]]>
close

Szukaj w:

Starostwo Powiatowe w Garwolinie

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Starostwo Powiatowe w Garwolinie

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę

Ogólny opis

Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę

Opis skrócony

 1. Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, roboty budowlane obejmujące w szczególności budowę, można rozpocząć dopiero po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę.

 2. Obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę obecnie nie dotyczy między innymi:

  • obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej,

  • wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;

  • wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, garaży, wiat lub przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;

  • wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki;

  • wiat o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowanych na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki;

  • wolno stojących altan o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;

  • przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę;

  • zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3;

  • altan działkowych i obiektów gospodarczych, o których mowa w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych;

  • miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie;

  • tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu; przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m2;

 3. Stronami w postępowaniu w sprawie wydania ww. decyzji są inwestor a także właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania zamierzonego obiektu budowlanego.

  Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

  2. Do wniosku należy dołączyć: Projekt budowlany w czterech egzemplarzach wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane,

  3. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

  4. Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana.

  5. Specjalistyczną opinię, o której mowa w art. 33 ust. 3 ustawy – Prawo budowlane.

  6. Postanowienie o uzgodnieniu z właściwym organem administracji architektoniczno-budowlanej projektowanych rozwiązań w zakresie, o którym mowa w art. 33 ust. 2 pkt 4 ustawy – Prawo budowlane, jeżeli jest to wymagane.

  7. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

  8. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.

  Odbiorca usługi

  Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja

  Termin załatwienia sprawy

  Sprawa jest załatwiana w drodze decyzji administracyjnej, która powinna być wydana nie później niż w terminie do 65 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku (do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu).

  Informacja

  PODSTAWA PRAWNA:

  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami) - art. 28, 33, 34 i art. 36. 
  Zakres prowadzonych spraw nie obejmuje takich, dla których zgodnie z art. 82 ust. 3 Prawa budowlanego Wojewoda jest organem administracji architektoniczno – budowlanej pierwszej instancji. 

  WYMAGANE DOKUMENTY: 
  1. Wniosek o pozwolenie na budowę (PB-1).

  2. Załączniki obowiązkowe:

  • Cztery egzemplarze projektu budowlanego podpisane przez osobę sporządzającą projekt i posiadającą stosowne uprawnienia budowlane.
  • Zaświadczenie projektanta (projektantów) o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego aktualne na dzień opracowania projektu budowlanego.
  • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-3).
  • Pełnomocnictwo (jeżeli ustanowiono pełnomocnika).

  oraz jeżeli przepisy tego wymagają - w przypadku budynku mieszkalnego

  • Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

  • Postanowienie o uzgodnieniu projektowanych rozwiązań w odpowiednim zakresie z właściwym organem administracji architektoniczno-budowlanej,

  • Pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków,

  • Zgoda wojewody na budowę obiektu budowlanego, tymczasowego obiektu budowlanego i urządzenia budowlanego na obszarze Pomnika Zagłady lub jego strefy ochronnej,

  • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej dotyczącej pozwolenia na budowę, .

  • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa,

  • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach,

  • Decyzja o zezwoleniu właściwego zarządcy drogi o lokalizacji w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

  • Decyzja zezwalająca na wyłączenie z produkcji gruntów rolnych lub gruntów leśnych przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne,

  • Zgoda na przebudowę lub remont istniejących w pasie drogowym obiektów budowlanych i urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową lub obsługą ruchu oraz uzgodnienie projektu budowlanego w tym zakresie,

  • Zgoda na usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze w odległości mniejszej niż określona w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych,

  oraz jeżeli przepisy tego wymagają - w przypadku obiektu innego niż budynek mieszkalny

  • Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  • Pozwolenie, o którym mowa w art. 23 i art. 23a ustawy z dnia 21 marca 1991r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej,
  • Postanowienie o uzgodnieniu projektowanych rozwiązań w odpowiednim zakresie z właściwym organem administracji architektoniczno-budowlanej,
  • Wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego i uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych,
  • Pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków,
  • Zgoda na budowę gazociągu o zasięgu krajowym lub którego budowa wynika z umów międzynarodowych,
  • Zgoda wojewody na budowę obiektu budowlanego, tymczasowego obiektu budowlanego i urządzenia budowlanego na obszarze Pomnika Zagłady lub jego strefy ochronnej,
  • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej dotyczącej pozwolenia na budowę,
  • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa,
  • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • Dokumenty, o których mowa w art. 127 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, jeżeli przedmiotem wniosku jest składowisko odpadów,
  • Decyzja o zezwoleniu właściwego zarządcy drogi o lokalizacji w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
  • Decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym,
  • Decyzja zezwalająca na wyłączenie z produkcji gruntów rolnych lub gruntów leśnych przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne,
  • Decyzja o udzieleniu zgody Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przypadku budowy gazociągu bezpośredniego lub linii bezpośredniej,
  • Zezwolenie na budowę obiektu jądrowego,
  • Decyzja regionalnego dyrektora ochrony środowiska ustalająca warunki prowadzenia robót,
  • Zezwolenie na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu,
  • Zgoda na przebudowę lub remont istniejących w pasie drogowym obiektów budowlanych i urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową lub obsługą ruchu oraz uzgodnienie projektu budowlanego w tym zakresie,
  • Zgoda na umieszczenie nadziemnych urządzeń liniowych, w szczególności linii energetycznej, telekomunikacyjnej, rurociągu, taśmociągu, wzdłuż pasów drogowych, poza terenem zabudowy, w odległości mniejszej niż 5 m od granicy pasa lub w sposób określony w przepisie art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych,
  • Zgoda na usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze w odległości mniejszej niż określona w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych,


  UWAGA:  Przynajmniej w jednym egzemolarzu powinny znajdować się oryginały dokumentów.

   

  WYSOKOŚĆ OPŁAT: 
  1. Dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika – 17 zł 
  2. Pozwolenie na budowę obiektu budowlanego oraz urządzeń związanych z obiektem budowlanym:

  • budynku przeznaczonego na wykonanie w nim działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna - za każdy m2 powierzchni użytkowej - 1 zł
   (nie więcej niż - 539 zł)
  • budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym - 14 zł
  • innego budynku - 48 zł
  • studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków - 20 zł
  • budowli związanych z produkcją rolną - 112 zł
  • sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi - 2 143 zł
  • sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych o długości do 1 km - 105 zł
  • innych budowli - 155 zł
  • urządzeń związanych z obiektem budowlanym - 91 zł

  W razie wydawania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku. 
  W przypadku wydania pozwolenia na budowę obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany, opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie. 
  Pozwolenie na przebudowę lub remont obiektu budowlanego wynosi 50% stawek określonych powyżej
  Opłacie skarbowej nie podlega: 
  - Dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego, 
  Zwolnione z opłaty skarbowej są np: 
  - Jednostki budżetowe, 
  - Jednostki samorządu terytorialnego 
  - Organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
  - Osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa, 
  UWAGA: 
  Opłatę skarbową można wnieść: 
  gotówką - w kasie Urzędu Miasta Garwolin (budynek główny, wejście C, I piętro, pok. Nr 41) lub w punkcie kasowym przy Urzędzie Stanu Cywilnego (budynek w podwórku, wejście D, parter, pok. Nr 4). 
  w formie bezgotówkowej - na niżej podane konto Urzędu Miasta w Garwolinie 
  Bank Spółdzielczy o/Garwolin nr rachunku 79 9210 0008 0013 8455 2000 0010

  ze stosownym dopiskiem o celu wniesionej opłaty

  JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 
  Wydział Budownictwa – mający swoją lokalizację w budynku B w podwórku, na I piętrze, wejście E, pokój 29, 30, 36 i 37, tel. (025) 68-43-544 wew. 30, 31, 32, 40. 
  Decyzję wraz z 2 egz. zatwierdzonego projektu budowlanego można odebrać, w Wydziale osobiście lub przez osobę uprawnioną na podstawie upoważnienia udzielonego osobie działającej w imieniu inwestora, od wtorku do piątku w godzinach od 8°° do 16°°.

