]]>
close

Szukaj w:

Urząd Gminy w Grudusku

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Gminy w Grudusku

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Dopisanie do spisu wyborców.

Ogólny opis

Dopisanie do spisu wyborców.

Opis skrócony

 1. Wyborca przebywający czasowo na obszarze gminy w okresie obejmującym dzień wyborów lub właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania jest dopisywany do spisu wyborców, na jego pisemny wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów.
 2. Prawo dopisania się do spisu nie przysługuje w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójta.
 3. W wyborach uzupełniających do Senatu dopisanie do spisu wyborców ma zastosowanie tylko do wyborców stale zamieszkałych na obszarze okręgu wyborczego, w którym przeprowadza się wybory uzupełniające.
 4. Z wnioskiem może wystąpić także wyborca nigdzie niezamieszkały (bez stałego zameldowania), przebywający na terenie gminy.
 5. Urząd gminy miejsca stałego zameldowania – na podstawie otrzymanego zawiadomienia o dopisaniu do spisu wyborców – skreśli wyborcę ze sporządzonego przez siebie spisu wyborców.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek wyborcy o dopisanie do spisu.
 2. Dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).
 3. Dokument potwierdzający stałe zamieszkiwanie w obszarze okręgu wyborczego w wypadku uzpełniających wyborow do Senatu.

Odbiorca usługi

 • Obywatel

Termin załatwienia sprawy

Sprawa załatwiana jest niezwłocznie.

Informacja

Dodatkowe informacje

Opłata

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców jest wolny od opłat.

Tryb odwoławczy

Brak

Skargi i wnioski

Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy:
 • ulepszenia organizacji,
 • wzmacnianie praworządności,
 • usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom,
 • ochrony własności społecznej,
 • lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r., poz. 684 z późn. zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie spisu wyborców (Dz. U. z 2019 r., poz. 727 z późn. zm.)

Ochrona danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu przez Urząd Gminy Grudusk danych osobowych
w obszarze
dopisania do spisu wyborców

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - tzw. RODO, Urząd Gminy Grudusk informuje, że:

 

 

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Grudusk z siedzibą w Grudusku przy ul. Ciechanowskiej 54, 06-460 Grudusk, reprezentowany przez Wójta Gminy Jacka Oglęckiego zwany dalej Administratorem;
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych u Administratora: e-mail: IOD@grudusk.com
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do:

-        wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c) rozporządzenia RODO,

 

            Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków wynikających z:

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 Kodeks Wyborczy (Dz. U z 2018 poz. 1000 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 listopada 2014 roku w sprawie spisu wyborców

 

       4.   Pani/Pana dane mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:

 • podmioty, które udostępniają systemy teleinformatyczne lub świadczą usługi do systemów teleinformatycznych wykorzystywanych przez Administratora w trakcie przetwarzania danych, którym powierzono przetwarzanie danych w drodze pisemnej umowy lub porozumienia, na podstawie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych,

      

       5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,

       6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych

             celów, w tym również do obowiązku archiwizacyjnego zgodnie z instrukcją kancelaryjną

         7. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich

             sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec    

             przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych,

         8. posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony

             Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

         9. podanie przez Panią/Pana danych jest wymogiem ustawowym. Nie podanie przez Panią/Pana danych

               uniemożliwia realizację obowiązków, o których mowa w pkt. 3,

         10. podane przez Pana/Panią dane nie będą służyły profilowaniu oraz zautomatyzowanemu podejmowaniu

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Sprawy obywatelskie - Wybory

Kategorie życiowe

 1. Wybory

Słowa kluczowe

spis wyborców

Miejsce składania dokumentów

Adres:
Urząd Gminy w Grudusku
ul. Ciechanowska 54
06-460 Grudusk

Uwagi

Brak

Zrealizuj usługę przez Internet

Liczba wyświetleń: 2965795