]]>
close

Szukaj w:

Urząd Gminy Wolanów

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Gminy Wolanów

ul. Radomska 20
26-625 Wolanów

telefon: (+48) 486186051, 486186067, 486186015, 486186020
fax: (+48) 486187941

http://www.wolanow.pl

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia reklamy

 • Ogólny opis
  Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia reklamy
 • Opis skrócony
  1. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia reklamy wydaje się na czas określony.
  2. Podmiot powinien wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia reklamy z wyprzedzeniem umożliwiającym rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia przed terminem rozpoczęcia inwestycji.
 • Wymagane dokumenty
  1. Wypełniony formularz wniosku.
  2. Plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 (z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego).
  3. Wzór reklamy z wymiarami, kolorystyką i treścią.
  4. Jeśli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych zatwierdzony projekt organizacji ruchu.
  5. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
  6. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.
 • Odbiorca usługi
  Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja
 • Termin załatwienia sprawy:
  Sprawa załatwiana jest niezwłocznie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku (do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu).
  W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.
 • Informacja:
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  • Opłata za zajęcie pasa drogowego – ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego albo powierzchni reklamy, liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego..
  • 17 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

  Tryb odwoławczy

  Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który ją wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

  Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

  Informacje dodatkowe

  1. W przypadku rezygnacji z dalszego zajmowania pasa drogowego pod reklamę wnioskodawca zobowiązany jest do usunięcia reklamy i doprowadzenia miejsca jej umieszczenia do stanu poprzedniego najpóźniej w ostatnim dniu ważności zezwolenia.
  2. W celu przedłużenia umieszczenia reklamy w pasie drogowym dłużej niż termin określony w posiadanym zezwoleniu podmiot powinien złożyć kolejny wniosek na 30 dni przed końcowym terminem zawartym w zezwoleniu.

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.)
  3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460 z późn. zm.)
  4. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.)
  5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290)
  6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124)
  7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 140, poz. 1481 z późn. zm.)

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Drogownictwo - Drogi publiczne
  2. Usługi dla przedsiębiorców - Drogownictwo - Drogi publiczne
  3. Usługi dla instytucji, urzędów - Drogownictwo - Drogi publiczne

  Kategorie życiowe

  1. Inwestycja
  2. Budowa
  3. Komunikacja
  4. Działalność gospodarcza
  5. Droga
  6. Reklama

  Słowa kluczowe

  zezwolenie, droga, reklama

  Miejsce składania dokumentów

  Urząd Gminy Wolanów
  ul. Radomska 20
  26-625 Wolanów

  poniedziałek-piątek 7:30 - 15:30

  Uwagi

  Nr rachunku bankowego dla podatków i opłat:
  Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu Oddział Wolanów
  98 9115 0002 0030 0300 0286 0002

Zrealizuj usługę przez Internet:

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie:

visitstats.counter 994292