]]>
close

Szukaj w:

Starostwo Powiatowe w Garwolinie

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Starostwo Powiatowe w Garwolinie

ul. Mazowiecka 26
08-400 Garwolin

telefon: +48 25 684 30 10
fax: +48 25 684 30 10

http://www.garwolin-starostwo.pl

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Zgłoszenie zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

 • Ogólny opis
  Zgłoszenie zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
 • Opis skrócony
  Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części polega w szczególności na podjęciu, bądź zaniechaniu w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń.
 • Wymagane dokumenty
  1. Wypełniony formularz zgłoszenia.
  2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
  3. Opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych, istniejących i budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania.
  4. Zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi.
  5. Zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  6. Ekspertyza techniczna, wykonana przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane (bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności).
  7. W zależności od potrzeb - pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami.
  8. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
  9. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.
 • Odbiorca usługi
  Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja
 • Termin załatwienia sprawy:
  Zgłoszenia należy dokonać przed dokonaniem zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
  Zmiana sposobu użytkowania może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni, od dnia doręczenia zgłoszenia, organ, nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po upływie 2 lat od doręczenia zgłoszenia.
 • Informacja:

  PODSTAWA PRAWNA:

  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami) - art. 71. 
  Zakres prowadzonych spraw nie obejmuje takich, dla których zgodnie z art. 82 ust. 3 Prawa budowlanego Wojewoda jest organem administracji architektoniczno – budowlanej pierwszej instancji. 

  WYMAGANE DOKUMENTY: 
  1. Zgłoszenie dotyczące zamiaru przystąpienia do zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części. 
  2. Załączniki: 
       projekt budowlany w 2 egz. zawierający :
  • opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania,
  • zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego, oraz jego konstrukcję wraz z danymi techniczno – użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby również danymi technologicznymi,
  • rysunki niezbędne do określenia charakterystyki techniczno-użytkowej, adaptacji obiektu lub jego części,
  • ekspertyzę techniczną odnośnie zdatności istniejącego obiektu do przystosowania dla nowego sposobu użytkowania,
  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-3),
  • zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • decyzję o warunkach zabudowy warunkach zagospodarowania terenu (w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego),
  • dowody uzyskania wymaganych przepisami odrębnymi pozwoleń, uzgodnień lub opinii,
  • kopię uprawnień projektanta wraz z zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,
  • oświadczenie projektanta o sporządzeniu dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiechy technicznej.

  3. Dowód wniesienia opłaty skarbowej gotówką w kasie organu podatkowego (Burmistrz Miasta Garwolina) albo gotówką na rachunek bankowy tego organu 
  UWAGA: Przynajmniej w jednym egzemplarzu powinny znajdować się oryginały dokumentów. 

  WYSOKOŚĆ OPŁAT: 
  1. Zgłoszenie nie podlega opłacie skarbowej. 
  2. Dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika – 17 zł 
  UWAGA: 
  Opłatę skarbową można wnieść: 
  gotówką - w kasie Urzędu Miasta Garwolin (budynek główny, wejście C, I piętro, pok. Nr 41) lub w punkcie kasowym przy Urzędzie Stanu Cywilnego (budynek w podwórku, wejście D, parter, pok. Nr 4). 
  w formie bezgotówkowej - na niżej podane konto Urzędu Miasta w Garwolinie 
  Bank Spółdzielczy o/Garwolin Nr rachunku 79 9210 0008 0013 8455 2000 0010 
  ze stosownym zapiskiem o celu wniesionej wpłaty 

  JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 
  Wydział Budownictwa - mający swoją lokalizację w budynku B w podwórku, na I piętrze, wejście E, pokój 29, 30, 36 i 37, tel. (025) 68-43-544 wew. 30, 31, 32, 40. 
  Kopię złożonego zgłoszenia lub ewentualne potwierdzenie o braku sprzeciwu można odebrać w Wydziale, osobiście lub przez osobę uprawnioną na podstawie upoważnienia udzielonego osobie działającej w imieniu inwestora, od wtorku do piątku w godzinach od 8°° do 16°°. 

  TERMIN ODPOWIEDZI: 
  Do 30 dni. Brak odpowiedzi w w.w terminie, oznacza tzw. milczącą zgodę na wykonanie określonych w zgłoszeniu robót budowlanych. 
  Na wniosek zainteresowanego możliwe jest pisemne potwierdzenie braku sprzeciwu, co do realizacji robót wymienionych w zgłoszeniu. 

