]]>
close

Szukaj w:

Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna

Wieczfnia Kościelna 48
06-513 Wieczfnia Kościelna

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Sprowadzenie dokumentu stanu cywilnego z zagranicy

 • Ogólny opis
  Sprowadzenie dokumentu stanu cywilnego z zagranicy
 • Opis skrócony
  1. Dokumentu stanu cywilnego sprowadza się na wniosek:
   • sądu lub innego organu państwowego;
   • osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony;
   • wstępnego (rodzica, dziadka, babci), zstępnego (dziecka, wnuka), rodzeństwa, małżonka;
   • przedstawiciela ustawowego.
  2. Dokumenty stanu cywilnego mogą być również sprowadzane na wniosek innych osób, niż wyżej wymienione, które wykażą w tym interes prawny, oraz na wniosek organizacji społecznej, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.
 • Wymagane dokumenty
  1. Wypełniony formularz wniosku.
  2. Dowód wniesienia opłaty.
  3. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu).
  4. Dokument wykazujący interes prawny - w przypadku osób, które nie są rodzicami, dziadkami, dziećmi, wnukami, rodzeństwem lub małżonkiem osoby, której akt dotyczy.
  5. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 • Odbiorca usługi
  Obywatel, Instytucja
 • Termin załatwienia sprawy:
  Akt stanu cywilnego sprowadzany jest niezwłocznie. Konkretny termin sprowadzenia dokumentu zależy jednak od wielu czynników, m.in. dostępności danych na temat poszukiwanego dokumentu i czasu potrzebnego na wyszukanie dokumentu przez zagraniczny urząd. W praktyce dokument sprowadzany jest w ciągu 6 miesięcy, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 12 miesięcy.
 • Informacja:
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  • Wysokość opłaty skarbowej za sprowadzony dokument stanu cywilnego ustala Konsulat RP po nadesłaniu dokumentu stanu cywilnego (jeżeli opłata podana jest w walucie obcej, stosuje się przelicznik wg kursu Narodowego Banku Polskiego).
  • 17 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię.

  Tryb odwoławczy

  Brak

  Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

  Informacje dodatkowe

  Podstawa prawna

  1. Konwencja Wiedeńska o stosunkach konsularnych Konwencja Wiedeńska o stosunkach konsularnych podpisana w Wiedniu dnia 24 kwietnia 1963 r. (Dz. U. z 1982 r., Nr 13, poz. 98).
  2. Konwencje KonsularneKonwencje Konsularne zawierane przez Polskę z poszczególnymi państwami.

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Urząd Stanu Cywilnego - Akta Stanu Cywilnego
  2. Usługi dla instytucji, urzędów - Urząd Stanu Cywilnego - Akta Stanu Cywilnego

  Kategorie życiowe

  1. Stan cywilny

  Słowa kluczowe

  sprowadzenie, akt stanu cywilnego, z zagranicy

  Miejsce składania dokumentów

  Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna, Wieczfnia Kościelna

  Uwagi

  brak

Zrealizuj usługę przez Internet:

visitstats.counter 253597