]]>
close

Szukaj w:

Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim

ul. Kościuszki 3
05-300 Mińsk Mazowiecki

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Zgłoszenie zamiaru wykonania budowy lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę

 • Ogólny opis
  Zgłoszenie zamiaru wykonania budowy lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę
 • Opis skrócony
  Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga budowa lub roboty budowlane, o których mowa w art. 30, ust.1 – Prawa budowlanego. Aktualnie obejmue to także: domy jednorodzinne, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, ganków, parterowych domków letniskowych do 35 m2., szamb do 10 m3., basenów i oczek wodnych do 50 m2. oraz wiaty do 50 m2. Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga również remont i przebudowa instalacji oraz ocieplania budynków o wysokości do 25 m.
 • Wymagane dokumenty
  1. Wypełniony formularz zgłoszenia.
  2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
  3. Odpowiedni szkic sytuacyjny wraz z opisem określającym rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych a także w zależności od potrzeb określonych odrębnymi przepisami pozwolenia, uzgodnienia i opinie.
  4. Projekt budowlany lub projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane w przypadku zgłoszenia przyłączy do budynków lub instalacji zbiornikowych na gaz płynny o pojemności do 7m3 do budynków mieszkalnych jednorodzinnych. W przypadku budowy instalacji zbiornikowej gazowej projekt zagospodarowania działki lub terenu powinien być uzgodniony z podmiotem właściwym do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
  5. Projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego uprawnienia budowlane w przypadku zgłoszenia budowy obiektów małej architektury.
  6. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
  7. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.
 • Odbiorca usługi
  Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja
 • Termin załatwienia sprawy:
  Zgłoszenia należy dokonać przed rozpoczęciem budowy lub prac budowlanych.
  Jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu podmiot może przystąpić do budowy lub robót budowlanych, nie później jednak niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.
 • Informacja:
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  • Zgłoszenie zamiaru wykonania budowy niewymagającej pozwolenia jest wolne od opłat.
  • 17 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

  Tryb odwoławczy

  Odwołanie wnosi się do Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który je wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

  Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

  Informacje dodatkowe

  Organ przyjmujący zgłoszenie wnosi sprzeciw jeśli:
  • podmiot składający zgłoszenie nie uzupełni go we wskazanym terminie;
  • zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;
  • budowa lub wykonanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz inne przepisy;
  • zgłoszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego w miejscu, w którym taki obiekt istnieje.

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290)
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.)

  Ochrona danych osobowych

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Architektura i planowanie przestrzenne - Budownictwo
  2. Usługi dla przedsiębiorców - Architektura i planowanie przestrzenne - Budownictwo
  3. Usługi dla instytucji, urzędów - Architektura i planowanie przestrzenne - Budownictwo

  Kategorie życiowe

  1. Inwestycja
  2. Budowa
  3. Działalność gospodarcza
  4. Remont
  5. Nieruchomość
  6. Dom
  7. Rodzina

  Słowa kluczowe

  budynek, budowa

  Miejsce składania dokumentów

  Wydział Architektury i Budownictwa

  ul. Konstytucji 3 Maja 16

  05-300 Mińsk Mazowiecki

  II piętro, pokój 210

  Tel. (25) 756 4060

  e-mail: kancelaria.budownictwo@powiatminski.pl

  Czas pracy:   poniedziałki 8.00-17.00, od wtorku do czwartku 8.00-16.00, piątki 8.00-15.00

  Kasa w budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim ul. Kościuszki 3 ; czynna: poniedziałki 8.00-16.00, od wtorku do czwartku 8.00-15.00, piątki 8.00-14.00

  Uwagi

  brak

Zrealizuj usługę przez Internet:

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie:

visitstats.counter 636762