]]>
close

Szukaj w:

Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim

ul. Kościuszki 3
05-300 Mińsk Mazowiecki

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę

 • Ogólny opis
  Wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę
 • Opis skrócony
  1. Decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę wydawana jest na wniosek inwestora.
  2. Na mocy art. 31 ustawy Prawo budowlane pozwolenia nie wymaga rozbiórka: budynków i budowli (niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską) o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości a także obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki.
  3. W przypadku rozbiórki ww. obiektów wymagane jest jedynie uprzednie zgłoszenie właściwemu organowi.
  4. Do wykonywania robót rozbiórkowych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ nie wniesie w drodze decyzji, sprzeciwu.
  5. Zgłoszenie jest ważne nie dłużej niż 2 lata od określonego w zgłoszeniu terminu rozpoczęcia robót rozbiórkowych.
  6. W przypadku rozbiórki mającej na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi lub mienia prace zabezpieczające i rozbiórkowe mogą się rozpocząć przed ich zgłoszeniem, nie zwalnia to jednak od obowiązku niezwłocznego zgłoszenia.
  7. Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków może być wydane po uzyskaniu decyzji Generalnego Konserwatora Zabytków działającego w imieniu ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o skreśleniu tego obiektu z rejestru zabytków.
 • Wymagane dokumenty
  1. Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę.
  2. Zgoda właściciela obiektu, jeżeli nie jest nim wnioskodawca.
  3. Szkic usytuowania obiektu .
  4. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych.
  5. Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia.
  6. Projekt rozbiórki obiektu - w zależności od potrzeb (art. 33 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane).
  7. Pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów a także inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi (nie dotyczy to uzgodnień i opinii uzyskiwanych w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000).
  8. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
  9. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.
 • Odbiorca usługi
  Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja
 • Termin załatwienia sprawy:
  Sprawa załatwiana jest niezwłocznie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku (do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu).
  W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.
 • Informacja:
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  • 36 zł opłata skarbowa za pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego.
  • 17 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

  Tryb odwoławczy

  Odwołanie wnosi się do Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który je wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

  Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

  Informacje dodatkowe

  Na mocy art 32 ustawy Prawo budowlane pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego może być wydane po uprzednim:
  • przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, jeżeli jest ona wymagana przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
  • uzyskaniu przez inwestora, wymaganych przepisami szczególnymi, pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów;
  • wyrażeniu zgody przez ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa – w przypadku budowy gazociągów o zasięgu krajowym lub jeżeli budowa ta wynika z umów międzynarodowych.

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290)
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.)
  4. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.)
  5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290)
  6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1146 z późn. zm.)

  Ochrona danych osobowych

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Architektura i planowanie przestrzenne - Budownictwo
  2. Usługi dla przedsiębiorców - Architektura i planowanie przestrzenne - Budownictwo
  3. Usługi dla instytucji, urzędów - Architektura i planowanie przestrzenne - Budownictwo

  Kategorie życiowe

  1. Remont
  2. Nieruchomość
  3. Inwestycja
  4. Działalność gospodarcza

  Słowa kluczowe

  rozbiórka, budynek, obiekt budowlany

  Miejsce składania dokumentów

  Wydział Architektury i Budownictwa

  ul. Konstytucji 3 Maja 16

  05-300 Mińsk Mazowiecki

  II piętro, pokój 210

  Tel. (25) 756 4060

  e-mail: kancelaria.budownictwo@powiatminski.pl

  Czas pracy:   poniedziałki 8.00-17.00, od wtorku do czwartku 8.00-16.00, piątki 8.00-15.00

  Kasa w budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim ul. Kościuszki 3 ; czynna: poniedziałki 8.00-16.00, od wtorku do czwartku 8.00-15.00, piątki 8.00-14.00

  Uwagi

  brak

Zrealizuj usługę przez Internet:

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie:

visitstats.counter 636762