]]>
close

Szukaj w:

Urząd Gminy w Grudusku

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Gminy w Grudusku

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Dopisanie do spisu wyborców wyborcy niepełnosprawnego w obwodzie dostosowanym do osób niepełnosprawnych

Ogólny opis

Dopisanie do spisu wyborców wyborcy niepełnosprawnego w obwodzie dostosowanym do osób niepełnosprawnych

Opis skrócony

Wyborca niepełnosprawny, na pisemny wniosek złożony w urzędzie gminy najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów, jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania spośród obwodów głosowania, w których znajdują się lokale dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu).

Odbiorca usługi

Obywatel

Termin załatwienia sprawy

Wyborca jest dopisywany niezwłocznie do spisu wyborców w obwodzie głosowania dostosowanym dla osób niepełnosprawnych.

Informacja

Dodatkowe informacje

Opłata

Wniosek jest wolny od opłat.

Tryb odwoławczy

Brak

Skargi i wnioski

Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
 2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. z 2015 r., poz. 5)

Ochrona danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu przez Urząd Gminy Grudusk danych osobowych
w obszarze
dopisania do spisu wyborców wyborcy niepełnosprawnego w obwodzie dostosowanym do osób niepełnosprawnych

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - tzw. RODO, Urząd Gminy Grudusk informuje, że:

 

 

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Grudusk z siedzibą w Grudusku przy ul. Ciechanowskiej 54, 06-460 Grudusk, reprezentowany przez Wójta Gminy Jacka Oglęckiego zwany dalej Administratorem;
 2.  Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych u Administratora: e-mail: IOD@grudusk.com
 3.  Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do:

-        wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c) rozporządzenia RODO,

 

            Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków wynikających z:

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 Kodeks Wyborczy (Dz. U z 2018 poz. 1000 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 listopada 2014 roku w sprawie spisu wyborców

 

       4.   Pani/Pana dane mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:

 • podmioty, które udostępniają systemy teleinformatyczne lub świadczą usługi do systemów teleinformatycznych wykorzystywanych przez Administratora w trakcie przetwarzania danych, którym powierzono przetwarzanie danych w drodze pisemnej umowy lub porozumienia, na podstawie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych,

       

        5.  Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,

 

        6.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych

              celów, w tym również do obowiązku archiwizacyjnego zgodnie z instrukcją kancelaryjną

         7.  posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich

             sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec     

             przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych,

         8. posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony

              Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

         9. podanie przez Panią/Pana danych jest wymogiem ustawowym. Nie podanie przez Panią/Pana danych

               uniemożliwia realizację obowiązków, o których mowa w pkt. 3,

         10.  podane przez Pana/Panią dane nie będą służyły profilowaniu oraz zautomatyzowanemu podejmowaniu

             decyzji.

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Sprawy obywatelskie - Wybory

Kategorie życiowe

 1. Wybory

Słowa kluczowe

spis wyborców, dopisanie, wyborca niepełnosprawny, obwód dostosowany

Miejsce składania dokumentów

Adres:
Urząd Gminy Grudusk
ul. Ciechanowska
06-460 Grudusk

Uwagi

Brak

Zrealizuj usługę przez Internet

visitstats.counter 1972189