]]>
close

Szukaj w:

Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim

ul. Kościuszki 3
05-300 Mińsk Mazowiecki

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Wydanie wtórnika / wymiana dowodu rejestracyjnego

 • Ogólny opis
  Wydanie wtórnika / wymiana dowodu rejestracyjnego
 • Opis skrócony
  1. W celu wymiany dowodu lub uzyskania wtórnika dowodu rejestracyjnego należy złożyć stosowny wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.
  2. Dowód rejestracyjny i pozwolenie czasowe są wydawane za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej.
  3. Właściciel pojazdu ma obowiązek ubezpieczenia pojazdu, w ramach ubezpieczenia OC.
 • Wymagane dokumenty
  1. Wniosek właściciela o wymianę / wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego.
  2. Dowód rejestracyjny pojazdu.
  3. Karta pojazdu jeżeli była wydana.
  4. Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu lub wyciąg z rejestru badań technicznych, jeżeli są wymagane.
  5. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
  6. W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest osoba fizyczna wymagany jest dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).
  7. W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest osoba prawna wymagany jest aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (do wglądu). Sprawy związane z wnioskowaniem o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego w imieniu osoby prawnej mogą załatwić wyłącznie osoby do tego upoważnione.
  8. W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest cudzoziemiec nieposiadający stałego pobytu na terenie RP, firma zagraniczna lub zagraniczne: ośrodki kultury, fundacje, korespondenci prasowi wymagane są:
   • dokument tożsamości cudzoziemca: paszport oraz wiza pobytowa i potwierdzenie czasowego pobytu lub karta czasowego pobytu lub potwierdzenie czasowego zameldowania cudzoziemca (do wglądu) – osoba fizyczna;
   • zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych wydane przez Ministra Gospodarki lub aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego dla oddziału zagranicznego przedsiębiorcy (do wglądu) – firma zagraniczna. Ośrodki kultury, fundacje, korespondenci prasowi – umowy międzynarodowe, zaświadczenia z ambasad, akredytacje (do wglądu).
 • Odbiorca usługi
  Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja
 • Termin załatwienia sprawy:
  W dniu złożenia wniosku o wydanie nowego dowodu rejestracyjnego wydawane jest pozwolenie czasowe oraz znaki legalizacyjne. Czasowej rejestracji pojazdu dokonuje się na okres nie przekraczający 30 dni. W szczególnych przypadkach okres ten może być jednorazowo przedłużony o 14 dni. W przypadku pozytywnej weryfikacji dokumentów organ rejestrujący zamawia dowód rejestracyjny w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Wydanie dowodu rejestracyjnego następuje po uprzednim zwrocie pozwolenia czasowego i okazaniu potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia OC.
 • Informacja:
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  • 54,50 zł opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego wraz z opłatą ewidencyjną.
  • 19,00 zł opłata za wydanie pozwolenia czasowego wraz z opłatą ewidencyjną.
  • 17,00 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

  Tryb odwoławczy

  Brak

  Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

  Informacje dodatkowe

  Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu lub wyciąg z rejestru badań technicznych nie są wymagane, gdy organ rejestrujący posiada informacje o terminie następnych badań technicznych pojazdu, a także jeżeli termin następnych badań technicznych jest możliwy do odczytania ze zniszczonego dowodu rejestracyjnego.

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
  2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.)
  3. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 392 z późn. zm.)
  4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.)
  5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1522 z późn. zm.)
  6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1727 z późn. zm.)
  7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. z 2003 r. Nr 230, poz. 2302 z późn. zm.)
  8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2015 r., poz. 681 z późn. zm.)

  Ochrona danych osobowych

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Sprawy komunikacyjne - Rejestracja pojazdów
  2. Usługi dla przedsiębiorców - Sprawy komunikacyjne - Rejestracja pojazdów
  3. Usługi dla instytucji, urzędów - Sprawy komunikacyjne - Rejestracja pojazdów

  Kategorie życiowe

  1. Rejestracja
  2. Komunikacja
  3. Pojazd

  Słowa kluczowe

  wymiana, wydanie, wtórnik, dowód rejestracyjny

  Miejsce składania dokumentów

  STAROSTWO POWIATOWE W MIŃSKU MAZOWIECKIM
  05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 3
  Tel.: (25) 759 87 00, fax: (25) 759 87 02
  http://www.powiatminski.pl, e-mail: starostwo@powiatminski.pl
  BIP: http://www.powiatminski.pl/bip/


  Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 3
  tel. (25) 759 87 55;  (25) 759 87 56; (25) 759 87 61      fax. (25) 759 87 66
  Adres e-mail: rejestracja@powiatminski.pl; komunikacja@powiatminski.pl;
  Wydział czynny w  pn. godz. 8.00- 17.00;  wt. - czw.  godz. 8.00-16.00; pt. godz. 8.00-15.00

  Mieszkańcy Miasta Sulejówek oraz Gminy Halinów: Referat Komunikacji w Sulejówku ul. Reymonta 43
  tel./fax. (22) 783 14 69
  Adres e-mail: komunikacja.sulejowek@powiatminski.pl;
  Wydział czynny w  pn. godz. 9.00- 18.00;  wt. - czw.  godz. 8.00-16.00; pt. godz. 8.00-15.00

  Uwagi

  brak

Zrealizuj usługę przez Internet:

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie:

visitstats.counter 611098