]]>
close

Szukaj w:

Urząd Miasta Ciechanów

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Miasta Ciechanów

pl. Jana Pawła II 6
06-400 Ciechanów

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Wydanie odpisu zupełnego, skróconego aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia

 • Ogólny opis
  Wydanie odpisu zupełnego, skróconego aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia
 • Opis skrócony
  1. Z rejestru stanu cywilnego wydaje się odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego, zaświadczenia o dokonanych w rejestrze stanu cywilnego wpisach lub o ich braku, zaświadczenie o stanie cywilnym oraz inne zaświadczenia dotyczące urzędowego potwierdzenia określonych faktów, np. zaświadczenie o wyznaczonej dacie ślubu.
  2. Podmioty uprawnione do uzyskania odpisów i zaświadczeń: osoba, której akt dotyczy, jej wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, osobie, która wykaże w tym interes prawny, sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny, oraz organom administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.
  3. Interes prawny ma miejsce, gdy przedstawienie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, co należy udokumentować wezwaniem sądu lub organu administracji do przedłożenia tego dokumentu lub okazaniem potwierdzonego przez sąd pozwu sądowego względnie zawiadomienia organu administracyjnego o toczącym się postępowaniu.
 • Wymagane dokumenty
  1. Wniosek o wydanie odpisu skróconego / zupełnego aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu.
  2. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.
  3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.
 • Odbiorca usługi
  Obywatel
 • Termin załatwienia sprawy:
  Załatwienie sprawy następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 7 dni od daty złożenia wniosku.
 • Informacja:

  I. Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 29 września 1986r .Prawo o aktach stanu cywilnego (jt.Dz. U. z 2004r., Nr 161, poz. 1688 z późn zm)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.Nr.225 poz.1635 z późn zm)

  II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

  Urząd Stanu Cywilnego, Plac Jana Pawła II 6, pokój 107,
  Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 16.00
  tel. (23) 674 92 10, 674 92 34, 674 92 46

  III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

  Wymagane dokumenty:

  • "Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego" – USC.K16-F1

  Do wglądu:

  • dokument tożsamości.

  IV. Ile muszę za to zapłacić?

  Opłata skarbowa:

  • za odpis skrócony – 22 zł
  • za odpis zupełny – 33 zł
  • za zaświadczenie o dokonanych wpisach lub o ich braku oraz za zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego – 26zł

  V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

  Niezwłocznie po wpłynięciu podania.

  VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

  O dokumenty stanu cywilnego może się ubiegać osoba, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek lub przedstawiciel ustawowy oraz każdy kto wykaże w tym interes prawny.

  VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

  Złożyć wniosek (podanie).

 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  • 22 zł opłata skarbowa za odpis skrócony.
  • 33 zł opłata skarbowa za odpis zupełny.
  • 24 zł opłata skarbowa za zaświadczenie o  zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby, dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku, albo o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego oraz o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego.
  • 38 zł opłata skarbowa za zaświadczenie o stanie cywilnym.
  • 26 zł opłata skarbowa za inne zaświadczenia.
  • 17 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

  Tryb odwoławczy

  1. Od decyzji, odmawiającej wydania odpisu, wydanej przez Kierownika USC, przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
  2. Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie do Wojewody Mazowieckiego, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

  Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

  Informacje dodatkowe

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.)

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Urząd Stanu Cywilnego - Akta Stanu Cywilnego

  Kategorie życiowe

  1. Stan cywilny

  Słowa kluczowe

  odpis, akta stanu cywilnego, zaświadczenie

  Miejsce składania dokumentów

  Urząd Stanu Cywilnego, Plac Jana Pawła II 6, pokój 107,
  Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 16.00
  tel. (23) 674 92 10, 674 92 34, 674 92 46

  Uwagi

  brak

Zrealizuj usługę przez Internet:

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie:

visitstats.counter 303116