]]>
close

Szukaj w:

Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim

Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim

ul. Kolejowa 2
05-850 Ożarów Mazowiecki

telefon: 22 722 22 07, 22 731 32 00
fax: 22 722 18 87

http://www.ozarow-mazowiecki.pl

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Przyjęcie oświadczenia o zmianie imienia dziecka

 • Ogólny opis
  Przyjęcie oświadczenia o zmianie imienia dziecka
 • Opis skrócony
  1. Rodzice dziecka mogą w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo konsulem oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka.
  2. W wypadku zmiany imienia dziaecka, które ukończyło 13 rok zycia wymagana jest zgoda dziecka wyrazona na pismie przed Kierownikiem USC lub jego zastępcą .
  3. Zmianie imienia lub imion dziecka, podlega tylko imię, które zostało wpisane do aktu w chwili jego sporządzenia. Po upływie 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia zmiana imion dziecka może nastąpić tylko w trybie ustawy o zmianie imion i nazwisk.
  4. Oświadczenie o zmianie imienia dziecka można złożyć w wybranym urzędzie stanu cywilnego, albo przed konsulem.
  5. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego odmawia przyjęcia oświadczenia o wyborze dla dziecka więcej niż dwóch imion, imienia ośmieszającego, nieprzyzwoitego, w formie zdrobniałej. Można wybrać imię, które nie wskazuje na płeć dziecka, ale w powszechnym znaczeniu jest przypisane do danej płci.
 • Wymagane dokumenty
  1. Dokumenty tożsamości rodziców (do wglądu).
  2. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.
 • Odbiorca usługi
  Obywatel
 • Termin załatwienia sprawy:
  Kierownik, który przyjął oświadczenie o zmianie imienia dziecka przesyła w terminie jednego dnia roboczego sporzadzony protokół właściwemu kierownikowi urzedu stanu cywilnego, natomiast konsul protokół ten przesyła niezwłocznie.
  Decyzja o zmianie lub odmowie zmiany imienia wydawana jest w terminie miesiąca, a w sprawach zawiłych w terminie 2 miesisięcy.
 • Informacja:
  Dokumenty, które należy złożyć:
  • Podanie o zmianę imienia dziecka
  • Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej

  Dokumenty do wglądu
  :
  Dowody osobiste rodziców

  Sposób i forma załatwienia sprawy
  :
  Sporządzenie protokołu z przyjęcia oświadczenia o zmianie imienia dziecka

  Wymagane opłaty:
  11 zł opłata skarbowa za sporządzenie protokołu z przyjęcia oświadczenia o zmianie imienia dziecka.
  Opłatę wnosi się:
  • Urzędzie Stanu Cywilnego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 165, pok. 304
  • w kasie Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2 (parter)
  • na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim PKO BP S.A. 54 O/Warszawa 31 1020 1185 0000 4102 0019 1726
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  • 37 zł opłata skarbowa.

  Informacje o płatnościach

  Kwota
  11,00 zł

  Tryb odwoławczy

  Odwołanie wnosi się do Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

  Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

  Informacje dodatkowe

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.)

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Urząd Stanu Cywilnego - Akta Stanu Cywilnego

  Kategorie życiowe

  1. Dziecko

  Słowa kluczowe

  oświadczenie, zmiana imienia, dziecko

  Miejsce składania dokumentów

  Osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 165, III piętro, pok. 304

  Uwagi

  Urząd Stanu Cywilnego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 165, 05-850 Ożarów Mazowiecki, III piętro, pokój 304
  Tel. 22 731 32 17
  godz. pracy: poniedziałek-piątek  800-1600, środa 1000-1800
  email: usc@ozarow-mazowiecki.pl

visitstats.counter 265661