenie z Krajowego Rejestru Sądowego stwierdzające niekaralność za przestępstwo przeciwko dokumentom lub przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, 
- zaświadczenie z ZUS-u o terminowym uiszczaniu składek na ubezpieczenie społeczne, 
- dokument potwierdzający wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, 
- dokument z Sądu Gospodarczego potwierdzający, że względem przedsiębiorcy nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono upadłości, 
- kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON, 
- kserokopię dokumentu o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP, 
- dokument potwierdzający posiadanie pomieszczenia biurowego, sali wykładowej oraz wyposażenia w środki dydaktyczne, 
- dokument potwierdzający dysponowanie placem manewrowym do nauki jazdy, 
- dokument potwierdzający posiadanie pojazdu dla każdego uprawnienia objętego zakresem szkolenia, 
- dokument potwierdzający zatrudnienie instruktorów (gdy sam nie jest instruktorem), 
- dokument potwierdzający zatrudnienie osoby uprawnionej do prowadzenia szkolenia w zakresie udzielania pomocy przedlekarskiej. 

WYSOKOŚĆ OPŁAT: 
Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia - 412zł 
Opłata skarbowa za zmianę wydanego zaświadczenia – 206zł 
Wpłat można dokonać: 
- w kasie Wydziału Komunikacji w Garwolinie przy ul. Warszawskiej 3 
- w kasie Urzędu Miasta w Garwolinie przy ul. Staszica 15. 


JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 
Wydział Komunikacji, mający swoją siedzibę w budynku przy ul. Warszawskiej 3, I piętro, pokój nr 14, tel. 682 48 41 w. 26 lub 682 01 11 w. 26. 
Interesanci przyjmowani są w poniedziałki w godz. 8-17, od wtorku do piątku w godz. 8-16 

TERMIN ODPOWIEDZI: 
Do 30 dni od daty złożenia wniosku. 

TRYB ODWOŁAWCZY: 
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Starosty Powiatu Garwolińskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 

UWAGI: 
Infrastruktura ośrodka powinna być zlokalizowana na obszarze powiatu właściwego ze względu na siedzibę podmiotu lub powiatów graniczących z nim (§ 3 ust. 1 pkt 1-1 – rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. – Dz. U. Nr 217, poz. 1834). 

ZAŁĄCZNIKI: 
Brak. 

PLIKI DO POBRANIA: 
Wniosek o wpis/zmianę zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców, można uzyskać tylko w Wydziale Komunikacji przy ul. Warszawskiej 3.

Dodatkowe informacje

Opłata

 • Opłata skarbowa w kwocie 500 zł za dokonanie wpisu do rejestru.
 • Opłata skarbowa w kwocie 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy:
  • ulepszenia organizacji,
  • wzmacnianie praworządności,
  • usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom,
  • ochrony własności społecznej,
  • lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Informacje dodatkowe

Część infrastruktury ośrodka szkolenia kierowców może znajdować się na terenie innego powiatu. W takim przypadku starosta (prezydent miasta na prawach powiatu), dokonując wpisu do rejestru, poinformuje starostwo, na którego obszarze działania znajduje się infrastruktura ośrodka, o dokonaniu wpisu. Jednocześnie prześle informację o infrastrukturze i jej lokalizacji.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r., poz. 341 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ten ośrodek (Dz. U. z 2019 r., poz. 596)

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, informujemy, że:

 1.        Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Powiatu Garwolińskiego.
  adres: Starostwo Powiatowe w Garwolinie, ul. Mazowiecka 26, 08 – 400 Garwolin.
 2.        Starosta Powiatu Garwolińskiego wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo kontaktować się w sprawach ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw za pośrednictwem poczty elektronicznej starostwo@garwolin-starostwo.pl,  osobiście w siedzibie administratora p. nr 218 ( II piętro), tel. (0 – 25) 684 25 21.
 3.        Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.  – Prawo o ruchu drogowym, Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym wraz z przepisami wykonawczymi.
 4.        Państwa dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym organom administracji publicznej upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 5.        Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania zadań administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa.
 6.        Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7.        W przypadku realizacji zadań ustawowych podanie danych jest obowiązkowe.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym danych kontaktowych. Podaje dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla przedsiębiorców - Sprawy komunikacyjne - Działalność regulowana

Kategorie życiowe

 1. Działalność gospodarcza
 2. Komunikacja

Słowa kluczowe

wpis, rejestr przedsiębiorców, ośrodek, szkolenie, kierowcy

Miejsce składania dokumentów

STAROSTWO POWIATOWE W GARWOLINIE 
ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin 
Wydział Komunikacji 
tel. (25) 684 28 50  
e-mail: wydz.komunikacji@garwolin-starostwo.pl

Uwagi

brak
Liczba wyświetleń: 390813