]]>
close

Szukaj w:

Starostwo Powiatowe w Garwolinie

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Starostwo Powiatowe w Garwolinie

ul. Mazowiecka 26
08-400 Garwolin

telefon: +48 25 684 30 10
fax: +48 25 684 30 10

http://www.garwolin-starostwo.pl

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę

 • Ogólny opis
  Wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę
 • Opis skrócony
  1. Decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę wydawana jest na wniosek inwestora.
  2. Zgodnie z art. 31 ustawy Prawo budowlane pozwolenia nie wymaga rozbiórka:
   • budynków i budowli - niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską - o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości;
   • obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki.
  3. Rozbiórka obiektów budowlanych, o których wyżej mowa wymaga uprzedniego zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej, w którym należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania tych robót.
  4. W wypadki zamiaru rozbiórki takich obiektów wymagane jest jedynie uprzednie zgłoszenie właściwemu organowi.
  5. W przypadku rozbiórki mającej na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi lub mienia prace zabezpieczające i rozbiórkowe mogą się rozpocząć przed uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę lub przed ich zgłoszeniem. Nie zwalnia to jednak od obowiązku niezwłocznego złożenia zgłoszenia.
  6. Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków może być wydane po uzyskaniu decyzji Generalnego Konserwatora Zabytków działającego w imieniu ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o skreśleniu tego obiektu z rejestru zabytków.
  7. Wykonanie rozbiórki innych niż wyżej wymienione obiektów budowlanych wymaga wydania decyzji - pozwolenia na rozbiórkę.
 • Wymagane dokumenty
  1. Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę.
  2. Zgoda właściciela obiektu, jeżeli nie jest nim wnioskodawca.
  3. Szkic usytuowania obiektu budowlanego.
  4. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych.
  5. Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia.
  6. W zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu.
  7. Pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi; nie dotyczy to uzgodnienia i opinii uzyskiwanych w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.
  8. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
  9. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.
 • Odbiorca usługi
  Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja
 • Termin załatwienia sprawy:
  Sprawa załatwiana jest niezwłocznie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku (do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu).
  W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.
 • Informacja:
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  • 36 zł opłata skarbowa za pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego.
  • 17 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

  Tryb odwoławczy

  Odwołanie wnosi się do Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który je wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

  Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

  Informacje dodatkowe

  Na mocy art 32 ustawy Prawo budowlane pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego może być wydane po uprzednim:
  • przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, jeżeli jest ona wymagana przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
  • uzyskaniu przez inwestora, wymaganych przepisami szczególnymi, pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów;
  • wyrażeniu zgody przez ministra właściwego do spraw energii - w przypadku budowy gazociągu przesyłowego, gazociągu o zasiągu krajowym lub jeżeli budowa ta wynika z umów międzynarodowych.

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.)
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.)
  4. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073)
  5. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)

  Ochrona danych osobowych

   1. Administratorem Państwa danych jest Starosta Powiatu Garwolińskiego.
    Adres: Starostwo Powiatowe w Garwolinie, ul. Mazowiecka 26, 08 – 400 Garwolin.
   2. Starosta Powiatu Garwolińskiego wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo kontaktować się w sprawach ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw za pośrednictwem poczty elektronicznej: starostwo@garwolin-starostwo.pl lub osobiście w siedzibie administratora p. nr 218 (II piętro).
   3. Państwa dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o pozwolenie na budowę na podstawie art. 6 ust.1 lit. c)Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
   4. Państwa dane mogą być udostępnione innym uprawnionym organom administracji publicznej upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
   5. Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania zadań administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa.
   6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   W przypadku realizacji zadań ustawowych podanie danych jest obowiązkowe.

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Architektura i planowanie przestrzenne - Budownictwo
  2. Usługi dla przedsiębiorców - Architektura i planowanie przestrzenne - Budownictwo
  3. Usługi dla instytucji, urzędów - Architektura i planowanie przestrzenne - Budownictwo

  Kategorie życiowe

  1. Remont
  2. Nieruchomość
  3. Inwestycja
  4. Działalność gospodarcza

  Słowa kluczowe

  rozbiórka, budynek, obiekt budowlany

  Miejsce składania dokumentów

  STAROSTWO POWIATOWE W GARWOLINIE 
  Wydział Budownictwa
  ul. Mazowiecka 26 08 – 400 Garwolin, pokój Nr 128, 129, 130, 131  
  tel. (025) 684 26 00 
  e-mail: wydz.budownictwa@garwolin-starostwo.pl

  1.       Administratorem Państwa danych jest Starosta Powiatu Garwolińskiego.
  Adres: Starostwo Powiatowe w Garwolinie, ul. Mazowiecka 26, 08 – 400 Garwolin.

  2.       Starosta Powiatu Garwolińskiego wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo kontaktować się w sprawach ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw za pośrednictwem poczty elektronicznej: starostwo@garwolin-starostwo.pl lub osobiście w siedzibie administratora p. nr 218 (II piętro).

  3.       Państwa dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o pozwolenie na budowę na podstawie art. 6 ust.1 lit. c)Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

  4.       Państwa dane mogą być udostępnione innym uprawnionym organom administracji publicznej upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

  5.       Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania zadań administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa.

  6.       Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  W przypadku realizacji zadań ustawowych podanie danych jest obowiązkowe.

