]]>
close

Szukaj w:

Urząd Gminy Krzynowłoga Mała

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Gminy Krzynowłoga Mała

ul. Kościelna 3
06-316 Krzynowłoga Mała

telefon: 29 751 27 20 29 751 27 69
fax: 29 751 27 25

http://www.krzynowlogamala.pl

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego

 • Ogólny opis
  Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego
 • Opis skrócony
  1. Treść aktu stanu cywilnego wraz ze wzmiankami dodatkowymi odtwarza się w razie wydania zaświadczenia o nieposiadaniu całości lub części księgi stanu cywilnego.
  2. Podstawą odtworzenia treści aktu stanu cywilnego są: odpisy zupełnego aktu stanu cywilnego, akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego, odpisy księgi stanu cywilnego, jeżeli został sporządzony, lub innych dokumentów przedstawionych przez wnioskodawcę, które zawierają dane wymagane do odtworzenia treści aktu stanu cywilnego.
  3. Odtworzenia aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą dokonuje się w przypadku, gdy uzyskanie odpisu jest niemożliwe lub związane z poważnymi trudnościami.
  4. Odtworzenia treści aktu stanu cywilnego dokonuje się w wybranym USC albo przed konsulem.
  5. Do złożenia wniosku o odtworzenie treści aktu stanu cywilnego uprawniona jest osoba, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek lub pełnomocnik oraz osoby, które wykażą w tym interes prawny.
 • Wymagane dokumenty
  Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego:
  1. W kraju:
   • podanie z oświadczeniem strony, że uprzednio nie występowała z wnioskiem o odtworzenie aktu w postępowaniu sądowym lub administracyjnym;
   • zaświadczenie z USC o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego;
   • inne dowody (dokumenty, protokoły przesłuchania stron i świadków);
   • do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.
  2. Za granicą:
   • podanie wraz z oświadczeniem strony, że uprzednio nie występowała z wnioskiem o odtworzenie aktu;
   • inne dowody (dokumenty, protokoły przesłuchania stron i świadków);
   • do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.
  3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.
  4. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 • Odbiorca usługi
  Obywatel
 • Termin załatwienia sprawy:
  Sprawa załatwiana jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku (do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu).
  W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.
 • Informacja:
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  • 39 zł opłata skarbowa za odtworzenie aktu stanu cywilnego.
  • 17 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

  Tryb odwoławczy

  Odwołanie wnosi się do Wojewody w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

  Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

  Informacje dodatkowe

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.)

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Urząd Stanu Cywilnego - Akta Stanu Cywilnego

  Kategorie życiowe

  1. Stan cywilny

  Słowa kluczowe

  odtworzenie, akt stanu cywilnego

  Miejsce składania dokumentów

  Urząd Gminy Krzynowłoga Mała
  ul. Kościelna 3
  06-316 Krzynowłoga Mała

  Uwagi

  brak

Zrealizuj usługę przez Internet:

visitstats.counter 278539