]]>
close

Szukaj w:

Starostwo Powiatowe w Radomiu

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Starostwo Powiatowe w Radomiu

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7
26-600 Radom

telefon: (48) 365 58 01
fax: (48) 365 58 07

http://www.radompowiat.pl

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

 • Ogólny opis
  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 • Opis skrócony
  1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
  2. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Urząd, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.
 • Wymagane dokumenty
  1. Wypełniony formularz wniosku.
 • Odbiorca usługi
  Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja
 • Termin załatwienia sprawy:
  Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w terminie 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.
  W sprawach skomplikowanych termin ten może być wydłużony do 2 miesięcy, o czym Wnioskodawca zostanie poinformowany odrębnym pismem.
 • Informacja:
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  • Informacja publiczna udostępniana jest bezpłatnie.
  • W przypadku, gdy w związku z udostępnieniem informacji publicznej urząd ma ponieść dodatkowe koszty związane ze sposobem udostępnienia lub z koniecznością przekształcenia informacji publicznej, można pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

  Tryb odwoławczy

  W przypadku decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej lub decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji odwołanie składa się do właściwego terytorialnie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

  Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

  Informacje dodatkowe

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 z późn. zm.)

  Ochrona danych osobowych

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Radomiu z siedzibą przy ul. Tadeusza Mazowieckiego 7 w Radomiu, tel. (48) 36-55-801, adres e-mail: powiat@radompowiat.pl
  2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych:

            Starostwo Powiatowe w Radomiu, ul. T. Mazowieckiego 7, pok. 124

            tel. (48) 36-55-801  wew. 181;  (48) 340-40-64  wew.181

            e-mail: bkubik@spradom.eu

  1. Zbierane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. e zgodnie z  ogólnym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
   w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celu realizacji przez Starostwo Powiatowe w Radomiu obowiązków wynikających z przepisów ustawy
   z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym i ustaw szczególnych.
  2. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, chyba że jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż wynika to z przepisów prawa, zgodnie
   z instrukcją kancelaryjną.
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych, możliwość ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Udostępnianie informacji publicznej
  2. Usługi dla przedsiębiorców - Udostępnianie informacji publicznej
  3. Usługi dla instytucji, urzędów - Udostępnianie informacji publicznej

  Kategorie życiowe

  1. Informacja publiczna

  Słowa kluczowe

  udostępnienie, informacja publiczna

  Miejsce składania dokumentów

  Wypełniony wniosek (wzór w załączniku) można dostarczyć osobiście do siedziby Starostwa Powiatowego w Radomiu
  ul. Tadeusza Mazowieckiego 7
  Kancelaria, pok 022
  lub przesłać na adres e-mail
  powiat@radompowiat.pl

  Uwagi

  brak

Zrealizuj usługę przez Internet:

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie:

visitstats.counter 1315940