  TERMIN ODPOWIEDZI: 
  W przypadku złożenia kompletnego wniosku decyzja zostanie wydana bez zbędnej zwłoki w okresie od 7 dni do 30 dni. 
  W sprawach skomplikowanych termin załatwienia sprawy może przesunąć się do 60 dni. 
  O przedłużeniu terminu załatwienia wniosku oraz o przyczynach takiej sytuacji inwestor zostanie powiadomiony pisemnie drogą pocztową. 
  O załatwieniu sprawy można dowiedzieć się telefonicznie lub drogą elektroniczną. W przypadku podania adresu e-mail lub numeru telefonu pracownik Wydziału prowadzący sprawę może na życzenie inwestora powiadomić go o załatwieniu sprawy. 

  TRYB ODWOŁAWCZY: 
  Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Starosty Powiatu Garwolińskiego, w terminie do 14 dni od dnia jej doręczenia. 
  Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwołania w terminie, wstrzymuje wykonanie decyzji. Powyższe zastrzeżenia nie dotyczą decyzji którym został nadany rygor natychmiastowej wykonalności lub które podlegają natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy. 
  Odwołanie składa się na kancelarii tut. Urzędu (budynek główny, wejście B, pok. 6) lub można wysłać je pocztą. 
  Termin do wniesienia odwołania będzie zachowany także wtedy, gdy przed jego upływem pismo zawierające odwołanie zostanie nadane w polskim urzędzie pocztowym. 

  UWAGI: 
  1. Projekt budowlany musi być wykonany przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane oraz wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (do projektu powinna być dołączona kopia uprawnień projektanta i kopia aktualnego zaświadczenia o jego przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego). 
  2. Projektant do sporządzonego projektu powinien dołączyć oświadczenie w trybie art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego oraz informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu (jest ona uwzględniana w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowywanym później przez kierownika budowy). 
  3. Projekt budowlany powinien spełniać wymagania określone w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) oraz planu zagospodarowania przestrzennego gminy (jeżeli jest uchwalony). 
  4. Projekt budowlany powinien zawierać: 

  1. projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie, obejmujący: określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej  i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich,
  2. projekt architektoniczno-budowlany, określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczne, a także materiałowe, ukazujące zasady nawiązania do otoczenia, a w stosunku do obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego - również opis dostępności dla osób niepełnosprawnych,
  3. stosownie do potrzeb – w przypadku drogi krajowej lub wojewódzkiej, oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą publiczną, zgodnie z przepisami o drogach publicznych,
  4. w zależności od potrzeb, wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych.
  5. Informacje o obszarze oddziaływania obiektu,


  5. Projekt budowlany musi spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 roku poz. 462 z późniejszymi zmianami). 
  6. Przez prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane należy rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
  7. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dołączona do wniosku o pozwolenie na budowę musi być wydana na rzecz podmiotu występującego z takim wnioskiem.

  8. Projekt zagospodarowania działki nie jest wymagany do przebudowy lub montażu obiektu budowlanego, jeżeli (zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) nie jest wymagane ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. 
  9. Projekt architektoniczno – budowlany nie jest wymagany do budowy lub przebudowy urządzeń budowlanych, bądź podziemnych sieci uzbrojenia terenu, jeżeli całość problematyki może być przedstawiona w projekcie zagospodarowania działki lub terenu.

  10. Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 2 lat (decyzje wydane po 23.08.2008r. – 3 lat) od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 2 lata (decyzje wydane po 23.08.2008r – 3 lata).

  11. Rozpoczęcie albo wznowienie budowy w w.w przypadku może nastąpić po wydaniu nowej decyzji o pozwoleniu na budowę.

  12. Prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków (lub objętego ochroną konserwatorską na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego) wymaga, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, uzyskania zezwolenia (lub opinii) Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

  Dodatkowe informacje

  Opłata

  Opłaty skarbowe w kwocie:
  • 47 zł za zatwierdzenie projektu budowlanego
  oraz opłatę za pozwolenie na budowę nowego obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych wynosząca w zależności od rodzaju inwestycji:
  • 1 zł za każdy m2 powierzchni użytkowej, lecz nie więcej niż 539 zł w przypadku budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna.

  • 14 zł za budynek służący celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym.

  • 48 zł za inny budynek,

  • 20 zł za studnię oraz urządzenie do usuwania nieczystości stałych i ścieków.

