]]>
close

Szukaj w:

Urząd Miejski w Węgrowie

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Miejski w Węgrowie

Rynek 16
07-100 Węgrów

telefon: Rynek Mariacki 16: 257922326, 257923317; kard. Stefana Wyszyńskiego 1: 257923318, 257922599, 257923181; Gdańska 2: 257922887; Gdańska 4A: 257922575; Gdańska 69: 257920011, 257922737;
fax: Rynek Mariacki 16: 257922523; kard. Stefana Wyszyńskiego 1: 257926523; Gdańska 2: 257922887; Gdańska 4A: 257922575; Gdańska 69: 257920012;

http://www.wegrow.com.pl

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

 • Ogólny opis
  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 • Opis skrócony
  1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
  2. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Urząd, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.
 • Wymagane dokumenty
  1. Wypełniony formularz wniosku.
 • Odbiorca usługi
  Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja
 • Termin załatwienia sprawy:
  Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w terminie 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.
  W sprawach skomplikowanych termin ten może być wydłużony do 2 miesięcy, o czym Wnioskodawca zostanie poinformowany odrębnym pismem.
 • Informacja:
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  • Informacja publiczna udostępniana jest bezpłatnie.
  • W przypadku, gdy w związku z udostępnieniem informacji publicznej urząd ma ponieść dodatkowe koszty związane ze sposobem udostępnienia lub z koniecznością przekształcenia informacji publicznej, można pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

  Tryb odwoławczy

  W przypadku decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej lub decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji odwołanie składa się do właściwego terytorialnie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

  Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

  Informacje dodatkowe

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 z późn. zm.)

  Ochrona danych osobowych

  Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

  1. Informujemy, iż zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia2016r.wsprawieochronyosóbfizycznychwzwiązkuzprzetwarzaniemdanychosobowychiwsprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwane RODO, Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu założeniakontanaportaluWrotaMazowszaiumożliwieniakorzystaniazusługelektronicznychopublikowanych na portalu WrotaMazowsza.
  2. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Węgrowa, z siedzibą w Węgrowie ul. Rynek Mariacki.
  3. Informujemy, iż wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, można się z nim skontaktować pod adresem elektronicznym: iod@wegrow.pl.
  4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO, w celu założeniakontanaportaluWrotaMazowszaiumożliwieniakorzystaniazusługelektronicznychopublikowanych na portalu WrotaMazowsza, w tym:
   1. Nadaniu numeru porządkowego nieruchomości;
   2. Rozpatrywania wniesionych skarg przez obywateli;
   3. Rozpatrywania złożonych wniosków przez obywateli;
   4. Wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
  5. Informujemy, iż Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom realizującym zadania związane z utrzymaniem i rozwojem systemu e-Urząd, w tym portalu WrotaMazowsza;
  6. Informujemy, iż Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż do usunięcia Państwa konta z portalu WrotaMazowsza;
  7. Informujemy, iż Państwa dane osobowe niebędąprzetwarzanewsposóbzautomatyzowany,wcelupodjęciadecyzjiwsprawieindywidualnej.
  8. Jednocześnie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo żądania:
   1. dostępudoswoichdanychosobowych,
   2. ichsprostowania,
   3. usunięcia(wprzypadkachinazasadachokreślonych w RODO),
   4. ograniczeniaprzetwarzania;
  9. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w przetwarzaniu Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.
  10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest także niezbędnym warunkiem korzystania z usług. Brak podania danych uniemożliwi założenie Państwa konta na portalu Wrota Mazowsza.

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Udostępnianie informacji publicznej
  2. Usługi dla przedsiębiorców - Udostępnianie informacji publicznej
  3. Usługi dla instytucji, urzędów - Udostępnianie informacji publicznej

  Kategorie życiowe

  1. Informacja publiczna

  Słowa kluczowe

  udostępnienie, informacja publiczna

  Miejsce składania dokumentów

  Biuro Obsługi Interesanta
  Rynek Mariacki 16
  07-100 Węgrów

  Uwagi

  Brak

Zrealizuj usługę przez Internet:

visitstats.counter 586380