]]>
close

Szukaj w:

Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim

ul. Kościuszki 3
05-300 Mińsk Mazowiecki

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Wydanie międzynarodowego prawa jazdy

 • Ogólny opis
  Wydanie międzynarodowego prawa jazdy
 • Opis skrócony
  1. Międzynarodowe prawo jazdy wymagane jest przy wyjazdach do krajów, które nie podpisały Konwencji Genewskiej o ruchu drogowym.
  2. Międzynarodowe prawo jazdy wydawane jest na okres do 3 lat, jednak nie dłuższy niż termin ważności krajowego prawa jazdy.
 • Wymagane dokumenty
  1. Wniosek o wydanie międzynarodowego prawa jazdy.
  2. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie międzynarodowego prawa jazdy.
  3. Wyraźna, kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka zamieszczona jest w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby.
  4. Kserokopia posiadanego krajowego prawa jazdy.
  5. Dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).
  6. Krajowe prawo jazdy (do wglądu).
  7. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 • Odbiorca usługi
  Obywatel
 • Termin załatwienia sprawy:
  Międzynarodowe prawo jazdy wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej, w terminie do 7 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.
 • Informacja:
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  • 35 zł opłata komunikacyjna za wydanie międzynarodowego prawa jazdy.
  • 17 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

  Tryb odwoławczy

  Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

  Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

  Informacje dodatkowe

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
  2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r., poz. 155)
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.)
  4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r., poz. 83)

  Ochrona danych osobowych

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Sprawy komunikacyjne - Wydawanie uprawnień do kierowania

  Kategorie życiowe

  1. Prawo jazdy
  2. Komunikacja
  3. Pojazd

  Słowa kluczowe

  międzynarodowe prawo jazdy

  Miejsce składania dokumentów

  STAROSTWO POWIATOWE W MIŃSKU MAZOWIECKIM
  05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 3
  Tel.: (25) 759 87 00, fax: (25) 759 87 02
  http://www.powiatminski.pl,
  BIP: http://www.powiatminski.pl/bip/
  e-mail: starostwo@powiatminski.pl


  Wydział Komunikacji i Transportu Drogowego, pok. 23a, parter, tel. (25) 759 87 53 lub 759 87 54 lub 759 87 00 wew. 753 lub 754 e-mail:
  prawajazdy@powiatminski.pl
  Godziny przyjęć: poniedziałki 8.00-17.00, od wtorku do czwartku  8.00-16.00, piątki 8.00-15.00,                                            
  Referat Wydziału Komunikacji i Transportu Drogowego w Sulejówku, Sulejówek ul. Reymonta 43 (dla mieszkańców Gminy Halinów oraz Miasta Sulejówek), pok. 121, tel. (22) 783 14 69, e-mail: komunikacja.sulejowek@powiatminski.pl
  Godziny przyjęć:  poniedziałki 9.00-18.00, od wtorku do czwartku  8.00-16.00, piątki 8.00-15.00.

  Uwagi

  brak

Zrealizuj usługę przez Internet:

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie:

visitstats.counter 611098