  Uwagi

  PODSTAWA PRAWNA:
  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami) - art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36.
  Zakres prowadzonych spraw nie obejmuje takich, dla których zgodnie z art. 82 ust. 3 Prawa budowlanego Wojewoda jest organem administracji architektoniczno – budowlanej pierwszej instancji.

  WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę (PB-2).
  2. Załączniki:
  • zgoda właściciela obiektu (jeżeli nie jest nim wnioskodawaca),
  • szkic usytuowania obiektu budowlanego (na kopii mapy zasadniczej),
  • opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,
  • opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,
  • w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu wykonany przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane,
  • zaświadczenie o przynależności projektanta do właściwej izby samorządu zawodowego,
  • oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu rozbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej,
  • pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a katże dokumenty wymagane przepisami szczególnymi:

  - pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków lub decyzja Generalnego Konserwatora Zabytków w przedmiocie skreślenia obiektu z rejestru zabytków,

  - prawomocna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (w przypadku inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko),

  - decyzja o pozwoleniu wodno prawnym ( jeżeli jest wymagana),

  - zezwolenie na likwidację obiektu jądrowego,

  • upoważnie udzielone osobie działejącej w moim imieniu,

  3. Dowód wniesienia opłaty skarbowej gotówką w kasie organu podatkowego (Burmistrza Miasta Garwolina) albo przelewem na rachunek bankowy tego organu.


  UWAGA: Przynajmniej w jednym egzemplarzu powinny znajdować się oryginały dokumentów.

  WYSOKOŚĆ OPŁAT:
  1. Dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika – 17 zł 
  2. Za pozwolenie na rozbiórkę – 36 zł
  Opłacie skarbowej nie podlega:
  - Dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego,
  Zwolnione z opłaty skarbowej są np:
  - Jednostki budżetowe,
  - Jednostki samorządu terytorialnego
  - Organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  - Osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa,
  UWAGA:
  Opłatę skarbową można wnieść:
  - gotówką - w kasie Urzędu Miasta Garwolin (budynek główny, wejście C, I piętro, pok. Nr 41) lub w punkcie kasowym przy Urzędzie Stanu Cywilnego (budynek w podwórku, wejście D, parter, pok. Nr 4).
  - w formie bezgotówkowej - na niżej podane konto Urzędu Miasta w Garwolinie
  Bank Spółdzielczy o/Garwolin Nr rachunku 79 9210 0008 0013 8455 2000 0010
  ze stosownym zapiskiem o celu wniesionej wpłaty

  JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
  Wydział Budownictwa - mający swoją lokalizację w budynku B w podwórku, na I piętrze, wejście E, pokój 29, 30, 36 i 37, tel. (025) 68-43-544 wew. 30, 31, 32, 40.
  Decyzję wraz z 2 egz. zatwierdzonego projektu budowlanego można odebrać w Wydziale, osobiście lub przez osobę uprawnioną na podstawie upoważnienia udzielonego osobie działającej w imieniu inwestora, od wtorku do piątku w godzinach od 8°° do 16°°.

  TERMIN ODPOWIEDZI:
  W przypadku złożenia kompletnego wniosku decyzja zostanie wydana bez zbędnej w okresie od 7 dni do 30 dni.
  W sprawach skomplikowanych termin załatwienia sprawy może przesunąć się do 60 dni.
  O przedłużeniu terminu załatwienia wniosku oraz o przyczynach takiej sytuacji inwestor zostanie powiadomiony pisemnie drogą pocztową.
  O załatwieniu sprawy można dowiedzieć się telefonicznie lub drogą elektroniczną. W przypadku podania adresu e-mail lub numeru telefonu pracownik Wydziału prowadzący sprawę może na życzenie inwestora powiadomić go o załatwieniu sprawy.

  TRYB ODWOŁAWCZY:
  Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Starosty Powiatu Garwolińskiego, w terminie do 14 dni od dnia jej doręczenia.
  Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji. Powyższe zastrzeżenia nie dotyczą decyzji, którym został nadany rygor natychmiastowej wykonalności lub które podlegają natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy.
  Odwołanie składa się na kancelarii tut. Urzędu (budynek główny, wejście B, pok. 3) lub można wysłać pocztą.
  Termin do wniesienia odwołania będzie zachowany także wtedy, gdy przed jego upływem pismo zawierające odwołanie zostanie nadane w polskim urzędzie pocztowym.

  UWAGI:
  1. Rozbiórka obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków wymaga, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę, uzyskania zezwolenia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków.
  2. Projekt rozbiórki obiektu musi być wykonany przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane.
  3. Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego może być wydane po uprzednim: przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (dotyczy inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko) wymaganego przepisami o ochronie środowiska i uzyskaniu przez inwestora wymaganych przepisami szczególnymi pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów.
  4. Właściwy organ może nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę budynków i budowli – nie wpisanych do rejestru zabytków oraz nie objętych ochroną konserwatorską – o wysokości poniżej 8,0 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest mniejsza niż połowa wysokości oraz ich rozbiórka:
  a) może wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych, warunków sanitarnych oraz stanu środowiska,
  lub
  b) wymaga zachowania warunków, od których spełnienia może być uzależnione prowadzenie robót związanych z rozbiórką.

Zrealizuj usługę przez Internet:

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie:

visitstats.counter 1439246