]]>
close

Szukaj w:

Urząd Gminy Kampinos

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Gminy Kampinos

ul. Niepokalanowska 3
05-085 Kampinos

telefon: 227250040
fax: 227250444

http://kampinos.pl

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej

 • Ogólny opis
  Pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej
 • Opis skrócony
  1. Pozwolenie na zbiórkę publiczną może być udzielone jedynie stowarzyszeniom i organizacjom, posiadającym osobowość prawną lub komitetom, organizowanym dla przeprowadzenia określonego celu.
  2. Cel zbiórki winien być zgodny ze statutem stowarzyszenia lub organizacji, bądź aktem organizacyjnym komitetu.
 • Wymagane dokumenty
  1. Wniosek o udzielenie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej, zawierający plan przeprowadzenia zbiórki, który powinien określać:
   • cel, na który mają być przeznaczone ofiary ze zbiórki publicznej;
   • formy przeprowadzenia zbiórki publicznej;
   • termin rozpoczęcia i zakończenia zbiórki publicznej;
   • obszar, na którym zbiórka publiczna ma być prowadzona;
   • sposób informowania o prowadzonej zbiórce publicznej;
   • przewidywaną liczbę osób, które wezmą udział w zbiórce publicznej;
   • przewidywane koszty przeprowadzenia zbiórki publicznej, w tym rodzaj i wysokość poszczególnych wydatków;
   • imię i nazwisko oraz telefon osoby wyznaczonej do roboczych kontaktów ze strony organizatora zbiórki publicznej.
  2. Statut organizacji (oryginał do wglądu).
  3. Akt organizacyjny komitetu (oryginał), jeżeli zbiórkę ma przeprowadzić komitet w tym celu utworzony.
  4. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
 • Odbiorca usługi
  Instytucje
 • Termin załatwienia sprawy:
  Sprawa załatwiana jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku (do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu).
  W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.
 • Informacja:
  brak
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  • 82,00 zł opłata skarbowa za wydania decyzji.

  Tryb odwoławczy

  Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

  Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

  Informacje dodatkowe

  Z opłaty skarbowej zwolnione są organizacje pożytku publicznego, jeżeli występują z wnioskiem o wydanie pozwolenia - wyłącznie w związku z prowadzoną nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783)
  3. Ustawa z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. z 1933 r. Nr 22, poz. 162 z późn. zm.)

  Ochrona danych osobowych

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla instytucji, urzędów - Sprawy obywatelskie - Zbiórki publiczne

  Kategorie życiowe

  1. Zbiórki publiczne

  Słowa kluczowe

  pozwolenie, zbiórka publiczna

  Miejsce składania dokumentów

  Urząd Gminy Kampinos
  ul. Niepokalanowska 3
  05-085 Kampinos
  pok. nr 6

  Godziny pracy:
  pn. 7:30 – 18:00, wt. – czw. 7:30 – 15:30, pt. 7:30 – 14:30

  Tel. 22 725 00 40 wew. 219

  Uwagi

  brak

Zrealizuj usługę przez Internet:

visitstats.counter 994292