]]>
close

Szukaj w:

Urząd Gminy Wolanów

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Gminy Wolanów

ul. Radomska 20
26-625 Wolanów

telefon: (+48) 486186051, 486186067, 486186015, 486186020
fax: (+48) 486187941

http://www.wolanow.pl

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Ustalanie i wypłacanie świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe.

 • Ogólny opis
  Ustalanie i wypłacanie świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe.
 • Opis skrócony
  1. Świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie (pochodzące ze stosunku pracy, stosunku służbowego lub stanowiące dochód z prowadzonej działalności gospodarczej) przysługuje żołnierzowi rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe, z wyjątkiem ćwiczeń trwających do dwudziestu czterech godzin odbywanych w czasie lub dniu wolnym od pracy.
  2. Żołnierz rezerwy uprawniony do otrzymania świadczenia pieniężnego jest zobowiązany złożyć udokumentowany wniosek nie później niż w ciągu trzech miesięcy od zakończenia ćwiczeń wojskowych.
 • Wymagane dokumenty
  1. Wypełniony formularz wniosku.
  2. Zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń wojskowych wydane przez dowódcę jednostki, w której żołnierz odbywał ćwiczenia zawierające: stopień wojskowy, imię i nazwisko, imię ojca oraz numer PESEL żołnierza rezerwy, datę rozpoczęcia i zakończenia ćwiczeń wojskowych, sumę dni uznanych za odbyte w ćwiczeniach wojskowych oraz kwotę uposażenia wypłaconego z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych.
  3. Zaświadczenie o wysokości kwoty dziennego utraconego wynagrodzenia ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej potwierdzoną przez:
   • naczelnika urzędu skarbowego w przypadku żołnierzy prowadzących działalność gospodarczą;
   • pracodawcę w przypadku żołnierzy będących pracownikami lub pozostających w stosunku służby;
   • wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w przypadku żołnierzy utrzymujących się wyłącznie z działalności rolnej.
  4. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 • Odbiorca usługi
  Obywatel
 • Termin załatwienia sprawy:
  W terminie 7 dni od złożenia kompletnego wniosku. W przypadku konieczności oczekiwania na ogłoszenie przez Prezesa GUS obwieszczenia w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia termin może ulec wydłużeniu.
 • Informacja:
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  • Wniosek o pokrycie należności jest wolny od opłat.
  • 17 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

  Tryb odwoławczy

  Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który ją wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

  Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

  Informacje dodatkowe

  1. Świadczenie pieniężne przysługuje za każdy dzień ćwiczeń wojskowych w kwocie 1/30 miesięcznego wynagrodzenia lub dochodu pomnożonej przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych, z tym, że kwota dziennego świadczenia pieniężnego nie może być wyższa od 1/30 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, którego wysokość ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.
  2. Kwotę świadczenia pomniejsza się o uposażenie jakie żołnierz otrzymał z tytułu odbytych ćwiczeń.
  3. Żołnierz rezerwy, który otrzymał od pracodawcy wynagrodzenie za okres odbywania ćwiczeń wojskowych nie jest uprawniony do występowania z wnioskiem o uzyskanie świadczenia pieniężnego za ww. okres.

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r., poz. 827 z późn. zm.)
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (Dz. U. z 2015 r., poz. 1520)

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe - Sprawy obronne

  Kategorie życiowe

  1. Służba wojskowa
  2. Rodzina
  3. Świadczenie

  Słowa kluczowe

  świadczenie, żołnierz

  Miejsce składania dokumentów

  Urząd Gminy Wolanów
  ul. Radomska 20
  26-625 Wolanów

  poniedziałek-piątek 7:30 - 15:30

  Uwagi

  Brak

Zrealizuj usługę przez Internet:

visitstats.counter 1125316