]]>
close

Szukaj w:

Urząd Miasta i Gminy Mrozy

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Miasta i Gminy Mrozy

ul. Adama Mickiewicza 35
05-320 Mrozy

telefon: 25 757 41 90 25 757 41 75
fax: 25 757 41 90

http://mrozy.pl/

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

  • Ogólny opis
    Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  • Opis skrócony
    1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
    2. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Urząd, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.
  • Wymagane dokumenty
    1. Wypełniony formularz wniosku.
  • Odbiorca usługi
    Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja
  • Termin załatwienia sprawy:
    Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w terminie 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.
    W sprawach skomplikowanych termin ten może być wydłużony do 2 miesięcy, o czym Wnioskodawca zostanie poinformowany odrębnym pismem.
  • Informacja:
    Brak
  • Dodatkowe informacje:

    Opłata

    • Informacja publiczna udostępniana jest bezpłatnie.
    • W przypadku, gdy w związku z udostępnieniem informacji publicznej urząd ma ponieść dodatkowe koszty związane ze sposobem udostępnienia lub z koniecznością przekształcenia informacji publicznej, można pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

    Tryb odwoławczy

    W przypadku decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej lub decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji odwołanie składa się do właściwego terytorialnie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

    Skargi i wnioski

    Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
    Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
    Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

    Informacje dodatkowe

    Podstawa prawna

    1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 z późn. zm.)

    Klasyfikacje usługi

    1. Usługi dla obywateli - Udostępnianie informacji publicznej
    2. Usługi dla przedsiębiorców - Udostępnianie informacji publicznej
    3. Usługi dla instytucji, urzędów - Udostępnianie informacji publicznej

    Kategorie życiowe

    1. Informacja publiczna

    Słowa kluczowe

    udostępnienie, informacja publiczna

    Miejsce składania dokumentów

    Urząd Miasta i Gminy Mrozy
    ul. Adama Mickiewicza 35
    05-320 Mrozy

    Uwagi

    Brak

Zrealizuj usługę przez Internet:

visitstats.counter 170931