]]>
close

Szukaj w:

Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim

ul. Kościuszki 3
05-300 Mińsk Mazowiecki

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Wyrejestrowanie pojazdu

 • Ogólny opis
  Wyrejestrowanie pojazdu
 • Opis skrócony
  1. Pojazd podlega wyrejestrowaniu przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, na wniosek jego właściciela, w przypadku:
   • przekazania pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, na podstawie zaświadczenia o demontażu pojazdu albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie;
   • kradzieży pojazdu, jeżeli jego właściciel złożył stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za fałszywe zeznania;
   • wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę;
   • zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą;
   • udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności;
   • przekazania niekompletnego pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, na podstawie zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie.
  2. W przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności warunkiem wyrejestrowania pojazdu jest wniesienie przez właściciela pojazdu opłaty na rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach. Przepisu nie stosuje się do pojazdów Policji i jednostek ochrony przeciwpożarowej.
  3. Dokumenty dołączone do wniosku o wyrejestrowanie pojazdu, sporządzone w języku obcym, dołącza się wraz z ich tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
  4. Właściciel pojazdu ma obowiązek ubezpieczenia pojazdu, w ramach ubezpieczenia OC.
 • Wymagane dokumenty
  1. Wypełniony formularz wniosku.
  2. Dowód wniesienia opłaty.
  3. Dowód własności pojazdu (w przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba inna niż wymieniona w dowodzie rejestracyjnym) - oryginał do wglądu.
  4. W przypadku demontażu pojazdu:
   • zaświadczenie o demontażu pojazdu, wystawione przez przedsiębiorcę prowadzącego stację demontażu lub prowadzącego punkt zbierania pojazdów;
   • dowód rejestracyjny lub decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu;
   • karta pojazdu (jeżeli była wydana);
   • tablice rejestracyjne.
  5. W przypadku kradzieży pojazdu:
   • oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233 Kodeksu karnego), że pojazd został skradziony;
   • zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu lub postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu wystawione przez właściwy organ;
   • dowód rejestracyjny
   • karta pojazdu (jeżeli była wydana).
  6. W przypadku wywozu pojazdu za granicę:
   • dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę ze stosownym oświadczeniem lub kopia dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą.
  7. W przypadku kasacji pojazdu zagranicą:
   • dokument potwierdzający zniszczenie (kasację) pojazdu zagranicą;
   • dowód rejestracyjny;
   • karta pojazdu (jeżeli została wydana);
   • tablice rejestracyjne.
  8. W przypadku trwałej i zupełnej utraty pojazdu:
   • dokument potwierdzający trwałą i zupełną utratę pojazdu;
   • dowód rejestracyjny;
   • karta pojazdu (jeżeli była wydana);
   • tablice rejestracyjne;
   • dokument potwierdzający wniesienie opłaty na rzecz gminy/miasta.
  9. Dokument określający tożsamość właściciela:
   • osoba fizyczna - dowód osobisty;
   • osoba prawna - aktualny odpis z KRS, zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON;
   • osoba prowadzące działalność gospodarczą oraz spółka cywilne - dokument tożsamości dla każdej osoby fizycznej, na którą jest zarejestrowany pojazd, umowa spółki zarejestrowana w Urzędzie Skarbowym (w przypadku spółki cywilnej).
  10. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 • Odbiorca usługi
  Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja
 • Termin załatwienia sprawy:
  Niezwłocznie po złożeniu kompletnego wniosku wydawana jest decyzja administracyjna o wyrejestrowaniu pojazdu bądź decyzja o odmowie wyrejestrowania pojazdu.
 • Informacja:
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  • 10,00 zł opłata skarbowa za wydanie decyzji.
  • 17,00 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

  Tryb odwoławczy

  Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

  Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

  Informacje dodatkowe

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
  2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.)
  3. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 392 z późn. zm.)
  4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.)
  5. Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 140 z późn. zm.)
  6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1522 z późn. zm.)
  7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1727 z późn. zm.)
  8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji (Dz. U. z 2010 r. Nr 75, poz. 476)

  Ochrona danych osobowych

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Sprawy komunikacyjne - Wyrejestrowywanie
  2. Usługi dla przedsiębiorców - Sprawy komunikacyjne - Wyrejestrowywanie
  3. Usługi dla instytucji, urzędów - Sprawy komunikacyjne - Wyrejestrowywanie

  Kategorie życiowe

  1. Komunikacja
  2. Pojazd
  3. Działalność gospodarcza

  Słowa kluczowe

  wyrejestrowanie, pojazd

  Miejsce składania dokumentów

  STAROSTWO POWIATOWE W MIŃSKU MAZOWIECKIM
  05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 3
  Tel.: (25) 759 87 00, fax: (25) 759 87 02
  http://www.powiatminski.pl, e-mail: starostwo@powiatminski.pl
  BIP: http://www.powiatminski.pl/bip/

  Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 3
  tel. (25) 759 87 55;  (25) 759 87 56; (25) 759 87 61      fax. (25) 759 87 66
  Adres e-mail: rejestracja@powiatminski.pl; komunikacja@powiatminski.pl;
  Wydział czynny w  pn. godz. 8.00- 17.00;  wt. - czw.  godz. 8.00-16.00; pt. godz. 8.00-15.00

  Mieszkańcy Miasta Sulejówek oraz Gminy Halinów: Referat Komunikacji w Sulejówku ul. Reymonta 43
  tel./fax. (22) 783 14 69
  Adres e-mail: komunikacja.sulejowek@powiatminski.pl;
  Wydział czynny w  pn. godz. 9.00- 18.00;  wt. - czw.  godz. 8.00-16.00; pt. godz. 8.00-15.00

  Uwagi

  brak

Zrealizuj usługę przez Internet:

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie:

visitstats.counter 550941