]]>
close

Szukaj w:

Urząd Gminy Ciechanów

Urząd Gminy Ciechanów

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Głosowanie korespondencyjne

Ogólny opis

Głosowanie korespondencyjne

Opis skrócony

 1. Głosować może każdy wyborca, przy czym wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności także w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborach wójta.
 2. Zgłoszenie powinno nastąpić do 15 dnia przed dniem wyborów. .
 3. Zgłoszenia można dokonać wójtowi, a za granicą konsulowi.
 4. Jeżeli głosowanie dotyczy wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej albo wyborów wójta, burmistrza, prezydenta miasta zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ponownego głosowania. W przypadku, gdy w jednym dniu odbywają się więcej niż jedne wybory, zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego jest wspólne dla wszystkich przeprowadzanych w danym dniu wyborów.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o głosowanie ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.
 2. W wypadku niepełnosprawnościwyborcy powinno zawierać również kopię orzeczenia o niepełnosprawności.
 3. W przypadku wyborcy głosującego za granicą zgłoszeniepowinno dodatkowo zawierać oznaczenie miejsca pobytu wyborcy za granicą, numer ważnego polskiego paszportu.
 4. W przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim - numer ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość, oraz wskazanie miejsca i daty jego wydania, a także - w przypadku obywatela polskiego czasowo przebywających za granicą - oznaczenie miejsca wpisania wyborcy do rejestru wyborców

Odbiorca usługi

Obywatel

Termin załatwienia sprawy

Sprawa załatwiana jest niezwłocznie.

Informacja

Dodatkowe informacje

Opłata

Wniosek o głosowanie korespondencyjne jest wolny od opłat.

Tryb odwoławczy

Brak

Skargi i wnioski

Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
 2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.)

Ochrona danych osobowych

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Sprawy obywatelskie - Wybory

Kategorie życiowe

 1. Wybory

Słowa kluczowe

głosowanie korespondencyjne

Miejsce składania dokumentów

W siedzibie urzędu.

Uwagi

Brak
visitstats.counter 1465740