]]>
close

Szukaj w:

Urząd Gminy Gostynin

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Gminy Gostynin

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Dopisanie do spisu wyborców.

Ogólny opis

Dopisanie do spisu wyborców.

Opis skrócony

 1. Wyborca przebywający czasowo na obszarze gminy w okresie obejmującym dzień wyborów lub właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania jest dopisywany do spisu wyborców, na jego pisemny wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów.
 2. Prawo dopisania się do spisu nie przysługuje w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójta.
 3. W wyborach uzupełniających do Senatu dopisanie do spisu wyborców ma zastosowanie tylko do wyborców stale zamieszkałych na obszarze okręgu wyborczego, w którym przeprowadza się wybory uzupełniające.
 4. Z wnioskiem może wystąpić także wyborca nigdzie niezamieszkały (bez stałego zameldowania), przebywający na terenie gminy.
 5. Urząd gminy miejsca stałego zameldowania – na podstawie otrzymanego zawiadomienia o dopisaniu do spisu wyborców – skreśli wyborcę ze sporządzonego przez siebie spisu wyborców.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek wyborcy o dopisanie do spisu.
 2. Dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).
 3. Dokument potwierdzający stałe zamieszkiwanie w obszarze okręgu wyborczego w wypadku uzpełniających wyborow do Senatu.

Odbiorca usługi

 • Obywatel

Termin załatwienia sprawy

Sprawa załatwiana jest niezwłocznie.

Informacja

Dodatkowe informacje

Opłata

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców jest wolny od opłat.

Tryb odwoławczy

Brak

Skargi i wnioski

Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy:
 • ulepszenia organizacji,
 • wzmacnianie praworządności,
 • usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom,
 • ochrony własności społecznej,
 • lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r., poz. 684 z późn. zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie spisu wyborców (Dz. U. z 2019 r., poz. 727 z późn. zm.)

Ochrona danych osobowych

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Gostynin jest Gmina Gostynin z siedzibą     przy ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin, reprezentowana przez Wójta Gminy Gostynin.
 2. Z administratorem danych może się Pani/Pan skontaktować pod adresem e-mail: aod@gminagostynin.pl .
 3. Administrator danych wyznaczył inspektor ochrony danych. Jeżeli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Gostynin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan z nim skontaktować pod adresem e-mail: iod@gminagostynin.pl .
 4. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody.
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy     w celach:    
a)     wypełnienia przez nas obowiązku prawnego, wynikającego z przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95 z późn. zm.) oraz innych przepisów prawa regulujących działanie samorządu gminnego.
b)      realizacji umów zawartych z kontrahentami,
c)   w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści tej zgody.
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 5 będziemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe wyłącznie:
a)     naszym pracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
b)      podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy wykonywanie zadań,
c)     innym organom administracji państwowej lub samorządowej, jeśli obowiązują nas do tego przepisy prawa.
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w ramach dokumentacji prowadzonej przez Urząd Gminy Gostynin w formie papierowej i elektronicznej   na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.
 2. W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
a)   dostępu do treści danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,    
b)     sprostowania danych,
c)   usunięcia danych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których przetwarzamy     dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji,
d)    ograniczenia przetwarzania danych,
e)   wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których posiadamy uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
 1. W przypadkach, w których przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych,  przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody  w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.    
 2. W przypadku gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez nas Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO,  przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji gdy przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe na podstawie przepisów prawa lub gdy jest to warunkiem zawarcia umowy.

12.   W sytuacji gdy przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe na podstawie Pani/Pana zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do podjęcia przez nas dalszych czynności.

13.   Pani/Pana danych osobowych nie będziemy przetwarzać w sposób zautomatyzowany i dane osobowe nie będą profilowane.

14. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię­dzynarodowej.

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Sprawy obywatelskie - Wybory

Kategorie życiowe

 1. Wybory

Słowa kluczowe

spis wyborców

Miejsce składania dokumentów

Urząd Gminy Gostynin
ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin

Uwagi

brak

Zrealizuj usługę przez Internet

Liczba wyświetleń: 3306414