]]>
close

Szukaj w:

Urząd Gminy Dębe Wielkie

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Gminy Dębe Wielkie

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Wydanie dowodu osobistego w razie jego utraty

Ogólny opis

Wydanie dowodu osobistego w razie jego utraty

Opis skrócony

Dowód osobisty jest dokumentem:
 • stwierdzającym tożsamość osoby;
 • poświadczającym obywatelstwo polskie;
 • uprawniającym obywateli polskich do przekroczenia granic miedzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej, państwami Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależącymi do Unii Europejskiej oraz państwami niebędącymi stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granic.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w formie papierowej lub drogą elektroniczną.
 2. Wniosek jednego z rodziców lub opiekunów prawnych – w przypadku osób, które do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, przy czym w wypadku osób powyżej 5 roku życia konieczna jest ich obecność w chwili składania wniosku.
 3. Wniosek opiekuna lub jednego z rodziców osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej lub pozostającej pod władzą rodzicielską.
 4. Wniosek kuratora ustanowionego dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo.
 5. Aktualną (nie starszą niż 6 miesięcy) kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 × 45 mm (przy wniosku w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 × 610 pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB), przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny.
 6. W  przypadku osoby niepełnosprawnej do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku.
 7. W wypadku osoby noszącej wyznaniowe nakrycie głowy do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. W przypadku zmiany danych w aktach stanu cywilnego:
  • odpis skrócony aktu urodzenia, w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński;
  • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku (jeżeli dane zawarte w dowodzie nie uległy zmianie a w dokumentacji znajdują się odpisy akt stanu cywilnego – ponowne złożenie nie jest wymagane).
 9. Na żądanie organu:
  • poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwości co do obywatelstwa osoby.

Odbiorca usługi

 • Usługa dla obywateli

Termin załatwienia sprawy

Po złożeniu wniosku Wnioskodawca otrzymuje potwierdzenie złożenia wniosku adekwatne do sposobu jego złożenia. Załatwienie sprawy powinno nastąpić w ciągu 30 dni, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Informacja

Dodatkowe informacje

Opłata

Dowód osobisty wydaje się nieodpłatnie.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

Skargi i wnioski

Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy:
 • ulepszenia organizacji,
 • wzmacnianie praworządności,
 • usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom,
 • ochrony własności społecznej,
 • lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Informacje dodatkowe

 1. Wniosek składa się osobiście lub w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 2. Dowód osobisty odbiera się osobiście.
 3. Na uzasadniony wniosek rodziców, kuratora lub opiekunów, dowód może być wydany osobie, która nie ukończyła 13 roku życia.
 4. Małoletni składa wniosek w obecności jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 5. Dowód osobisty jest ważny:
  • 10 lat od daty jego wydania;
  • bezterminowo – w przypadku osób, które ukończyły 65 lat;
  • 5 lat – w przypadku osób, które nie ukończyły 5 roku życia.
 6. Dowód osobisty należy wymienić w  wypadku:
  • zmiany danych, które zawarte są w dowodzie osobistym;
  • uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia nowej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby;
  • upływu terminu ważności dowodu osobistego.
 7. W razie zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, należy wystąpić o jego wymianę w terminie 14 dni od dnia zaistnienia faktów powodujących zmianę.
 8. W przypadku upływu terminu ważności dowodu osobistego, uszkodzenia lub powstania innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby posiadającej dokument, należy niezwłocznie wystąpić o jego wymianę.
 9. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami.
 10. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 11. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.
 12. W uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r., o dowodach osobistych (Dz. U. z 2019 r., poz. 653 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 700 z późn. zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015 r., poz. 212 z późn. zm.)
 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz. U. z 2019 r., poz. 400 z późn. zm.)

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Dębe Wielkie jest Wójt Gminy Dębe Wielkie (tel. 25 756 47 00, ul. Strażacka 3, 05-311 Dębe Wielkie).
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Panią Beatą Bartnicką pod numerem telefonu (25) 756 47 44 lub adresem email: iod@debewielkie.pl.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub którym dane osobowe zostały  powierzone na podstawie zawartej umowy.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania zadań przez Urząd Gminy Dębe Wielkie oraz określony przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisami archiwalnymi. 
 7. Posiadają Państwo prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdy jest wymogiem ustawowym, w pozostałych przypadkach jest dobrowolne

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Sprawy obywatelskie - Dowody osobiste

Kategorie życiowe

 1. Dowód osobisty

Słowa kluczowe

Dowód osobisty, wymiana, utrata

Miejsce składania dokumentów

Urząd GminyDębe Wielkie
ul. Strażacka 3
05-311 Dębe Wielkie

Uwagi

BRAK

Zrealizuj usługę przez Internet

Liczba wyświetleń: 2842310