]]>
close

Szukaj w:

Urząd Miejski w Węgrowie

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Miejski w Węgrowie

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Ogólny opis

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Opis skrócony

 1. Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy o informacji publicznej i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w tej ustawie, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
 2. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
 3. Osoba składająca wniosek nie ma obowiązku wykazania interesu prawnego lub faktycznego.
 4. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Urząd, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku.

Odbiorca usługi

Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja

Termin załatwienia sprawy

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w terminie 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.
W sprawach skomplikowanych termin ten może być wydłużony do 2 miesięcy, o czym Wnioskodawca zostanie poinformowany odrębnym pismem.

Informacja

Dodatkowe informacje

Opłata

 • Informacja publiczna udostępniana jest bezpłatnie.
 • W przypadku, gdy w związku z udostępnieniem informacji publicznej urząd lub organ ma ponieść dodatkowe koszty związane ze sposobem udostępnienia lub z koniecznością przekształcenia informacji publicznej, można pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
 • Urząd lub organ informuje wnioskodawcę o wysokości tych kosztów w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy

W przypadku decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej lub decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji odwołanie wnosi się do właściwego terytorialnie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Skargi i wnioski

Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)

Ochrona danych osobowych

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Informujemy, iż zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia2016r.wsprawieochronyosóbfizycznychwzwiązkuzprzetwarzaniemdanychosobowychiwsprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwane RODO, Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu założeniakontanaportaluWrotaMazowszaiumożliwieniakorzystaniazusługelektronicznychopublikowanych na portalu WrotaMazowsza.
 2. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Węgrowa, z siedzibą w Węgrowie ul. Rynek Mariacki.
 3. Informujemy, iż wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, można się z nim skontaktować pod adresem elektronicznym: iod@wegrow.pl.
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO, w celu założeniakontanaportaluWrotaMazowszaiumożliwieniakorzystaniazusługelektronicznychopublikowanych na portalu WrotaMazowsza, w tym:
  1. Nadaniu numeru porządkowego nieruchomości;
  2. Rozpatrywania wniesionych skarg przez obywateli;
  3. Rozpatrywania złożonych wniosków przez obywateli;
  4. Wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
 5. Informujemy, iż Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom realizującym zadania związane z utrzymaniem i rozwojem systemu e-Urząd, w tym portalu WrotaMazowsza;
 6. Informujemy, iż Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż do usunięcia Państwa konta z portalu WrotaMazowsza;
 7. Informujemy, iż Państwa dane osobowe niebędąprzetwarzanewsposóbzautomatyzowany,wcelupodjęciadecyzjiwsprawieindywidualnej.
 8. Jednocześnie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo żądania:
  1. dostępudoswoichdanychosobowych,
  2. ichsprostowania,
  3. usunięcia(wprzypadkachinazasadachokreślonych w RODO),
  4. ograniczeniaprzetwarzania;
 9. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w przetwarzaniu Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest także niezbędnym warunkiem korzystania z usług. Brak podania danych uniemożliwi założenie Państwa konta na portalu Wrota Mazowsza.

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Udostępnianie informacji publicznej
 2. Usługi dla przedsiębiorców - Udostępnianie informacji publicznej
 3. Usługi dla instytucji, urzędów - Udostępnianie informacji publicznej

Kategorie życiowe

 1. Informacja publiczna

Słowa kluczowe

udostępnienie, informacja publiczna

Miejsce składania dokumentów

Biuro Obsługi Interesanta
Rynek Mariacki 16
07-100 Węgrów

Uwagi

Brak

Zrealizuj usługę przez Internet

Liczba wyświetleń: 2267490