]]>
close

Szukaj w:

Starostwo Powiatowe w Garwolinie

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Starostwo Powiatowe w Garwolinie

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Wydanie decyzji zmieniającej decyzję o pozwoleniu na budowę

Ogólny opis

Wydanie decyzji zmieniającej decyzję o pozwoleniu na budowę

Opis skrócony

 1. Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę wydanej przez organ administracji architektoniczno-budowlanej.

 2. Istotne odstąpienie od projektu budowlanego złożonego wraz ze zgłoszeniem budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy - Prawo budowlane, wobec którego organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu, jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczącej całego zamierzenia budowlanego.

 3. Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę może nastąpić tylko w przypadku kiedy decyzja pozwolenia na budowę jest ważna.

 4. Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę.

 2. Do wniosku należy dołączyć: Zamieniony projekt budowlany w czterech egzemplarzach wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane. Projekt powinien zawierać informację dotyczącą dopuszczalnych odstąpień od projektu budowlanego (art. 36a ustawy - Prawo budowlane) oraz informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (z art. 20 ust 1 pkt 1b tej ustawy).

 3. Oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

 4. Ważną i ostateczną decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydana dla inwestora, jeśli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym. Decyzja ta nie jest wymagana w sytuacji obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze objętym zamierzeniem budowlanym.

 5. Pozwolenie, o którym mowa w art. 23 i art. 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502 z późn. zm.), jeżeli jest ono wymagane.

 6. Postanowienie o uzgodnieniu, z właściwym organem administracji architektoniczno-budowlanej, projektowanych rozwiązań w zakresie, o którym mowa w art. 33 ust. 2 pkt 4 ustawy - Prawo budowlane.

 7. Specjalistyczną opinia wydana przez osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną wskazana przez właściwego ministra - w przypadku obiektów, których wykonanie lub użytkowanie może stwarzać poważne zagrożenie dla użytkowników, takich jak: obiekty energetyki jądrowej, rafinerie, zakłady chemiczne, zapory wodne lub, których projekty budowlane zawierają nowe, niesprawdzone w krajowej praktyce, rozwiązania techniczne, nieznajdujące podstaw w przepisach.

 8. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

 9. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Odbiorca usługi

Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja

Termin załatwienia sprawy

Sprawa załatwiana jest w drodze decyzji administracyjnej, która powinna zostać wydana nie później niż w terminie do 65 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku (do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu).

Informacja

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami) - art. 28, 33, 34 i art. 36a ust. 1
Zakres prowadzonych spraw nie obejmuje takich, dla których zgodnie z art. 82 ust. 3 Prawa budowlanego Wojewoda jest organem administracji architektoniczno – budowlanej pierwszej instancji. 

WYMAGANE DOKUMENTY: 
1. Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę (PB-1) (ten sam co o pozwolenie na budowę z zaznaczeniem "Złożenie wniosku o zmianę pozwolenia na budowę"), 
2. Załączniki:
  a) kserokopia ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę,
  b) zamienny projekt budowlany w 4 egzemplarzach, wraz z uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami, wymaganymi przepisami szczególnymi (w zależności od zakresu wprowadzonych zmian) oraz zaświadczeniem, o którym mowa    w art. 12 ust. 7 Prawa budowlanego. Projekt budowlany ma zawierać:
  - projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie, obejmujący: określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich;
  - projekt architektoniczno-budowlany, określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczne, a także materiałowe, ukazujące zasady nawiązania do otoczenia, a w stosunku do obiektów budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 - również opis dostępności dla osób niepełnosprawnych;
  - stosownie do potrzeb - w przypadku drogi krajowej lub wojewódzkiej, oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą, zgodnie z przepisami o drogach publicznych;
  - w zależności od potrzeb, wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych;
  - informację o obszarze oddziaływania obiektu.
c) oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchonością na cele budowlane (PB-3),

d) decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

e) oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej,

f) upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora,

g) w przypadku decyzji od wydania których upłynęło ponad 2 lata, dziennik budowy do wglądu,

   3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej gotówką w kasie organu podatkowego (Burmistrza Miasta Gatwolina) albo przelew na rachunek bankowy tego organu.


