]]>
close

Szukaj w:

Starostwo Powiatowe w Garwolinie

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Starostwo Powiatowe w Garwolinie

ul. Staszica 15
08-400 Garwolin

telefon: +48 25 684 30 10
fax: +48 25 684 30 10

http://www.garwolin-starostwo.pl

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego

 • Ogólny opis
  Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego
 • Opis skrócony
  1. Zatrzymany dokument, z wyjątkiem sytuacji:
   • uzasadnionego podejrzenia podrobienia lub przerobienia dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego);
   • nieokazania przez kierującego dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub nieokazania dokumentu stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia;
   • uzasadnionego przypuszczenia, że dane w nim zawarte nie odpowiadają stanowi faktycznemu odpowiedni organ Policji przesyła niezwłocznie organowi, który go wydał.
  2. Zwrot zatrzymanego dokumentu następuje niezwłocznie po ustaniu przyczyny uzasadniającej jego zatrzymanie.
  3. W przypadku, gdy dowód rejestracyjny pojazdu był zatrzymany ze względu na nieczytelność, konieczna jest wymiana dokumentu na nowy.
  4. Właściciel pojazdu ma obowiązek ubezpieczenia pojazdu, w ramach ubezpieczenia OC.
 • Wymagane dokumenty
  1. Wniosek właściciela o zwrot dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego.
  2. Pokwitowanie zatrzymania dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego.
  3. Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym potwierdzające ustanie przyczyny zatrzymania dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego.
  4. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
  5. W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest osoba fizyczna wymagany jest dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).
  6. W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest osoba prawna wymagany jest aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (do wglądu). Sprawy związane z odbiorem zatrzymanego dokumentu w imieniu osoby prawnej mogą załatwić wyłącznie osoby do tego upoważnione.
  7. W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest cudzoziemiec nieposiadający stałego pobytu na terenie RP, firma zagraniczna lub zagraniczne: ośrodki kultury, fundacje, korespondenci prasowi wymagane są:
   • dokument tożsamości cudzoziemca: paszport oraz wiza pobytowa i potwierdzenie czasowego pobytu lub karta czasowego pobytu lub potwierdzenie czasowego zameldowania cudzoziemca (do wglądu) – osoba fizyczna;
   • zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych wydane przez Ministra Gospodarki lub aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego dla oddziału zagranicznego przedsiębiorcy (do wglądu) – firma zagraniczna. Ośrodki kultury, fundacje, korespondenci prasowi – umowy międzynarodowe, zaświadczenia z ambasad, akredytacje (do wglądu).
 • Odbiorca usługi
  Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja
 • Termin załatwienia sprawy:
  Zwrot dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego następuje niezwłocznie po ustaniu przyczyny uzasadniającej jego zatrzymanie oraz po złożeniu kompletnego wniosku.
 • Informacja:
  PODSTAWA PRAWNA: 
  1. ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z późn. zm.), 
  2. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. z 2007r. Nr 186, poz. 1322 z późn. zm.), 
  3. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. z 2007r. Nr 137, poz. 968 z późn.zm.). 

  WYMAGANE DOKUMENTY: 
  1. podanie, 
  2. pokwitowanie wydane przy zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego, 
  3. dokumenty potwierdzające ustanie przyczyny zatrzymania dowodu rejestracyjnego (np. aktualne badanie techniczne), 
  4. dowód osobisty lub inny dokument z fotografią wraz z potwierdzeniem zameldowania.

  WYSOKOŚĆ OPŁAT: 
  Brak. 

  JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 
  Wydział Komunikacji, mający swoją siedzibę w budynku przy ul. Warszawskiej 3, pokój nr 1 (parter) tel. 682 48 41 w. 21-22 oraz 682 01 11 w. 21-22 
  Interesanci przyjmowani są w poniedziałki w godz. 8-17, od wtorku do piątku w godz. 8-16. 

  TERMIN ODPOWIEDZI: 
  Bez zbędnej zwłoki. 

  TRYB ODWOŁAWCZY: 
  Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Starosty Powiatu Garwolińskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 

  UWAGI: 
  - Wszystkie czynności związane z rejestracją pojazdów (np. odbiór dowodu rejestracyjnego) dokonuje właściciel – współwłaściciele pojazdu lub osoba upoważniona przez właściciela-właścicieli, 
  - Osoba prawna przedkłada aktualny wpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz 
  zaświadczenie o numerze REGON.
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  • Wniosek jest wolny od opłat
  • 17 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

  Tryb odwoławczy

  Brak

  Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

  Informacje dodatkowe

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
  2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.)
  3. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 392 z późn. zm.)
  4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.)
  5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1522 z późn. zm.)
  6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1727 z późn. zm.)

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Sprawy komunikacyjne - Rejestracja pojazdów
  2. Usługi dla przedsiębiorców - Sprawy komunikacyjne - Rejestracja pojazdów
  3. Usługi dla instytucji, urzędów - Sprawy komunikacyjne - Rejestracja pojazdów

  Kategorie życiowe

  1. Rejestracja
  2. Komunikacja
  3. Pojazd

  Słowa kluczowe

  zwrot, zatrzymany, dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe

  Miejsce składania dokumentów

  STAROSTWO POWIATOWE W GARWOLINIE 
  ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin 
  Wydział Komunikacji 
  ul. Warszawska 3, 08-400 Garwolin 
  tel./fax (25) 682 48 41 lub (25) 682 01 11 
  e-mail: wydz.komunikacji@garwolin-starostwo.pl 

  Uwagi

  brak

Zrealizuj usługę przez Internet:

visitstats.counter 529259