]]>
close

Szukaj w:

Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim

ul. Kościuszki 3
05-300 Mińsk Mazowiecki

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Wydanie krajowego prawa jazdy

 • Ogólny opis
  Wydanie krajowego prawa jazdy
 • Opis skrócony
  1. Osoby rozpoczynające szkolenie na prawo jazdy po 19.01.2013 roku przed rozpoczęciem szkolenia zgłaszają się do właściwego wg miejsca zamieszkania Wydziału Komunikacji po Profil Kandydata na Kierowcę.
  2. Osoby, które w dniu wejścia Ustawy o kierujących pojazdami tj. 19.01.2013 roku były w trakcie szkolenia lub ukończyły szkolenie przed tą datą otrzymują z Ośrodka Szkolenia Kierowców zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia w formie papierowej. W tym przypadku wszystkie dokumenty składane są w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.
 • Wymagane dokumenty
  1. Wypełniony formularz wniosku.
  2. Dowód tożsamości (do wglądu).
  3. Jedna wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby.
  4. Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców.
  5. Orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (przy kat. C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E).
  6. Pisemna zgoda rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat (przy kat. AM, A1, B1, T).
  7. Kserokopia prawa jazdy (w przypadku, gdy wnioskodawca posiada prawo jazdy).
  8. Kserokopia prawa jazdy wydanego za granicą wraz tłumaczeniem (przy wymianie prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym).
  9. Kserokopia karty pobytu, wizy, innego dokumentu lub potwierdzenia o pobycie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej powyżej 185 dni w przypadku cudzoziemca.
  10. Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia.
  11. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 • Odbiorca usługi
  Obywatel
 • Termin załatwienia sprawy:
  Sprawa załatwiana jest niezwłocznie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku (do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu).
  W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.
 • Informacja:
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  • 100 zł opłata za wydanie prawa jazdy.
  • 0,50 zł opłata ewidencyjna za wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem.
  • 17 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

  Tryb odwoławczy

  Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

  Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

  Informacje dodatkowe

  Usługa jest świadczona poprzez system ESP PWPW. Aby złożyć wniosek należy wejść na stronę https://www.esp.pwpw.pl/
  1. Prawo jazdy będzie wydane na okres nieprzekraczający 15 lat. Okres ten może być skrócony na podstawie orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego.
  2. Po pozytywnej weryfikacji wymaganych dokumentów zostanie wygenerowany profil kandydata na kierowcę.
  3. Kierujący może posiadać tylko jedno ważne prawo jazdy.
  4. Odbiór prawa jazdy może nastąpić przez pełnomocnika, który powinien okazać pełnomocnictwo i dokument tożsamości.

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
  2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r., poz. 155)
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.)
  4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r., poz. 83)
  5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2015 r., poz. 681 z późn. zm.)

  Ochrona danych osobowych

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Sprawy komunikacyjne - Wydawanie uprawnień do kierowania

  Kategorie życiowe

  1. Prawo jazdy
  2. Komunikacja
  3. Pojazd

  Słowa kluczowe

  prawa jazdy

  Miejsce składania dokumentów

  STAROSTWO POWIATOWE W MIŃSKU MAZOWIECKIM
  05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 3
  Tel.: (25) 759 87 00, fax: (25) 759 87 02
  http://www.powiatminski.pl,
  BIP: http://www.powiatminski.pl/bip/
  e-mail: starostwo@powiatminski.pl


  Wydział Komunikacji i Transportu Drogowego, pok. 23a, parter, tel. (25) 759 87 53 lub 759 87 54 lub 759 87 00 wew. 753 lub 754 e-mail:
  prawajazdy@powiatminski.pl
  Godziny przyjęć: poniedziałki 8.00-17.00, od wtorku do czwartku  8.00-16.00, piątki 8.00-15.00,                                            
  Referat Wydziału Komunikacji i Transportu Drogowego w Sulejówku, Sulejówek ul. Reymonta 43 (dla mieszkańców Gminy Halinów oraz Miasta Sulejówek), pok. 121, tel. (22) 783 14 69, e-mail: komunikacja.sulejowek@powiatminski.pl
  Godziny przyjęć:  poniedziałki 9.00-18.00, od wtorku do czwartku  8.00-16.00, piątki 8.00-15.00.

  Uwagi

  brak

Zrealizuj usługę przez Internet:

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie:

visitstats.counter 636762