]]>
close

Szukaj w:

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim

ul. T. Kościuszki 32 A
05-825 Grodzisk Mazowiecki

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Wydanie zezwolenia na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa

 • Ogólny opis
  Wydanie zezwolenia na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa
 • Opis skrócony
  Kierownik urzędu stanu cywilnego może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu oczekiwania na ślub, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.
 • Wymagane dokumenty
  1. Podanie o skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa - złożone osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego.
  2. Do wglądu: dokumenty tożsamości wnioskodawców.
  3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.
 • Odbiorca usługi
  Obywatel
 • Termin załatwienia sprawy:
  Zezwoleniena skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego wydawane jest niezwłocznie, bądź też powiadamia się na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy.
 • Informacja:
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  • 39 zł opłata skarbowa za wydanie zezwolenia.

  Tryb odwoławczy

  Odwołanie wnosi się do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

  Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

  Informacje dodatkowe

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r., poz. 2082)
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783)

  Ochrona danych osobowych

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Urząd Stanu Cywilnego - Rejestracja małżeństw

  Kategorie życiowe

  1. Małżeństwo

  Słowa kluczowe

  zezwolenie, skrócenie terminu, związek małżeński, małżeństwo, USC

  Miejsce składania dokumentów

  ul. Kościuszki 32A
  05-825 Grodzisk Mazowiecki

  Uwagi

  • Wniosek składa osobiście osoba zainteresowana.
  • Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu oczekiwania na ślub, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.

Zrealizuj usługę przez Internet:

visitstats.counter 654331