]]>
close

Szukaj w:

Urząd Gminy Osieck

Urząd Gminy Osieck

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Ogólny opis

Wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Opis skrócony

 1. Z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektu budowlanego należy wystąpić miesiąc przed planowanym zajęciem pasa drogowego do zarządcy drogi.
 2. Wniosek może nie zostać uwzględniony ze względu na potrzeby związane z zarządzaniem drogami, wymogi wynikające z warunków technicznych dróg publicznych albo bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 3. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia obiektu budowlanego wydawane jest na czas określony.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów rzutu poziomego obiektu budowlanego lub urządzenia, umieszczanego w pasie drogowym.
 3. Pozwolenie na budowę lub zgłoszenia budowy.
 4. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.
 5. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 6. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Odbiorca usługi

 • Obywatel,
 • Przedsiębiorca
 • Instytucja

Termin załatwienia sprawy

 • Sprawa załatwiana jest niezwłocznie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku (do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu).
 • W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

Informacja

Jeśli chcesz zlokalizować w pasie drogowym:

 • obiekt budowlany (np. budynek),
 • urządzenia niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
 • reklamę

– to musisz uzyskać zezwolenie zarządcy drogi na ich lokalizację.

Zasadniczo przepisy zabraniają wykonywania w pasie drogowym takich obiektów, bo mogą one powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi, jej urządzeń albo zmniejszyć jej trwałość oraz zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego. Dlatego obiekty takie mogą być lokalizowane w pasie drogowym tylko w szczególnych przypadkach.

Lokalizowanie w pasie drogowym infrastruktury telekomunikacyjnej oraz urządzeń przesyłowych

Zasada zakazu lokalizacji inwestycji w pasie drogowym nie dotyczy:

 • infrastruktury telekomunikacyjnej, czyli urządzeń telekomunikacyjnych (np. linie, kanalizacje kablowe, słupy, wieże, maszty, kable, przewody oraz osprzęt – wykorzystywane do zapewnienia telekomunikacji),
 • urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej (w tym punktów ładowania energią elektryczną lub punktów tankowania wodorem pojazdów drogowego transportu publicznego),

– oraz urządzeń związanych z ich eksploatacją.

Reklamy w pasie drogowym

Potrzebujesz zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację reklam w pasie drogowym. Reklamy możesz umieścić w pasie drogowym wyłącznie w obrębie obszarów zabudowanych. Poza obszarem zabudowanym mogą być one lokalizowane na parkingach i miejscach obsługi podróżnych. Ponadto, nie możesz lokalizować reklam w pasie drogowym dróg międzynarodowych. Zarząd dróg odmówi ci lokalizacji reklam w pasie drogowym, jeśli ich umieszczenie mogłoby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń, zmniejszenie jej trwałości, lub zagrozi bezpieczeństwu ruchu drogowego. Nie otrzymasz także zezwolenia, gdy reklamy umożliwiające bieżącą zmianę informacji wizualnej (np. z monitorów, projektorów):

 • wyświetlają ruchome obrazy;
 • stosują efekty wizualne i przerwy pomiędzy kolejno wyświetlanymi informacjami;
 • minimalny czas prezentacji informacji wizualnej jest krótszy niż 10 sekund.

Ponadto reklamy nie mogą imitować znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Kiedy nie jest potrzebne zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym

Nie potrzebujesz zezwolenia, jeśli zawarłeś z zarządcą drogi umowę:

 • najmu, dzierżawy lub użyczenia gruntu na cele związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, lub na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu;
 • o partnerstwie publiczno-prywatnym. W jej wyniku – jako partner prywatny – otrzymałeś w najem, dzierżawę albo użyczono ci nieruchomości leżące w pasie drogowym. Na tych nieruchomościach musisz wykonywać działalność gospodarczą;
 • cywilnoprawną zezwalającą ci na umieszczenie w pasie drogowym w granicach miast na prawach powiatu tablic reklamowych i urządzeń reklamowych (w szczególności na wiatach przystankowych lub obiektach małej architektury).

  1. Przepisy nie regulują co powinien zawierać wniosek oraz jakie dokumenty musisz do niego dołączyć. Skontaktuj się z zarządcą drogi, do którego składasz wniosek i dowiedz się, jakie dokumenty są potrzebne. Zarządca drogi może wymagać dołączenia do wniosku np. szczegółowego planu sytuacyjnego w skali 1:1000 lub 1:500, projektu technicznego obiektów budowlanych, urządzeń lub reklam lokalizowanych w pasie drogowym.

  2. Na szczegółowym planie sytuacyjnym w skali 1:1000 lub 1:500, zaznacz proponowaną lokalizację obiektu budowlanego, urządzenia lub reklamy.

