]]>
close

Szukaj w:

Urząd Miasta Pruszkowa

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Miasta Pruszkowa

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Ogólny opis

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Opis skrócony

 1. Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy o informacji publicznej i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w tej ustawie, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
 2. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
 3. Osoba składająca wniosek nie ma obowiązku wykazania interesu prawnego lub faktycznego.
 4. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Urząd, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku.

Odbiorca usługi

Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja

Termin załatwienia sprawy

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w terminie 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.
W sprawach skomplikowanych termin ten może być wydłużony do 2 miesięcy, o czym Wnioskodawca zostanie poinformowany odrębnym pismem.

Informacja

Dodatkowe informacje

Opłata

 • Informacja publiczna udostępniana jest bezpłatnie.
 • W przypadku, gdy w związku z udostępnieniem informacji publicznej urząd lub organ ma ponieść dodatkowe koszty związane ze sposobem udostępnienia lub z koniecznością przekształcenia informacji publicznej, można pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
 • Urząd lub organ informuje wnioskodawcę o wysokości tych kosztów w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy

W przypadku decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej lub decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji odwołanie wnosi się do właściwego terytorialnie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Skargi i wnioski

Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna Urzędu Miasta Pruszków

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) informuję, że:                                                      

§1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Pruszkowa jest Urząd Miasta Pruszkowa, 05-800 Pruszków, ul. J.I. Kraszewski 14/16 reprezentowany przez Prezydenta Miasta.

§2. Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych. Kontakt w/s danych osobowych można uzyskać poprzez e-mail: iod@miasto.pruszkow.pl, telefonicznie 22 735 80 00 lub pisemnie pod adresem Urząd Miasta Pruszków, 05-800 Pruszków, ul. J.I Kraszewskiego 14/16

§ 3. Dane pozyskane przez Administratora przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. c Rozporządzenia w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

§ 4. Dane osobowe mogą zostać udostępniane organom nadrzędnym, innym uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych mogą być osoby fizyczne lub prawne, organy publiczne, jednostki lub inne podmioty, którym zgodnie z przepisami prawa ujawnia się dane osobowe niezależnie od tego, czy są stroną trzecią.

§ 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

§ 6. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymogami przepisów archiwalnych, przez okres wskazany w Rzeczowym Wykazie Akt (Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dn 14 lipca 1983r. ze zm.),

§ 7. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:

 1. Dostępu do swoich danych osobowych - art.15 Rozporządzenia.
 2. Sprostowania danych osobowych –art. 16 Rozporządzenia.
 3. Żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 - art. 18 Rozporządzenia.
 4. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy uzna Pan/ Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

§ 8. Ze względu na fakt, że przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze nie przysługuje Panu/Pani

 1. Prawo do usunięcia danych osobowych- art. 17 ust.3 lit. b, d lub e.
 2. Prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia.
 3. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, ponieważ podstawą prawną przetwarzania Pana/ Pani danych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia.

Podanie danych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie jest wymogiem ustawowym i osoba, której dotyczą jest zobowiązana do ich podania.

Dane osobowe nie będą profilowane i nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

 

 

 

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Udostępnianie informacji publicznej
 2. Usługi dla przedsiębiorców - Udostępnianie informacji publicznej
 3. Usługi dla instytucji, urzędów - Udostępnianie informacji publicznej

Kategorie życiowe

 1. Informacja publiczna

Słowa kluczowe

udostępnienie, informacja publiczna

Miejsce składania dokumentów

.

Uwagi


    Ogólny opis
    Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
    Opis skrócony
        Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
        Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Urząd, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.
    Wymagane dokumenty
        Wypełniony formularz wniosku.
    Odbiorca usługi
    Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja
    Termin załatwienia sprawy:
    Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w terminie 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.
    W sprawach skomplikowanych termin ten może być wydłużony do 2 miesięcy, o czym Wnioskodawca zostanie poinformowany odrębnym pismem.
    Informacja:
    Dodatkowe informacje:
    Opłata
        Informacja publiczna udostępniana jest bezpłatnie.
        W przypadku, gdy w związku z udostępnieniem informacji publicznej urząd ma ponieść dodatkowe koszty związane ze sposobem udostępnienia lub z koniecznością przekształcenia informacji publicznej, można pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
    Tryb odwoławczy
    W przypadku decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej lub decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji odwołanie składa się do właściwego terytorialnie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
    Skargi i wnioski
    Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
    Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
    Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.
    Informacje dodatkowe
    Podstawa prawna
        Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. 2014 r, poz 782 z późn. zmianami)
        Usługi dla obywateli - Udostępnianie informacji publicznej
        Usługi dla przedsiębiorców - Udostępnianie informacji publicznej
        Usługi dla instytucji, urzędów - Udostępnianie informacji publicznej
    Kategorie życiowe
        Informacja publiczna
    Słowa kluczowe
    udostępnienie, informacja publiczna
    Miejsce składania dokumentów
ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków

Zrealizuj usługę przez Internet

Liczba wyświetleń: 2178072