  TRYB ODWOŁAWCZY: 
  Dotyczy wyłącznie decyzji o sprzeciwie, co do wykonania robót budowlanych związanych ze zmianą sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. 
  Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Starosty Powiatu Garwolińskiego, w terminie do 14 dni od dnia jej doręczenia. 
  Odwołanie składa się na kancelarii tut. Urzędu (budynek główny, wejście B, pok. 3) lub można wysłać pocztą. 
  Termin do wniesienia odwołania będzie zachowany także wtedy, gdy przed jego upływem pismo zawierające odwołanie zostanie nadane w polskim urzędzie pocztowym. 

  UWAGI: 
  1. Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności podjęcie albo zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska, bądź wielkość lub układ obciążeń. 
  2. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie brakujących dokumentów, a w przypadku ich nie uzupełnienia wnosi sprzeciw co do zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. 
  3. Zgłoszenia należy dokonać przed dokonaniem zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Zmiana sposobu użytkowania może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni, od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ, nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po upływie 2 lat od doręczenia zgłoszenia. 
  4. Właściwy organ wnosi sprzeciw, jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części: 
  a) wymaga wykonania robót budowlanych, objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę, 
  b) narusza ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenu (w przypadku braku planu), 
  c) może spowodować niedopuszczalne: 
  - zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia, 
  - pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków, 
  - pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych, 
  - wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich. 
  5. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może zażądać przedstawienia dodatkowych danych o obiekcie budowlanym lub zamierzonym sposobie jego wykorzystaniu, jeżeli jest to niezbędne do ustalenia zgodności przyjętych rozwiązań z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, oraz przepisami odrębnymi, w tym techniczno- budowlanymi. 
  6. Jeżeli zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części związana jest z koniecznością wykonania robót budowlanych, objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę, pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania może być udzielone w decyzji o pozwoleniu na budowę. 
  7. Dokonanie zgłoszenia po zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części nie wywołuje skutków prawnych. 

 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  • Zgłoszenie zamiaru zmiany sposobu użytkowania budynku lub jego części jest wolne od opłat.
  • 17 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

  Tryb odwoławczy

  Odwołanie wnosi się do Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który je wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

  Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

  Informacje dodatkowe

  Organ przyjmujący zgłoszenie wnosi sprzeciw jeśli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części:
  • wymaga wykonania robót budowlanych, objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;
  • narusza ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach budowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
  • może spowodować niedopuszczalne: zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia, pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków, pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych lub wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich;
  • w przypadku nieuzupełnienie zgłoszenia we wskazanym terminie.

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290)
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.)
  4. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.)
  5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2043)

  Ochrona danych osobowych

  1. Administratorem Państwa danych jest Starosta Powiatu Garwolińskiego.
   Adres: Starostwo Powiatowe w Garwolinie, ul. Mazowiecka 26, 08 – 400 Garwolin.
  2. Starosta Powiatu Garwolińskiego wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo kontaktować się w sprawach ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw za pośrednictwem poczty elektronicznej: starostwo@garwolin-starostwo.pl lub osobiście w siedzibie administratora p. nr 218 (II piętro).
  3. Państwa dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych, rozbiórki, zmiany sposobu użytkowania obiektu budowalnego lub jego części na podstawie art. 6 ust.1 lit. c)Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
  4. Państwa dane mogą być udostępnione innym uprawnionym organom administracji publicznej upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
  5. Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania zadań administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa.
  6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. W przypadku realizacji zadań ustawowych podanie danych jest obowiązkowe.

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Architektura i planowanie przestrzenne - Budownictwo
  2. Usługi dla przedsiębiorców - Architektura i planowanie przestrzenne - Budownictwo
  3. Usługi dla instytucji, urzędów - Architektura i planowanie przestrzenne - Budownictwo

  Kategorie życiowe

  1. Inwestycja
  2. Działalność gospodarcza
  3. Remont
  4. Nieruchomość
  5. Dom
  6. Rodzina

  Słowa kluczowe

  budynek

  Miejsce składania dokumentów

  STAROSTWO POWIATOWE W GARWOLINIE 
  Wydział Budownictwa
  ul. Mazowiecka 26 08 – 400 Garwolin, pokój Nr 128, 129, 130, 131  
  tel. (025) 684 26 00 
  e-mail: wydz.budownictwa@garwolin-starostwo.pl

  Uwagi

  brak

Zrealizuj usługę przez Internet:

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie:

visitstats.counter 897679