]]>
close

Szukaj w:

Starostwo Powiatowe w Garwolinie

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Starostwo Powiatowe w Garwolinie

ul. Staszica 15
08-400 Garwolin

telefon: +48 25 684 30 10
fax: +48 25 684 30 10

http://www.garwolin-starostwo.pl

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Rozpatrzenie wniosku w sprawie odstępstw od warunków technicznych

 • Ogólny opis
  Rozpatrzenie wniosku w sprawie odstępstw od warunków technicznych
 • Opis skrócony
  1. W przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuszcza się odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.
  2. Odstępstwo nie może powodować zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia, a w stosunku do obiektów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane – ograniczenia dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz nie powinno powodować pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych i użytkowych, a także stanu środowiska, po spełnieniu określonych warunków zamiennych.
 • Wymagane dokumenty
  1. Wniosek o wydanie zgody na odstępstwo.
  2. Charakterystyka obiektu oraz w miarę potrzeby projekt zagospodarowania działki lub terenu, a jeżeli odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowisko lub nieruchomości sąsiednie również projekt zagospodarowania tych nieruchomości, z uwzględnieniem istniejącej i projektowanej zabudowy.
  3. Propozycje rozwiązań zamiennych.
  4. Pozytywna opinia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w odniesieniu do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków oraz innych obiektów budowlanych usytuowanych na obszarze objętych ochroną konserwatorską.
  5. W zależności od potrzeb pozytywna opinia innych zainteresowanych organów.
  6. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 • Odbiorca usługi
  Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja
 • Termin załatwienia sprawy:
  Postanowienie w sprawie udzielenia zgody na odstępstwo techniczne powinno być wydane w ciągu miesiąca od udzielenia upoważnienia przez właściwego ministra.
 • Informacja:

  PODSTAWA PRAWNA:

  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz.U. z 2013 roku poz. 1409 z późniejszymi zmianami) - art. 9. 
  Zakres prowadzonych spraw nie obejmuje takich, dla których zgodnie z art. 82 ust. 3 Prawa budowlanego Wojewoda jest organem administracji architektoniczno – budowlanej pierwszej instancji. 

  WYMAGANE DOKUMENTY: 
  1. Wniosek o wyrażenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno budowlanych. 
  2. Załączniki:
  • charakterystyka obiektu oraz (w miarę potrzeby) projekt zagospodarowania działki lub terenu, a jeżeli odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowisko lub nieruchomości sąsiednie – również projekty zagospodarowania tych nieruchomości, z względnieniem istniejącej i projektowanej zabudowy,
  • szczegółowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa,
  • propozycje rozwiązań zamiennych,
  • pozytywna opinia wojewódzkiego konserwatora zabytków w odniesieniu do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków oraz innych obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską,
  • w zależności od potrzeb - pozytywna opinia innych zainteresowanych organów.

   

  UWAGA: Przynajmniej w jednym egzemplarzu powinny znajdować się oryginały dokumentów. 

  WYSOKOŚĆ OPŁAT: 
  Nie podlega opłacie skarbowej. 

  JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 
  Wydział Budownictwa – mający swoją lokalizację w budynku B w podwórku, na I piętrze, wejście E, pokój 29, 30, 36 i 37, tel. (025) 68-43-544 wew. 30, 31, 32, 40. 
  Decyzja zostanie doręczona wnioskodawcy na wskazany przez niego adres. Decyzję można również odebrać w Wydziale, osobiście lub przez osobę uprawnioną na podstawie upoważnienia udzielonego osobie działającej w imieniu inwestora od wtorku do piątku w godzinach od 8°° do 16°°.

  TERMIN ODPOWIEDZI: 
  W przypadku złożenia kompletnego wniosku postanowienie zostanie wydane bez zbędnej zwłoki 
  w okresie do 30 dni od chwili uzyskania stosownego upoważnienia od ministra, który ustanowił dane przepisy techniczno-budowlane. 
  W sprawach skomplikowanych termin załatwienia sprawy może przesunąć się do 60 dni. 
  O przedłużeniu terminu załatwienia wniosku oraz z przyczynach takiej sytuacji inwestor zostanie powiadomiony pisemnie drogą pocztową. 
  O załatwieniu sprawy można dowiedzieć się telefonicznie lub drogą elektroniczną. W przypadku podania adresu e-mail lub numeru telefonu pracownik Wydziału prowadzący sprawę może na życzenie inwestora powiadomić go o załatwieniu sprawy. 

  TRYB ODWOŁAWCZY: 
  Na postanowienie niniejsze nie służy zażalenie. Można je zaskarżyć tylko łącznie z decyzją kończącą postępowanie tj. łącznie z decyzją o pozwoleniu na budowę. 

  UWAGI: 
  1. Zgodę na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych można uzyskać tylko w przypadkach szczególnie uzasadnionych. 
  2. Odstępstwo nie może powodować zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia, a w stosunku do obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego – ograniczenia dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz nie powinno powodować pogorszenia warunków zdrowotno – sanitarnych i użytkowych, a także stanu środowiska, po spełnieniu określonych warunków zamiennych. 
  3. Właściwy organ, po uzyskaniu upoważnienia ministra, który ustanowił przepisy techniczno - budowlane, udziela bądź odmawia zgody na odstępstwo w drodze postanowienia, na które stronie nie służy zażalenie. 
  4. Wniosek do ministra o wydanie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych, właściwy organ składa przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub przyjęciem zgłoszenia. 
  5. Właściwy minister może uzależnić upoważnienie do wyrażenia zgody na odstępstwo od spełnienia dodatkowych warunków uzasadnionych szczególnym charakterem odstępstwa. Niespełnienie przez inwestora tych warunków będzie powodować odmowę wydania upoważnienia, a w konsekwencji odmowę udzielania zgody na odstępstwo oraz odmowę wydania pozwolenia na budowę. 

 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  • Wniosek o wydanie zgody na odstępstwo jest wolny od opłat.
  • 17 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

  Tryb odwoławczy

  Brak

  Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

  Informacje dodatkowe

  Wniosek do ministra, który ustanowił przepisy techniczno-budowlane w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo techniczne właściwy organ składa przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290)
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.)

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Architektura i planowanie przestrzenne - Budownictwo
  2. Usługi dla przedsiębiorców - Architektura i planowanie przestrzenne - Budownictwo
  3. Usługi dla instytucji, urzędów - Architektura i planowanie przestrzenne - Budownictwo

  Kategorie życiowe

  1. Inwestycja
  2. Budowa
  3. Nieruchomość
  4. Remont

  Słowa kluczowe

  zgoda, odstępstwo, budowa

  Miejsce składania dokumentów

  STAROSTWO POWIATOWE W GARWOLINIE 
  Wydział Budownictwa
  ul. Staszica15 08 – 400 Garwolin, pokój Nr 29, 30, 36, 37 
  tel. (025) 68 43 544 wew. 30, 31, 32, 40 fax (025) 682 43 27 
  e-mail: wydz.budownictwa@garwolin-starostwo.pl

  Uwagi

  brak

Zrealizuj usługę przez Internet:

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie:

visitstats.counter 529259