]]>
close

Szukaj w:

Urząd Gminy Trojanów

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Gminy Trojanów

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Sprowadzenie dokumentu stanu cywilnego z zagranicy

Ogólny opis

Sprowadzenie dokumentu stanu cywilnego z zagranicy

Opis skrócony

 1. Dokumentu stanu cywilnego sprowadza się na wniosek:
  • sądu lub innego organu państwowego;
  • osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony;
  • wstępnego (rodzica, dziadka, babci), zstępnego (dziecka, wnuka), rodzeństwa, małżonka;
  • przedstawiciela ustawowego.
 2. Dokumenty stanu cywilnego mogą być również sprowadzane na wniosek innych osób, niż wyżej wymienione, które wykażą interes prawny w sprowadzeniu aktu stanu cywilnego a także na wniosek organizacji społecznej, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.
 3. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu).
 4. Dokument wykazujący interes prawny - w przypadku osób, które nie są rodzicami, dziadkami, dziećmi, wnukami, rodzeństwem lub małżonkiem osoby, której akt dotyczy.
 5. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Odbiorca usługi

 • Obywatel,
 • Instytucja

Termin załatwienia sprawy

Akt stanu cywilnego sprowadzany jest niezwłocznie. Dokładny termin sprowadzenia dokumentu zależy jednak od wielu czynników, m.in. dostępności danych na temat poszukiwanego dokumentu i czasu potrzebnego na wyszukanie dokumentu przez zagraniczny urząd. W praktyce dokument sprowadzany jest w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do 12 miesięcy.

Informacja

Dodatkowe informacje

Opłata

 • Wysokość opłaty skarbowej za sprowadzony dokument stanu cywilnego ustala Konsulat RP po nadesłaniu tego dokumentu (jeżeli opłata podana jest w walucie obcej, stosuje się przelicznik wg kursu Narodowego Banku Polskiego).
 • Opłata skarbowa w kwocie 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię.

Tryb odwoławczy

Brak

Skargi i wnioski

Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy:
 • ulepszenia organizacji,
 • wzmacnianie praworządności,
 • usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom,
 • ochrony własności społecznej,
 • lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. - Prawo konsularne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2141 z późn. zm.)
 2. Konwencja Wiedeńska o stosunkach konsularnych podpisana w Wiedniu dnia 24 kwietnia 1963 r. (Dz. U. z 1982 r., Nr 13, poz. 98)

Ochrona danych osobowych

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Urząd Stanu Cywilnego - Akta Stanu Cywilnego
 2. Usługi dla instytucji, urzędów - Urząd Stanu Cywilnego - Akta Stanu Cywilnego

Kategorie życiowe

 1. Stan cywilny

Słowa kluczowe

sprowadzenie, akt stanu cywilnego, z zagranicy

Miejsce składania dokumentów

Gmina Trojanów

Uwagi

brak

Zrealizuj usługę przez Internet

Liczba wyświetleń: 3306126