UWAGA: Przynajmniej w jednym egzemplarzu powinny znajdować się oryginały dokumentów

WYSOKOŚĆ OPŁAT: 
1. Dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika – 17 zł 
2. Za zatwierdzenie projektu budowlanego – 47 zł 
Opłacie skarbowej nie podlega: 
- Dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego, 
Zwolnione z opłaty skarbowej są np: 
- Jednostki budżetowe, 
- Jednostki samorządu terytorialnego 
- Organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
- Osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa, 
UWAGA: 
Opłatę skarbową można wnieść: 
gotówką - w kasie Urzędu Miasta Garwolin (budynek główny, wejście C, I piętro, pok. Nr 41) lub w punkcie kasowym przy Urzędzie Stanu Cywilnego (budynek w podwórku, wejście D, parter, pok. Nr 4). 
w formie bezgotówkowej - na niżej podane konto Urzędu Miasta w Garwolinie 
Bank Spółdzieczy o/Garwolin Nr rachunku 79 9210 0008 0013 8455 2000 0010 
ze stosownym zapiskiem o celu wniesionej wpłaty 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 
Wydział Budownictwa - mający swoją lokalizację w budynku B w podwórku, na I piętrze, wejście E, pokój 29, 30, 36 i 37, tel. (025) 68-43-544 wew. 30, 31, 32, 40. 
Decyzję wraz z 2 egz. zatwierdzonego projektu budowlanego można odebrać w Wydziale, osobiście lub przez osobę uprawnioną na podstawie upoważnienia udzielonego osobie działającej w imieniu inwestora, od wtorku do piątku w godzinach od 8°° do 16°°. 

TERMIN ODPOWIEDZI: 
W przypadku złożenia kompletnego wniosku decyzja zostanie wydana bez zbędnej w okresie od 7 dni do 30 dni. 
W sprawach skomplikowanych termin załatwienia sprawy może przesunąć się do 60 dni. 
O przedłużeniu terminu załatwienia wniosku oraz o przyczynach takiej sytuacji inwestor zostanie powiadomiony pisemnie drogą pocztową. 
O załatwieniu sprawy można dowiedzieć się telefonicznie lub drogą elektroniczną. W przypadku podania adresu e-mail lub numeru telefonu pracownik Wydziału prowadzący sprawę może na życzenie inwestora powiadomić go o załatwieniu sprawy. 

TRYB ODWOŁAWCZY: 
Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Starosty Powiatu Garwolińskiego, w terminie do 14 dni od dnia jej doręczenia. 
Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji. Powyższe zastrzeżenia nie dotyczą decyzji, którym został nadany rygor natychmiastowej wykonalności lub które podlegają natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy. 
Odwołanie składa się na kancelarii tut. Urzędu (budynek główny, wejście B, pok. 3) lub można wysłać pocztą. 
Termin do wniesienia odwołania będzie zachowany także wtedy, gdy przed jego upływem pismo zawierające odwołanie zostanie nadane w polskim urzędzie pocztowym. 

UWAGI: 
1. Zmiany pozwolenia na budowę i zatwierdzenia projektu zamiennego wymaga istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu lub innych warunków pozwolenia na budowę, o ile dotyczy: 
a) zakresu objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu, 
b) charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości, liczby kondygnacji, 
c) zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne, 
d) zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, 
e) ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

f) oraz nie wymaga uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, wymaganych przepisami szczególnymi. 
2. Projekt budowlany musi być wykonany przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane i wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. 
3. Projekt budowlany powinien spełniać wymagania określone w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) oraz wymagania planu zagospodarowania przestrzennego danej gminy. 
4. Projekt budowlany powinien zawierać:

 1. projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie, obejmujący: określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich;
 2. projekt architektoniczno-budowlany, określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczne, a także materiałowe, ukazujące zasady nawiązania do otoczenia, a w stosunku do obiektów budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 - również opis dostępności dla osób niepełnosprawnych;
 3. stosownie do potrzeb - w przypadku drogi krajowej lub wojewódzkiej, oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą, zgodnie z przepisami o drogach publicznych;
 4. w zależności od potrzeb, wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych;
 5. informację o obszarze oddziaływania obiektu.

