]]>
close

Szukaj w:

Urząd Miejski w Błoniu

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Miejski w Błoniu

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Dopisanie do spisu wyborców.

Ogólny opis

Dopisanie do spisu wyborców.

Opis skrócony

 1. Wyborca przebywający czasowo na obszarze gminy w okresie obejmującym dzień wyborów lub właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania jest dopisywany do spisu wyborców, na jego pisemny wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów.
 2. Prawo dopisania się do spisu nie przysługuje w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójta.
 3. W wyborach uzupełniających do Senatu dopisanie do spisu wyborców ma zastosowanie tylko do wyborców stale zamieszkałych na obszarze okręgu wyborczego, w którym przeprowadza się wybory uzupełniające.
 4. Z wnioskiem może wystąpić także wyborca nigdzie niezamieszkały (bez stałego zameldowania), przebywający na terenie gminy.
 5. Urząd gminy miejsca stałego zameldowania – na podstawie otrzymanego zawiadomienia o dopisaniu do spisu wyborców – skreśli wyborcę ze sporządzonego przez siebie spisu wyborców.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek wyborcy o dopisanie do spisu.
 2. Dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).
 3. Dokument potwierdzający stałe zamieszkiwanie w obszarze okręgu wyborczego w wypadku uzpełniających wyborow do Senatu.

Odbiorca usługi

 • Obywatel

Termin załatwienia sprawy

Sprawa załatwiana jest niezwłocznie.

Informacja

Dodatkowe informacje

Opłata

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców jest wolny od opłat.

Informacje o płatnościach

Opis kwoty:
Wniosek o dopisanie do spisu wyborców jest wolny od opłat.

Tryb odwoławczy

Brak

Skargi i wnioski

Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy:
 • ulepszenia organizacji,
 • wzmacnianie praworządności,
 • usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom,
 • ochrony własności społecznej,
 • lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r., poz. 684 z późn. zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie spisu wyborców (Dz. U. z 2019 r., poz. 727 z późn. zm.)

Ochrona danych osobowych

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Sprawy obywatelskie - Wybory

Kategorie życiowe

 1. Wybory

Słowa kluczowe

spis wyborców

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miejski w Błoniu

Uwagi

Prawo dopisania się wyborcy do spisu wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborach do Sejmu i Senatu, Parlamentu Europejskiego oraz referendum ogólnokrajowego przysługuje:

 1. Wyborcom przebywającym czasowo na obszarze gminy w okresie obejmującym dzień wyborów, wyborcom nigdzie niezamieszkałym, przebywającym na obszarze gminy- na wniosek wniesiony do urzędu najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów
 2. Żołnierzom pełniącym zasadniczą lub okresową służbę wojskową, oraz pełniącym służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywający ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratownikom odbywającym zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania, policjantom z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej, pełniącym służbę w systemie skoszarowanym- na wniosek wniesiony do urzędu między 21 a 14 dniem przed dniem wyborów
 3. Wyborcom niepełnosprawnym na obszarze gminy właściwej na miejsce jego stałego zamieszkania- w wybranym przez siebie obwodzie głosowania spośród obwodów, w których znajdują się lokale dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych- najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów (dotyczy także wyborów lokalnych).
 4. Wyborcy będącemu obywatelem Unii Europejskiej, jeżeli jest wpisany do stałego rejestru wyborców na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Zrealizuj usługę przez Internet

Liczba wyświetleń: 1102916