]]>
close

Szukaj w:

Starostwo Powiatowe w Ciechanowie

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Starostwo Powiatowe w Ciechanowie

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Zawiadomienie o utworzeniu stowarzyszenia zwykłego

Ogólny opis

Zawiadomienie o utworzeniu stowarzyszenia zwykłego

Opis skrócony

 1. Stowarzyszenie zwykłe stanowi uproszczoną formę stowarzyszenia i od 20 maja 2016 r. można je będzie zarejestrować w Starostwie Powiatowym. Najważniejszą różnicą jest to, że stowarzyszenie zwykłe nie posiada osobowości prawnej, w związku z tym nie podlega rejestracji w sądzie.
 2. Utworzenie stowarzyszenia zwykłego następuje gdy:
 • co najmniej trzy osoby (obywatele polscy posiadający pełną zdolność do czynności prawnych oraz prawa publiczne, którzy ukończyli 18 lat) pragną założyć stowarzyszenie zwykłe;
 • uchwalają regulamin działalności (w formie pisemnej) stowarzyszenia.
3. Uchwalając regulamin należy wziąć pod uwagę, że stowarzyszenie zwykłe:
 • posiada określony cel lub cele;
 • określa środki działania, które mogą być finansowane wyłącznie ze składek członkowskich.Wymagane dokumenty

 1. Zawiadomienie o utworzeniu stowarzyszenia zwykłego, określające nazwę i adres siedziby stowarzyszenia.
 2. Lista co najmniej trzech założycieli zawierającą imiona i nazwiska, daty i miejsca urodzenia oraz własnoręczne podpisy, bądź oświadczenia założycieli o: posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz nie pozbawieniu praw publicznych.
 3. Protokół z zebrania założycielskiego zawierający uchwały: o założeniu stowarzyszenia, o wyborze przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie albo o wyborze Zarządu, o uchwaleniu regulaminu stowarzyszenia. o wyborze organu kontrolnego (jeśli powołano).
 4. Regulamin stowarzyszenia określający jego nazwę, cel, teren i środki działania, siedzibę oraz przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie albo wybór Zarządu.

Odbiorca usługi

Obywatel

Termin załatwienia sprawy

Jeżeli w ciągu 30 dni od dnia uzyskania informacji o założeniu stowarzyszenia zwykłego nie zakazano jego działalności, może ono rozpocząć funkcjonowanie.

Informacja

Dodatkowe informacje

Opłata

Postępowanie wolne od opłat.

Tryb odwoławczy

Brak

Skargi i wnioski

Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności. Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Informacje dodatkowe

Ponieważ stowarzyszenie zwykłe nie ma osobowości prawnej, to nie może:
 • prowadzić działalności gospodarczej;
 • powoływać oddziałów terenowych;
 • łączyć się w związku stowarzyszeń;
 • zrzeszać osób prawnych;
 • przyjmować darowizn spadków i zapisów, oraz korzystać z ofiarności publicznej.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1393 z późn. zm.)

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Sprawy obywatelskie - Stowarzyszenia

Kategorie życiowe

 1. Stowarzyszenia

Słowa kluczowe

stowarzyszenie

Miejsce składania dokumentów

Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
ul. 17 Stycznia 7
06-400 Ciechanów
Kancelaria, pok. 108, I piętro.

Uwagi

brak

Zrealizuj usługę przez Internet

Liczba wyświetleń: 2452730