]]>
close

Szukaj w:

Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim

ul. Kościuszki 3
05-300 Mińsk Mazowiecki

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Dokonanie adnotacji: HAK, L, TAXI, VAT

 • Ogólny opis
  Dokonanie adnotacji: HAK, L, TAXI, VAT
 • Opis skrócony
  Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę (w miastach na prawach powiatu - prezydenta miasta) o zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.
 • Wymagane dokumenty
  1. Wypełniony formularz wniosku.
  2. Dowód rejestracyjny pojazdu.
  3. Karta pojazdu (jeżeli została wydana).
  4. Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu.
  5. Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik.
  6. W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest osoba fizyczna wymagany jest dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).
  7. W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest osoba prawna wymagany jest aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (do wglądu). Sprawy związane z wnioskowaniem o dokonanie adnotacji „HAK”, „L”, „TAXI”, „VAT” w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu w imieniu osoby prawnej mogą załatwić wyłącznie osoby do tego upoważnione.
  8. W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest cudzoziemiec nieposiadający stałego pobytu na terenie RP, firma zagraniczna lub zagraniczne: ośrodki kultury, fundacje, korespondenci prasowi wymagane są: 
   • dokument tożsamości cudzoziemca: paszport oraz wiza pobytowa i potwierdzenie czasowego pobytu lub karta czasowego pobytu lub potwierdzenie czasowego zameldowania cudzoziemca (do wglądu) – osoba fizyczna;
   • zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych wydane przez Ministra Gospodarki lub aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego dla oddziału zagranicznego przedsiębiorcy (do wglądu) – firma zagraniczna. Ośrodki kultury, fundacje, korespondenci prasowi – umowy międzynarodowe, zaświadczenia z ambasad, akredytacje (do wglądu).
 • Odbiorca usługi
  Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja
 • Termin załatwienia sprawy:
  1. Niezwłocznie po złożeniu wymaganych dokumentów dokonywana jest adnotacja w dowodzie rejestracyjnym oraz w karcie pojazdu - o ile została wydana - o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem.
  2. W przypadku odmowy w terminie do 1 miesiąca wydawana jest decyzja administracyjna o odmowie dokonania ww. wpisu do dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu, jeżeli była wydana.
 • Informacja:
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  • Wniosek jest wolny od opłat.
  • 17 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

  Tryb odwoławczy

  Brak

  Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

  Informacje dodatkowe

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
  2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.)
  3. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 392 z późn. zm.)
  4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.)
  5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1522 z późn. zm.)
  6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1727 z późn. zm.)

  Ochrona danych osobowych

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Sprawy komunikacyjne - Rejestracja pojazdów
  2. Usługi dla przedsiębiorców - Sprawy komunikacyjne - Rejestracja pojazdów
  3. Usługi dla instytucji, urzędów - Sprawy komunikacyjne - Rejestracja pojazdów

  Kategorie życiowe

  1. Rejestracja
  2. Komunikacja
  3. Pojazd

  Słowa kluczowe

  adnotacja w dowodzie rejestracyjnym, przystosowanie pojazdu, ciągnięcie przyczepy, HAK, nauka jazdy, L, usług taksówkowych, TAXI, VAT

  Miejsce składania dokumentów

  STAROSTWO POWIATOWE W MIŃSKU MAZOWIECKIM
  05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 3
  Tel.: (25) 759 87 00, fax: (25) 759 87 02
  http://www.powiatminski.pl, e-mail: starostwo@powiatminski.pl
  BIP: http://www.powiatminski.pl/bip/

  Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 3
  tel. (25) 759 87 55;  (25) 759 87 56; (25) 759 87 61      fax. (25) 759 87 66
  Adres e-mail: rejestracja@powiatminski.pl; komunikacja@powiatminski.pl;
  Wydział czynny w  pn. godz. 8.00- 17.00;  wt. - czw.  godz. 8.00-16.00; pt. godz. 8.00-15.00

  Mieszkańcy Miasta Sulejówek oraz Gminy Halinów: Referat Komunikacji w Sulejówku ul. Reymonta 43
  tel./fax. (22) 783 14 69
  Adres e-mail: komunikacja.sulejowek@powiatminski.pl;
  Wydział czynny w  pn. godz. 9.00- 18.00;  wt. - czw.  godz. 8.00-16.00; pt. godz. 8.00-15.00

  Uwagi

  brak

Zrealizuj usługę przez Internet:

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie:

visitstats.counter 611098