]]>
close

Szukaj w:

Starostwo Powiatowe w Radomiu

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Starostwo Powiatowe w Radomiu

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Ogólny opis

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Opis skrócony

 1. Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy o informacji publicznej i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w tej ustawie, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
 2. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
 3. Osoba składająca wniosek nie ma obowiązku wykazania interesu prawnego lub faktycznego.
 4. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Urząd, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku.

Odbiorca usługi

Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja

Termin załatwienia sprawy

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w terminie 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.
W sprawach skomplikowanych termin ten może być wydłużony do 2 miesięcy, o czym Wnioskodawca zostanie poinformowany odrębnym pismem.

Informacja

Dodatkowe informacje

Opłata

 • Informacja publiczna udostępniana jest bezpłatnie.
 • W przypadku, gdy w związku z udostępnieniem informacji publicznej urząd lub organ ma ponieść dodatkowe koszty związane ze sposobem udostępnienia lub z koniecznością przekształcenia informacji publicznej, można pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
 • Urząd lub organ informuje wnioskodawcę o wysokości tych kosztów w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy

W przypadku decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej lub decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji odwołanie wnosi się do właściwego terytorialnie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Skargi i wnioski

Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Radomiu z siedzibą przy ul. Tadeusza Mazowieckiego 7 w Radomiu, tel. (48) 36-55-801, adres e-mail: powiat@radompowiat.pl
 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych:

          Starostwo Powiatowe w Radomiu, ul. T. Mazowieckiego 7, pok. 124

          tel. (48) 36-55-801  wew. 181;  (48) 340-40-64  wew.181

          e-mail: bkubik@spradom.eu

 1. Zbierane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. e zgodnie z  ogólnym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celu realizacji przez Starostwo Powiatowe w Radomiu obowiązków wynikających z przepisów ustawy
  z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym i ustaw szczególnych.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, chyba że jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż wynika to z przepisów prawa, zgodnie
  z instrukcją kancelaryjną.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych, możliwość ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Udostępnianie informacji publicznej
 2. Usługi dla przedsiębiorców - Udostępnianie informacji publicznej
 3. Usługi dla instytucji, urzędów - Udostępnianie informacji publicznej

Kategorie życiowe

 1. Informacja publiczna

Słowa kluczowe

udostępnienie, informacja publiczna

Miejsce składania dokumentów

Wypełniony wniosek (wzór w załączniku) można dostarczyć osobiście do siedziby Starostwa Powiatowego w Radomiu
ul. Tadeusza Mazowieckiego 7
Kancelaria, pok 022
lub przesłać na adres e-mail
powiat@radompowiat.pl

Uwagi

brak

Zrealizuj usługę przez Internet

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie

Liczba wyświetleń: 2842283