]]>
close

Szukaj w:

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej

ul. 3 Maja 68
07-300 Ostrów Mazowiecka

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

 • Ogólny opis
  Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych
 • Opis skrócony
  1. Stowarzyszenie zwykłe jest uproszczoną formą stowarzyszenia.
  2. Nie posiada ono osobowości prawnej.
  3. Niemniej stowarzyszenie zwykłe może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane.
  4. Stowarzyszenie zwykłe mogą założyć conajmniej trzy osoby.
  5. Utworzenie stowarzyszenia zwykłego wymaga uprzedniego uchwalenia regulaminu jego działalności, określającego w szczególności nazwę stowarzyszenia zwykłego, cel lub cele, teren i środki działania, siedzibę, przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd, zasady dokonywania zmian regulaminu działalności, sposób nabycia i utraty członkostwa, a także sposób rozwiązania stowarzyszenia zwykłego.
  6. Jeżeli w stowarzyszenie zwykłe ma być powołany zarząd, należy w regulaminie określić tryb jego wyboru oraz uzupełniania składu, kompetencje, warunki ważności jego uchwał oraz sposób reprezentowania stowarzyszenia zwykłego, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych.
  7. Jeżeli zaś stowarzyszenie zwykłe zamierza posiadać organ kontroli wewnętrznej, określa w regulaminie działalności tryb jego wyboru, uzupełniania składu oraz jego kompetencje.
  8. Stowarzyszenie zwykłe powstaje i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do ewidencji.
  9. Sąd rejestrowy, na wniosek organu nadzorującego lub prokuratora, może zakazać założenia stowarzyszenia zwykłego, jeżeli nie spełnia ono warunków określonych w przepisach prawa.
 • Wymagane dokumenty
  1. Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych wraz załączniami w postaci:
   • regulaminu działalności;
   • listy założycieli stowarzyszenia zwykłego, zawierającą ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli;
   • imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu;
   • imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ;
   • adres siedziby stowarzyszenia zwykłego.
  2. Jeżeli wniosek o wpis składa zarząd, podpisują go wszyscy członkowie zarządu.
 • Odbiorca usługi
  Obywatel
 • Termin załatwienia sprawy:
  Właściwy starosta ma obowiązek dokonać wpisu stowarzyszenia co do zasady w terminie 7 dni od dnia złożenia prawidłowego i pełnego wniosku.
 • Informacja:
  Przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie zwykłe albo zarząd składają na piśmie wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych; jeżeli wniosek o wpis składa zarząd, podpisują go wszyscy członkowie zarządu
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  Postępowanie wolne od opłat.

  Tryb odwoławczy

  Brak

  Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

  Informacje dodatkowe

  Ponieważ stowarzyszenie zwykłe nie ma osobowości prawnej, to nie może:
  • prowadzić działalności gospodarczej;
  • powoływać terenowych jednostek organizacyjnych;
  • zrzeszać osób prawnych;
  • prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego.

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r., poz. 210)
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.)

  Ochrona danych osobowych

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
  1. administratorem Państwa danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej, adres: ul. 3 Maja 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka;
  2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: starostwo@powiatostrowmaz.pl;
  3. administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art.6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, co wynika z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
  4. dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
  5. administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
  6. mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie
  7. administratora.

  Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
  1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1999 r.;
  2. przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  3. w przypadku realizacji zadań ustawowych podanie danych jest obligatoryjne, w pozostałych przypadkach podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa załatwienia sprawy przez administratora;
  4. administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Sprawy obywatelskie - Stowarzyszenia zwykłe

  Kategorie życiowe

  1. Stowarzyszenia zwykłe
  2. Ewidencje

  Słowa kluczowe

  stowarzyszenie zwykłe

  Miejsce składania dokumentów

  Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych, 
  ul. 3 Maja 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka, kancelaria - pok. 7 
  (czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00).

  Uwagi

  Wydanie zaświadczenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Opłata winna być uiszczona w kasie Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej. Obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji stowarzyszeń zwykłych i dowód uiszczenia opłaty skarbowej powinien być dołączony do składanego wniosku.

Zrealizuj usługę przez Internet:

visitstats.counter 1000413