]]>
close

Szukaj w:

Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim

ul. Kościuszki 3
05-300 Mińsk Mazowiecki

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu zarejestrowanego

 • Ogólny opis
  Zawiadomienie o zbyciu pojazdu zarejestrowanego
 • Opis skrócony
  1. W razie przeniesienia na inną osobę własności pojazdu zarejestrowanego, dotychczasowy właściciel przekazuje nowemu właścicielowi dowód rejestracyjny i kartę pojazdu, jeżeli została wydana.
  2. Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić starostę (w miastach na prawach powiatu-prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce jego zamieszkania, o zbyciu pojazdu w terminie nieprzekraczającym 30 dni.
 • Wymagane dokumenty
  1. Wypełniony formularz wniosku.
  2. Kopia dokumentu, na podstawie którego nastąpiło zbycie pojazdu.
  3. Dokument określający tożsamość właściciela:
   • osoba fizyczna - dowód osobisty;
   • osoby prawne - aktualny odpis z KRS, zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON;
   • osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki cywilne - dokument tożsamości dla każdej osoby fizycznej, na którą jest zarejestrowany pojazd, umowa spółki zarejestrowana w Urzędzie Skarbowym w przypadku spółki cywilnej.
  4. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 • Odbiorca usługi
  Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja
 • Termin załatwienia sprawy:
  Niezwłocznie, po złożeniu kompletnego wniosku dokonywana jest stosowna adnotacja w komputerowej bazie danych ewidencji pojazdów.
 • Informacja:
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  • Zawiadomienie jest wolne od opłat.
  • 17,00 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

  Tryb odwoławczy

  Brak

  Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

  Informacje dodatkowe

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
  2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.)
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.)
  4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1522 z późn. zm.)
  5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1727 z późn. zm.)

  Ochrona danych osobowych

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Sprawy komunikacyjne - Wyrejestrowywanie
  2. Usługi dla przedsiębiorców - Sprawy komunikacyjne - Wyrejestrowywanie
  3. Usługi dla instytucji, urzędów - Sprawy komunikacyjne - Wyrejestrowywanie

  Kategorie życiowe

  1. Komunikacja
  2. Pojazd
  3. Działalność gospodarcza

  Słowa kluczowe

  zbycie, pojazd, zarejestrowany

  Miejsce składania dokumentów

  STAROSTWO POWIATOWE W MIŃSKU MAZOWIECKIM
  05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 3
  Tel.: (25) 759 87 00, fax: (25) 759 87 02
  http://www.powiatminski.pl, e-mail: starostwo@powiatminski.pl
  BIP: http://www.powiatminski.pl/bip/

  Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 3
  tel. (25) 759 87 55;  (25) 759 87 56; (25) 759 87 61      fax. (25) 759 87 66
  Adres e-mail: rejestracja@powiatminski.pl; komunikacja@powiatminski.pl;
  Wydział czynny w  pn. godz. 8.00- 17.00;  wt. - czw.  godz. 8.00-16.00; pt. godz. 8.00-15.00

  Mieszkańcy Miasta Sulejówek oraz Gminy Halinów: Referat Komunikacji w Sulejówku ul. Reymonta 43
  tel./fax. (22) 783 14 69
  Adres e-mail: komunikacja.sulejowek@powiatminski.pl;
  Wydział czynny w  pn. godz. 9.00- 18.00;  wt. - czw.  godz. 8.00-16.00; pt. godz. 8.00-15.00

  Uwagi

  brak

Zrealizuj usługę przez Internet:

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie:

visitstats.counter 636762