]]>
close

Szukaj w:

Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Ogólny opis

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Opis skrócony

 1. Akt stanu cywilnego, który nie zawiera wszystkich wymaganych danych, podlega uzupełnieniu na podstawie innych aktów stanu cywilnego, akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego prowadzonych dla tego aktu i innych dokumentów mających wpływ na stan cywilny.
 2. Uzupełnienia można dokonać także na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, jeżeli w państwie wystawienia jest on uznawany za dokument stanu cywilnego, lub innego dokumentu zagranicznego potwierdzającego stan cywilny, wydanego w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, jeżeli stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej osoby lub jej wstępnych.
 3. Podstawą uzupełnienia aktu urodzenia dziecka jest akt małżeństwa jego rodziców.
 4. Akt małżeństwa uzupełnia się na podstawie aktów urodzenia osób, które zawarły związek małżeński.
 5. Akt zgonu może być uzupełniony na podstawie aktu urodzenia lub aktu małżeństwa osoby zmarłej. W zakresie daty lub godziny zgony uzupełnienie aktu zgonu jest możliwe tylko mocą orzeczenia sądowego.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.
 3. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu).
 4. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Odbiorca usługi

 • Obywatel

Termin załatwienia sprawy

Sprawa załatwiana jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku (do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu).

W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

Informacja

Dokumenty, które należy złożyć:
 • Podanie o uzupełnienie aktu stanu cywilnego.
 • Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

Dokumenty do wglądu:
Dowód osobisty wnioskodawcy

Sposób i forma załatwienia sprawy:
Odpis zupełny po uzupełnieniu aktu stanu cywilnego.

Wymagane opłaty:
39 zł – opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego po uzupełnieniu aktu.
Opłatę wnosi się

 • w Urzędzie Stanu Cywilnego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 165,
  III piętro, pokój 304
 • w kasie Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2 (parter)
 • na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim PKO BP S.A. 54 O/Warszawa 31 1020 1185 0000 4102 0019 1726  

Dodatkowe informacje

Opłata

 • Opłata skarbowa w kwocie 39 zł za uzupełnienie aktu stanu cywilnego.
 • Opłata skarbowa w kwocie 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Informacje o płatnościach

Nazwa odbiorcy rachunku bankowego:
Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim
Kwota:
39,00 zł

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

Skargi i wnioski

Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy:
 • ulepszenia organizacji,
 • wzmacnianie praworządności,
 • usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom,
 • ochrony własności społecznej,
 • lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Informacje dodatkowe

Wnioskując o uzupełnienie aktu stanu cywilnego na podstawie materiałów archiwalnych, do wniosku należy załączyć uwierzytelniony odpis lub wypis, lub uwierzytelnioną przez właściwy organ reprodukcję tych materiałów.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2224 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000)

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016r.) Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim informuje, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Kolejowa 2, e-mail: umig@ozarow-mazowiecki.pl
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail iod@ozarow-mazowiecki.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań Gminy Ożarów Mazowiecki, na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. - prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.2064 ze zm.).
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych  na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z Instrukcją kancelaryjną.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie  z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 7. Posiada Pani/Pan  prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych.

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Urząd Stanu Cywilnego - Akta Stanu Cywilnego

Kategorie życiowe

 1. Stan cywilny

Słowa kluczowe

uzupełnienie, akta stanu cywilnego

Miejsce składania dokumentów

Osobiście/korespondencyjnie – Urząd Stanu Cywilnego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 165, III piętro, pok. 304

Uwagi

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 165,
05-850 Ożarów Mazowiecki, III piętro, pokój 304
Tel. 22 731 32 17
godz. pracy: poniedziałek-piątek  800-1600, środa 1000-1800
email: usc@ozarow-mazowiecki.pl

Zrealizuj usługę przez Internet

Liczba wyświetleń: 2267389