5. Projekt budowlany musi spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Budownictwa, Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 roku poz. 462 z późniejszymi zmianami). 

Dodatkowe informacje

Opłata

 • Opłata skarbowa jest naliczana w wysokości zależnej od rodzaju zamierzenia budowlanego, w zakresie zwiększającym powierzchnię w stosunku do powierzchni pierwotnej:
  • 1 zł za każdy m2 powierzchni użytkowej (nie więcej niż 539 zł);
  • 14 zł w przypadku budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym;
  • 48 zł w przypadku innego obiektu;
  • 20 zł studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków;
  • 112 zł w przypadku budowli związanych z produkcją rolną;
  • 2143 zł w przypadku sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi;
  • 105 zł w przypadku sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych do 1 kilometra;
  • 155 zł w przypadku innych budowli;
  • 91 zł w przypadku urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym.
 • Na przebudowę lub remont obiektu budowlanego oraz na wznowienie robót budowlanych 50% stawek określonych.
 • Opłata skarbowa w kwocie 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który je wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

Skargi i wnioski

Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Informacje dodatkowe

Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę stanowi odstąpienie w zakresie: projektu zagospodarowania działki lub terenu, z wyjątkiem urządzeń budowlanych oraz obiektów małej architektury; charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji obiektu budowlanego, chyba że ustawa stanowi inaczej; zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu budowlanego przez osoby niepełnosprawne, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze; zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części; ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, innych aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; wymagającym uzyskania lub zmiany uzgodnień lub pozwoleń, które są wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000)
 4. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.)
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz. U. z 2016 r., poz. 1493)

Ochrona danych osobowych

 1. KLAUZULA INFORMACYJNA

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych jest Starosta Powiatu Garwolińskiego z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Garwolinie, ul. Mazowiecka 26, 08 – 400 Garwolin, tel./ fax (0 – 25) 684 30 10.

  2. Starosta Powiatu Garwolińskiego wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo kontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz realizacji swoich praw:

  • przez elektroniczną skrzynkę podawczą: /s1000fofnu
  • telefonicznie: (0 – 25) 684 25 21
  • e – mail: starostwo@garwolin-starostwo.pl
  • w siedzibie Administratora w pokoju nr 218
  • listownie: Starostwo Powiatowe w Garwolinie, ul. Mazowiecka 26, 08 – 400 Garwolin.
  1. Państwa dane będą przetwarzane na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane; ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego, ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.
  • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgody (dot. numeru telefonu oraz adresu e – mail).

  4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO mogą Państwo w każdej chwili wycofać zgodę.

  5. Podanie danych osobowych w zakresie realizacji zadań ustawowych jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie dobrowolne.

  6. Państwa dane będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa.

  1. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym organom administracji publicznej na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

   

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (numer telefonu, e – mail) przez Starostę Powiatu Garwolińskiego/ Starostwo Powiatowe w Garwolinie, ul. Mazowiecka 26, 08 – 400 Garwolin w celu ułatwienia kontaktu. Oświadczam, że zostałam/ zostałem zapoznana/ zapoznany z treścią  klauzuli informacyjnej dot. przetwarzania moich danych osobowych.

  W przypadku realizacji zadań ustawowych podanie danych jest obowiązkowe

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Architektura i planowanie przestrzenne - Budownictwo
 2. Usługi dla przedsiębiorców - Architektura i planowanie przestrzenne - Budownictwo
 3. Usługi dla instytucji, urzędów - Architektura i planowanie przestrzenne - Budownictwo

Kategorie życiowe

 1. Inwestycja
 2. Nieruchomość
 3. Budowa
 4. Dom
 5. Działalność gospodarcza
 6. Rodzina

Słowa kluczowe

budowa, budynek, obiekt budowlany, zgoda

Miejsce składania dokumentów

STAROSTWO POWIATOWE W GARWOLINIE 
Wydział Budownictwa
ul. Mazowiecka 26 08 – 400 Garwolin, pokój Nr 128, 129, 130, 131  
tel. (025) 684 26 00 
e-mail: wydz.budownictwa@garwolin-starostwo.pl

Uwagi

brak

Zrealizuj usługę przez Internet

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie

Liczba wyświetleń: 2172463