]]>
close

Szukaj w:

Urząd Gminy w Grudusku

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Gminy w Grudusku

ul. Ciechanowska 54
06-460 Grudusk

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Dopisanie do spisu wyborców.

 • Ogólny opis
  Dopisanie do spisu wyborców.
 • Opis skrócony
  1. Wyborca przebywający czasowo na obszarze gminy w okresie obejmującym dzień wyborów lub właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania jest dopisywany do spisu wyborców, na jego pisemny wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów.
  2. Prawo dopisania się do spisu nie przysługuje w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego.
  3. W wyborach uzupełniających do Senatu dopisanie do spisu wyborców ma zastosowanie tylko do wyborców stale zamieszkałych na obszarze okręgu wyborczego, w którym przeprowadza się wybory uzupełniające.
  4. Z wnioskiem może wystąpić także wyborca nigdzie niezamieszkały (bez stałego zameldowania), przebywający na terenie gminy.
  5. Urząd gminy miejsca stałego zameldowania – na podstawie otrzymanego zawiadomienia o dopisaniu do spisu wyborców – skreśli wyborcę ze sporządzonego przez siebie spisu wyborców.
 • Wymagane dokumenty
  1. Wniosek wyborcy o dopisanie do spisu.
  2. Dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).
  3. Dokument potwierdzający stałe zamieszkiwanie w obszarze okręgu wyborczego w wypadku uzpełniających wyborow do Senatu.
 • Odbiorca usługi
  Obywatel
 • Termin załatwienia sprawy:
  Sprawa załatwiana jest niezwłocznie.
 • Informacja:
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  Wniosek o dopisanie do spisu wyborców jest wolny od opłat.

  Tryb odwoławczy

  Brak

  Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

  Informacje dodatkowe

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
  2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.)
  3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. z 2015 r., poz. 5)

  Ochrona danych osobowych

  Informacja o przetwarzaniu przez Urząd Gminy Grudusk danych osobowych
  w obszarze
  dopisania do spisu wyborców

   

   

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - tzw. RODO, Urząd Gminy Grudusk informuje, że:

   

   

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Grudusk z siedzibą w Grudusku przy ul. Ciechanowskiej 54, 06-460 Grudusk, reprezentowany przez Wójta Gminy Jacka Oglęckiego zwany dalej Administratorem;
  2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych u Administratora: e-mail: IOD@grudusk.com
  3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do:

  -        wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c) rozporządzenia RODO,

   

              Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków wynikających z:

  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 Kodeks Wyborczy (Dz. U z 2018 poz. 1000 z późn. zm.)
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 listopada 2014 roku w sprawie spisu wyborców

   

         4.   Pani/Pana dane mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:

  • podmioty, które udostępniają systemy teleinformatyczne lub świadczą usługi do systemów teleinformatycznych wykorzystywanych przez Administratora w trakcie przetwarzania danych, którym powierzono przetwarzanie danych w drodze pisemnej umowy lub porozumienia, na podstawie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych,

        

         5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,

         6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych

               celów, w tym również do obowiązku archiwizacyjnego zgodnie z instrukcją kancelaryjną

           7. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich

               sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec    

               przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych,

           8. posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony

               Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

           9. podanie przez Panią/Pana danych jest wymogiem ustawowym. Nie podanie przez Panią/Pana danych

                 uniemożliwia realizację obowiązków, o których mowa w pkt. 3,

           10. podane przez Pana/Panią dane nie będą służyły profilowaniu oraz zautomatyzowanemu podejmowaniu

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Sprawy obywatelskie - Wybory

  Kategorie życiowe

  1. Wybory

  Słowa kluczowe

  spis wyborców

  Miejsce składania dokumentów

  Adres:
  Urząd Gminy w Grudusku
  ul. Ciechanowska 54
  06-460 Grudusk

  Uwagi

  Brak

Zrealizuj usługę przez Internet:

visitstats.counter 1125316