  3. Dołącz wypis z rejestru gruntów dla wszystkich działek, na których chcesz zlokalizować obiekt budowlany, urządzenie lub reklamę.

  4. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dołącz, jeśli na obszarze twojej inwestycji taki plan obowiązuje.

  5. Projekt techniczny powinien zawierać szkic graficzny obiektu budowlanego, urządzenia lub reklamy oraz szkic konstrukcyjny (np. z wymiarami reklamy).

  6. Jeśli jesteś reprezentowany przez pełnomocnika to dołącz pełnomocnictwo wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej za jego udzielenie (w wysokości 17 zł). Nie trzeba dołączać pełnomocnictwa, jeśli wniosek w imieniu przedsiębiorcy składa osoba wpisana jako pełnomocnik do CEIDG.

  Termin

  Zezwolenie musisz uzyskać zanim rozpoczniesz realizację swojej inwestycji. Zatem odpowiednio wcześniej złóż wniosek.

Dodatkowe informacje

Opłata

 • Opłata za zajęcie pasa drogowego – w celu umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia i stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego pobieranej za każdy rok umieszczenia urządzenia w pasie drogowym, przy czym za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim przez okres krótszy niż rok opłata obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim.
 • Opłata za zajęcie pasa drogowego – w celu umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego albo powierzchni reklamy, liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego.
 • Opłata skarbowa w kwocie 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który ją wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

Skargi i wnioski

Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy:
 • ulepszenia organizacji,
 • wzmacnianie praworządności,
 • usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom,
 • ochrony własności społecznej,
 • lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Informacje dodatkowe

Po ustaniu terminu zezwolenia i usunięciu umieszczonych w pasie drogowym obiektów budowlanych, zajmujący pas drogowy zobowiązany jest przywrócić zajęty element pasa drogowego do poprzedniego stanu użyteczności w określonym w decyzji terminie i zgłosić do odbioru zarządcy drogi.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.)
 4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186)
 5. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124)
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1264)

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych - klauzule informacyjne

Ochrona danych osobowych
(z wyłączeniem USC, ewidencji ludności i dowodów osobistych)

Szanowni Państwo, klienci Urzędu Gminy Osieck,

Od 25 maja 2018 roku ma zastosowanie ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W związku z tym informuję, że:

 1. Przetwarzanie danych w Urzędzie Gminy Osieck jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Gminy Osieck z siedzibą Osieck ul. Rynek 1, reprezentowany przez Wójta Gminy. Adres siedziby: Urząd Gminy Osieck, 08 445 Osieck, ul. Rynek 1, tel. (025)685- 70-26, fax (025)685-70-90 mail: ugosieck@gminaosieck.pl

W Urzędzie Gminy Osieck został powołany inspektor ochrony danych (IOD).
Dane kontaktowe: rodo@gminaosieck.pl, tel. 25 685-70-26 wew.15.

Adres: Urząd Gminy Osieck, 08 445 Osieck, ul. Rynek 1, pokój nr 8.

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, b, c
  i art. 9 ust. 2 lit. g RODO oraz art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym jedynie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji ustawowych zadań Gminy.

art. 6 ust. 1 lit a, b, c RODO: Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy - i w takim zakresie, w jakim - spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

art. 9 ust. 2 lit. g RODO: przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą;

 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 2. Dane osobowe mogą być udostępniane, jeśli będzie to konieczne do wykonywania ustawowych obowiązków Administratora. Będą przekazywane dane wyłącznie:

a)      odbiorcom danych upoważnionych do ich otrzymywania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności: organów administracji rządowej i samorządowej, podmiotów sektora ochrony zdrowia.

b)      innym odbiorcom danych, z którymi zawarto umowę powierzenia przetwarzania danych.

 1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 2. Państwa dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa zgodnie z rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67 z późn. zm.).
 3. Posiadają Państwa prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zapomnienia jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 4. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, to przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem.
 5. Posiadają Państwa prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym obecnie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Drogownictwo - Drogi publiczne
 2. Usługi dla przedsiębiorców - Drogownictwo - Drogi publiczne
 3. Usługi dla instytucji, urzędów - Drogownictwo - Drogi publiczne

Kategorie życiowe

 1. Inwestycja
 2. Budowa
 3. Komunikacja
 4. Działalność gospodarcza
 5. Droga

Słowa kluczowe

zezwolenie, droga, obiekt

Miejsce składania dokumentów

Urząd Gminy w Osiecku, pokój nr 3

Uwagi

bez uwag
Liczba wyświetleń: 68710