]]>
close

Szukaj w:

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Zawiadomienie o powołaniu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia

Ogólny opis

Zawiadomienie o powołaniu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia

Opis skrócony

  1. Zarząd terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia jest obowiązany, w terminie 14 dni od chwili jej powołania, zawiadomić o tym organ nadzorujący właściwy ze względu na siedzibę tej jednostki -  starostę (w miastach na prawach powiatu - prezydenta miasta), podając skład zarządu i adres siedziby jednostki, oraz doręczyć statut stowarzyszenia.
  2. Obowiązek zawiadomienia starostę dotyczy także wszelkich zmian w składzie zarządu i adresie siedziby terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia oraz w statucie stowarzyszenia.

Wymagane dokumenty

  1. Zawiadomienie o powołaniu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia, określające skład zarządu i adres siedziby jednostki.
  2. Statut stowarzyszenia.
  3. Uchwała o powołaniu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia, podjęta przez organ statutowo upoważniony do utworzenia tej jednostki.
  4. Protokół z wyboru zarządu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia.

Odbiorca usługi

Obywatel

Termin załatwienia sprawy

W terminie do 30 dni od złożenia kompletnego zawiadomienia dokonywany jest wpis do wewnętrznej ewidencji terenowych jednostek organizacyjnych stowarzyszeń.

Informacja

Dodatkowe informacje

Opłata

Postępowanie wolne od opłat.

Tryb odwoławczy

Brak

Skargi i wnioski

Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r., poz. 210)

Ochrona danych osobowych

https://bip.pwz.pl/683,ochrona-danych-osobowych

Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Sprawy obywatelskie - Stowarzyszenia

Kategorie życiowe

  1. Stowarzyszenia

Słowa kluczowe

stowarzyszenie, zawiadomienie, terenowa jednostka organizacyjna

Miejsce składania dokumentów

Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego
pokój nr 224 na II piętrze nr telefonu (22) 733 72 66

Uwagi

1. Stowarzyszenie, które zamierza tworzyć terenowe jednostki organizacyjne, jest obowiązane określić w statucie m.in. strukturę organizacyjną, zasady tworzenia oraz rozwiązywania tych jednostek, a także tryb powoływania i dokonywania wyboru organów, w tym zarządu (art. 10a ust. 1 ustawy),
2. Zarząd terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia jest obowiązany, w terminie 14 dni od chwili jej powołania, zawiadomić o tym organ nadzorujący, właściwy ze względu na siedzibę tej jednostki, podając skład zarządu i adres siedziby jednostki oraz doręczyć statut macierzystego stowarzyszenia (art. 20 ust. 1 ustawy)
3. Zarząd terenowej jednostki organizacyjnej jest zobowiązany zawiadomić organ nadzorujący o zmianach w składzie zarządu, adresie lub statucie, w terminie 14 dni od uchwalenia zmian (art. 20 ust. 2 ustawy)

Zrealizuj usługę przez Internet

Liczba wyświetleń: 1177267