]]>
close

Szukaj w:

Urząd Miasta i Gminy Mordy

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Miasta i Gminy Mordy

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Dopisanie do spisu wyborców.

Ogólny opis

Dopisanie do spisu wyborców.

Opis skrócony

 1. Wyborca przebywający czasowo na obszarze gminy w okresie obejmującym dzień wyborów lub właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania jest dopisywany do spisu wyborców, na jego pisemny wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów.
 2. Prawo dopisania się do spisu nie przysługuje w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójta.
 3. W wyborach uzupełniających do Senatu dopisanie do spisu wyborców ma zastosowanie tylko do wyborców stale zamieszkałych na obszarze okręgu wyborczego, w którym przeprowadza się wybory uzupełniające.
 4. Z wnioskiem może wystąpić także wyborca nigdzie niezamieszkały (bez stałego zameldowania), przebywający na terenie gminy.
 5. Urząd gminy miejsca stałego zameldowania – na podstawie otrzymanego zawiadomienia o dopisaniu do spisu wyborców – skreśli wyborcę ze sporządzonego przez siebie spisu wyborców.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek wyborcy o dopisanie do spisu.
 2. Dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).
 3. Dokument potwierdzający stałe zamieszkiwanie w obszarze okręgu wyborczego w wypadku uzpełniających wyborow do Senatu.

Odbiorca usługi

 • Obywatel

Termin załatwienia sprawy

Sprawa załatwiana jest niezwłocznie.

Informacja

Dodatkowe informacje

Opłata

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców jest wolny od opłat.

Tryb odwoławczy

Brak

Skargi i wnioski

Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy:
 • ulepszenia organizacji,
 • wzmacnianie praworządności,
 • usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom,
 • ochrony własności społecznej,
 • lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r., poz. 684 z późn. zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie spisu wyborców (Dz. U. z 2019 r., poz. 727 z późn. zm.)

Ochrona danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy Mordy ul. Kilińskiego 9, 08-140 Mordy, którym kieruje Burmistrz.

   Powołany został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się mailowo ( iod@mordy.pl ) lub listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, Urząd Miasta i Gminy Mordy ul. Kilińskiego 9, 08-140 Mordy.

   Zgodnie z RODO masz prawo, w zakresie swoich danych osobowych, do:

żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; cofnięcia zgody w dowolnym momencie na dalsze ich przetwarzanie w przypadku, gdy wymagana była taka zgoda;   wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.

Wnioski w sprawie realizacji Twoich praw dotyczących danych osobowych możesz złożyć: osobiście, elektronicznie, listownie.

Organem nadzorczym, który zajmuje się ochroną danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

Przysługujące Tobie uprawnienia.

Możesz złożyć wniosek (dotyczący danych osobowych) o: 1) sprostowanie (poprawienie) danych; 2) usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych w serwisach internetowych;3) ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku);4) dostęp do danych (o informację o przetwarzanych danych);5) przeniesienie danych do innego administratora danych (w zakresie określonym w art. 20 RODO.

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Sprawy obywatelskie - Wybory

Kategorie życiowe

 1. Wybory

Słowa kluczowe

spis wyborców

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miasta i Gminy Mordy  ul. Kilińskiego 9

Uwagi

Wykreślony będziesz z dotychczasowego spisu wyborców

Zrealizuj usługę przez Internet

Liczba wyświetleń: 1517829