]]>
close

Szukaj w:

Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim

ul. Kościuszki 3
05-300 Mińsk Mazowiecki

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Rejestracja pojazdu marki SAM

 • Ogólny opis
  Rejestracja pojazdu marki SAM
 • Opis skrócony
  1. Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do ruchu pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, motoroweru lub przyczepy jest dowód rejestracyjny albo pozwolenie czasowe.
  2. Przed dokonaniem rejestracji pojazdu marki SAM, należy uzyskać decyzję o nadaniu numeru identyfikacyjnego oraz wykonaniu tabliczki znamionowej.
  3. Rejestracji pojazdu dokonuje, na wniosek właściciela, starosta (w miastach na prawach powiatu - prezydenta miasta) właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania (siedzibę), wydając dowód rejestracyjny i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne oraz nalepkę kontrolną, jeżeli jest wymagana.
  4. Badanie techniczne jest przeprowadzane na koszt właściciela pojazdu przez okręgową stację kontroli pojazdów - w zakresie badań co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdu marki „SAM”.
  5. Dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe, zalegalizowane tablice (tablica) rejestracyjne i nalepka kontrolna są wydawane za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej. Opłaty pobiera organ dokonujący rejestracji.
  6. Właściciel pojazdu ma obowiązek ubezpieczenia pojazdu, w ramach ubezpieczenia OC, najpóźniej w dniu odbioru decyzji o czasowej rejestracji pojazdu, za wyjątkiem pojazdów nabytych bez OC, które należy ubezpieczyć w dniu zakupu.
 • Wymagane dokumenty
  1. Wniosek o zarejestrowanie pojazdu.
  2. Zaświadczenie potwierdzające pozytywny wynik badania co do zgodności z warunkami technicznymi oraz dokument identyfikacyjny pojazdu marki „SAM". Badanie techniczne winno być przeprowadzone w upoważnionej jednostce, którymi mogą być w tym przypadku:
   • okręgowe stacje kontroli pojazdów lub podstawowe stacje kontroli pojazdów które posiadają zezwolenie starosty do wykonywania badań zgodności pojazdu marki „SAM" z warunkami technicznymi;
   • Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie;
   • Przemysłowy Instytut Motoryzacji w Warszawie;
   • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy „BOSMAL" w Bielsku-Białej;
   • Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych w Kobyłce k. Warszawy - wyłącznie dla samochodów ciężarowych, specjalnych i przyczep;
   • Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie, Oddział w Kłudzienku - wyłącznie dla ciągników rolniczych i przyczep przeznaczonych do łączenia z nimi;
   • Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku.
  3. Dokument określający tożsamość właściciela:
   • dla osoby fizycznej dowód osobisty;
   • dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych - aktualne oryginały lub poświadczone kopie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (dla każdej osoby fizycznej, na którą będzie zarejestrowany pojazd) oraz dokumenty tożsamości, w przypadku spółki cywilnej dodatkowo-umowa spółki. Pojazd będzie zarejestrowany na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. W przypadku braku możliwości osobistego stawienia się współwłaścicieli - podpisane przez nich pełnomocnictwo do załatwienia sprawy dla pełnomocnika.
  4. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
  5. Dowód wniesienia opłat.
  6. Umowa ubezpieczenia obowiązkowego OC do wglądu w momencie odbioru stałego dowodu rejestracyjnego dla pojazdu.
 • Odbiorca usługi
  Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja
 • Termin załatwienia sprawy:
  1. Niezwłocznie po złożeniu kompletnego wniosku wydawana jest decyzja administracyjna o czasowej rejestracji pojazdu.
  2. W przypadku wydania decyzji o czasowej rejestracji pojazdu Wnioskodawca odbiera osobiście lub za pośrednictwem poczty, za potwierdzeniem odbioru (na koszt właściciela) dokumenty, tablice rejestracyjne stałe, pozwolenie czasowe, znaki legalizacyjne i nalepkę kontrolną, jeżeli była wydana.
  3. W przypadku pozytywnej weryfikacji dokumentów, z uwzględnieniem ewentualnego postępowania wyjaśniającego dotyczącego własności pojazdu i jego cech identyfikacyjnych, organ rejestrujący zamawia dowód rejestracyjny w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie.
  4. Czasowej rejestracji pojazdu dokonuje się na okres nieprzekraczający 30 dni. W szczególnych przypadkach, okres ten może być jednorazowo przedłużony o 14 dni.
  5. Po otrzymaniu dowodu rejestracyjnego od producenta organ wydaje decyzję o stałej rejestracji pojazdu.
  6. Wydanie decyzji o rejestracji pojazdu oraz dowodu rejestracyjnego właścicielowi pojazdu następuje po uprzednim zwrocie pozwolenia czasowego i okazaniu potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia OC.
 • Informacja:
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  • 180,50 zł za rejestrację samochodu.
  • 121,50 zł za rejestrację przyczepy, naczepy, motocykla lub  ciągnika rolniczego.
  • 111,50 zł za rejestrację motoroweru.
  • W przypadku złożenia wniosku o wydanie tablic rejestracyjnych z wyróżnikiem indywidualnym opłata za rejestrację pojazdu wynosi:
   • 1100,50 zł dla samochodu;
   • 581,50 zł dla motocykla.
   17 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

  Tryb odwoławczy

  Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

  Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

  Informacje dodatkowe

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
  2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.)
  3. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 392 z późn. zm.)
  4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.)
  5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1522 z późn. zm.)
  6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1727 z późn. zm.)
  7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. z 2003 r. Nr 230, poz. 2302 z późn. zm.)
  8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2015 r., poz. 681 z późn. zm.)
  9. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 776 z późn. zm.)

  Ochrona danych osobowych

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Sprawy komunikacyjne - Rejestracja pojazdów
  2. Usługi dla przedsiębiorców - Sprawy komunikacyjne - Rejestracja pojazdów
  3. Usługi dla instytucji, urzędów - Sprawy komunikacyjne - Rejestracja pojazdów

  Kategorie życiowe

  1. Rejestracja
  2. Komunikacja
  3. Pojazd

  Słowa kluczowe

  rejestracja, pojazd, SAM, dopuszczenie do ruchu, samochód, ciągnik, motorower, przyczepa, dowód rejestracyjny

  Miejsce składania dokumentów

  STAROSTWO POWIATOWE W MIŃSKU MAZOWIECKIM
  05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 3
  Tel.: (25) 759 87 00, fax: (25) 759 87 02
  http://www.powiatminski.pl, e-mail: starostwo@powiatminski.pl
  BIP: http://www.powiatminski.pl/bip/

  Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 3
  tel. (25) 759 87 55;  (25) 759 87 56; (25) 759 87 61      fax. (25) 759 87 66
  Adres e-mail: rejestracja@powiatminski.pl; komunikacja@powiatminski.pl;
  Wydział czynny w  pn. godz. 8.00- 17.00;  wt. - czw.  godz. 8.00-16.00; pt. godz. 8.00-15.00

  Mieszkańcy Miasta Sulejówek oraz Gminy Halinów: Referat Komunikacji w Sulejówku ul. Reymonta 43
  tel./fax. (22) 783 14 69
  Adres e-mail: komunikacja.sulejowek@powiatminski.pl;
  Wydział czynny w  pn. godz. 9.00- 18.00;  wt. - czw.  godz. 8.00-16.00; pt. godz. 8.00-15.00

  Uwagi

  brak

Zrealizuj usługę przez Internet:

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie:

visitstats.counter 611098