]]>
close

Szukaj w:

Starostwo Powiatowe w Kozienicach

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Starostwo Powiatowe w Kozienicach

ul. Kochanowskiego 28
26-900 Kozienice

telefon: 48 6117300
fax: 48 6117317

http://kozienicepowiat.pl

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

  • Ogólny opis
    Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  • Opis skrócony
    1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
    2. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Urząd, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.
  • Wymagane dokumenty
    1. Wypełniony formularz wniosku.
  • Odbiorca usługi
    Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja
  • Termin załatwienia sprawy:
    Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w terminie 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.
    W sprawach skomplikowanych termin ten może być wydłużony do 2 miesięcy, o czym Wnioskodawca zostanie poinformowany odrębnym pismem.
  • Informacja:
  • Dodatkowe informacje:

    Opłata

    • Informacja publiczna udostępniana jest bezpłatnie.
    • W przypadku, gdy w związku z udostępnieniem informacji publicznej urząd ma ponieść dodatkowe koszty związane ze sposobem udostępnienia lub z koniecznością przekształcenia informacji publicznej, można pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

    Tryb odwoławczy

    W przypadku decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej lub decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji odwołanie składa się do właściwego terytorialnie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

    Skargi i wnioski

    Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
    Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
    Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

    Informacje dodatkowe

    Podstawa prawna

    1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 z późn. zm.)

    Ochrona danych osobowych

    Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119.1 ) – dalej RODO − informujemy, że:

    Administrator danych osobowych

    Starosta Powiatu Kozienickiego z siedzibą: ul. Kochanowskiego 28, 26-900 Kozienice jest Administratorem Twoich danych osobowych.

    Inspektor Ochrony Danych

    Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych – jest nim Jarosław Słowiński, z którym Możesz się skontaktować w sprawach ochrony Swoich danych osobowych pod numerem telefonu: 48 6117315, e-mail: iod@kozienicepowiat.pl lub pisemnie na adres siedziby, wskazany w pkt I.

    Cele i podstawy przetwarzania

    Określono cele przetwarzania Twoich danych. Twoje dane przetwarzane będą:

    w celu realizacji ustawowych zadań urzędu, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania, które Administator realizuje w interesie publicznym w ramach powierzonej władzy publicznej (podstawa art. 6 ust. 1 lit. e RODO);

    Prawo do sprzeciwu
    W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Administrator zaprzestanie przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, Twoje dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

    Okres przechowywania danych
    Twoje dane osobowe będą przechowywane zgodnie z zasadami przechowywania akt i klasyfikacji dokumentów archiwalnej.

    Odbiorcy danych

    Twoje dane osobowe zostaną lub mogą zostać przekazane instytucjom upoważnionym na podstawie przepisów prawa

    Informacja o zamiarze przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

    Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. (nie dotyczy spraw prowadzonych przez Wydział Komunikacji i Transportu)

    Prawa osób, których dane dotyczą:

    Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

    prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
    prawo do przenoszenia danych;
    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

    Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

    Podanie danych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

    Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

    W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

      

    Klasyfikacje usługi

    1. Usługi dla obywateli - Udostępnianie informacji publicznej
    2. Usługi dla przedsiębiorców - Udostępnianie informacji publicznej
    3. Usługi dla instytucji, urzędów - Udostępnianie informacji publicznej

    Kategorie życiowe

    1. Informacja publiczna

    Słowa kluczowe

    udostępnienie, informacja publiczna

    Miejsce składania dokumentów

    ul. Kochanowskiego 28

    26-900 Kozienice

    Kancelaria, pokój nr 1;
    • poniedziałek: 7:30-17:30;
    • wtorek - czwartek: 7:30-15:30;
    • piątek: 7:30-13:30;
    tel. (+48) 48 611 73 10

    Uwagi

    Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy ma prawo do informacji publicznej, udostępnianej na wniosek przez instytucje publiczne. 

Zrealizuj usługę przez Internet:

visitstats.counter 1239845