]]>
close

Szukaj w:

Urząd Miasta i Gminy Mordy

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Miasta i Gminy Mordy

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Dopisanie do spisu wyborców wyborcy niepełnosprawnego w obwodzie dostosowanym do osób niepełnosprawnych

Ogólny opis

Dopisanie do spisu wyborców wyborcy niepełnosprawnego w obwodzie dostosowanym do osób niepełnosprawnych

Opis skrócony

Wyborca niepełnosprawny, na jego pisemny wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów, jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu).

Odbiorca usługi

 • Obywatel

Termin załatwienia sprawy

Wyborca jest dopisywany niezwłocznie do spisu wyborców w obwodzie głosowania dostosowanym dla osób niepełnosprawnych.

Informacja

Dodatkowe informacje

Opłata

Wniosek jest wolny od opłat.

Tryb odwoławczy

Brak

Skargi i wnioski

Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy:
 • ulepszenia organizacji,
 • wzmacnianie praworządności,
 • usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom,
 • ochrony własności społecznej,
 • lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Informacje dodatkowe

Wyborca niepełnosprawny ma prawo do uzyskania informacji o lokalach obwodowych komisji wyborczych znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania dostosowanych do jego potrzeb (potrzeb wyborców niepełnosprawnych).

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r., poz. 684 z późn. zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie spisu wyborców (Dz. U. z 2019 r., poz. 727 z późn. zm.)

Ochrona danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy Mordy

ul. Kilińskiego 9, 08-140 Mordy, którym kieruje Burmistrz.

   Powołany został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się mailowo ( iod@mordy.pl ) lub listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, Urząd Miasta i Gminy Mordy ul. Kilińskiego 9, 08-140 Mordy.

   Zgodnie z RODO masz prawo, w zakresie swoich danych osobowych, do:

żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; cofnięcia zgody w dowolnym momencie na dalsze ich przetwarzanie w przypadku, gdy wymagana była taka zgoda;   wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.

Wnioski w sprawie realizacji Twoich praw dotyczących danych osobowych możesz złożyć: osobiście, elektronicznie, listownie.

Organem nadzorczym, który zajmuje się ochroną danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

Przysługujące Tobie uprawnienia.

Możesz złożyć wniosek (dotyczący danych osobowych) o: 1) sprostowanie (poprawienie) danych; 2) usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych w serwisach internetowych;3) ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku);4) dostęp do danych (o informację o przetwarzanych danych);5) przeniesienie danych do innego administratora danych (w zakresie określonym w art. 20 RODO.

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Sprawy obywatelskie - Wybory

Kategorie życiowe

 1. Wybory

Słowa kluczowe

spis wyborców, dopisanie, wyborca niepełnosprawny, obwód dostosowany

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miasta i Gminy ul. Kilińskiego 9, pokój nr 12; sekretariat pokój nr 1

Uwagi

po wpisaniu wykreślony będzie ze spisu odpowiedniego dla dotychczasowego miejsca zameldowania

Zrealizuj usługę przez Internet

Liczba wyświetleń: 2842366