  • 112 zł za budowle związaną z produkcją rolną.

  • 2143 zł za sieci wodociągowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieplne oraz drogi z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi.

  • 105 zł za sieci wodociągowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe – o długości do 1 km.

  • 155 zł za inna budowlę.

  • 91 zł za urządzenie budowlane z obiektem budowlanym.

  • Opłacie skarbowej nie podlegają wnioski w sprawie budownictwa mieszkaniowego. W przypadku, gdy lokal lub budynek pełni również inne funkcje, w tym funkcję mieszaną (mieszkaniową i inną), istnieje obowiązek wniesienia opłaty skarbowej. W takim przypadku przy obliczaniu opłat nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej. Jeśli budowa obejmuje więcej niż jeden obiekt opłata pobierana jest odrębnie od każdego obiektu.

  • Opłata skarbowa w kwocie 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

  Tryb odwoławczy

  Odwołanie wnosi się do Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który ją wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

  Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

  Informacje dodatkowe

  Pozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie temu, kto złożył wniosek w tej sprawie w okresie ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz złożył oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

  Pozwolenie na budowę dotyczy całego zamierzenia budowlanego. Jeżeli zamierzenie budowlane obejmuje więcej niż jeden obiekt, pozwolenie na budowę może, na wniosek inwestora, dotyczyć wybranych obiektów lub zespołu obiektów, mogących samodzielnie funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem.

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186)
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000)
  4. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.)
  5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz. U. z 2016 r., poz. 1493)

  Ochrona danych osobowych

  1. KLAUZULA INFORMACYJNA

   Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, informujemy, że:

   1. Administratorem Państwa danych jest Starosta Powiatu Garwolińskiego z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Garwolinie, ul. Mazowiecka 26, 08 – 400 Garwolin, tel./ fax (0 – 25) 684 30 10.

   2. Starosta Powiatu Garwolińskiego wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo kontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz realizacji swoich praw:

   • przez elektroniczną skrzynkę podawczą: /s1000fofnu
   • telefonicznie: (0 – 25) 684 25 21
   • e – mail: starostwo@garwolin-starostwo.pl
   • w siedzibie Administratora w pokoju nr 218
   • listownie: Starostwo Powiatowe w Garwolinie, ul. Mazowiecka 26, 08 – 400 Garwolin.
   1. Państwa dane będą przetwarzane na podstawie:
   • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane; ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego, ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.
   • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgody (dot. numeru telefonu oraz adresu e – mail).

   4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO mogą Państwo w każdej chwili wycofać zgodę.

   5. Podanie danych osobowych w zakresie realizacji zadań ustawowych jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie dobrowolne.

   6. Państwa dane będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa.

   1. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym organom administracji publicznej na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

    

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (numer telefonu, e – mail) przez Starostę Powiatu Garwolińskiego/ Starostwo Powiatowe w Garwolinie, ul. Mazowiecka 26, 08 – 400 Garwolin w celu ułatwienia kontaktu. Oświadczam, że zostałam/ zostałem zapoznana/ zapoznany z treścią  klauzuli informacyjnej dot. przetwarzania moich danych osobowych.

   W przypadku realizacji zadań ustawowych podanie danych jest obowiązkowe.

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Architektura i planowanie przestrzenne - Budownictwo
  2. Usługi dla przedsiębiorców - Architektura i planowanie przestrzenne - Budownictwo
  3. Usługi dla instytucji, urzędów - Architektura i planowanie przestrzenne - Budownictwo

  Kategorie życiowe

  1. Inwestycja
  2. Budowa
  3. Nieruchomość
  4. Dom
  5. Rodzina
  6. Działalność gospodarcza

  Słowa kluczowe

  zgoda, budowa, budynek, obiekt budowlany

  Miejsce składania dokumentów

  STAROSTWO POWIATOWE W GARWOLINIE 
  Wydział Budownictwa
  ul. Mazowiecka 26 08 – 400 Garwolin, pokój Nr 128, 129, 130, 131  
  tel. (025) 684 26 00 
  e-mail: wydz.budownictwa@garwolin-starostwo.pl

  Uwagi

  brak

  Zrealizuj usługę przez Internet

  Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie

  Liczba wyświetleń: 1707891